132/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Asetus Haapasuon ja Syysniemen sekä Ruunaan luonnonsuojelualueista

Ympäristöministerin esittelystä säädetään 23 päivänä helmikuuta 1923 annetun luonnonsuojelulain (71/23) 2§:n 2 momentin ja Haapasuon ja Syysniemen sekä Ruunaan luonnonsuojelualueista 17 päivänä tammikuuta 1991 annetun lain (131/91) 5§:n nojalla:

Kiellot

Haapasuon ja Syysniemen luonnonsuojelualueella ja Ruunaan luonnonsuojelualueella ei saa:

1) rakentaa rakennuksia, rakennelmia tai teitä;

2) ottaa maa-aineksia, vahingoittaa maa- tai kallioperää eikä ojittaa metsää, suota tai muuta aluetta;

3) ottaa taikka vahingoittaa puita, pensaita tai muita kasveja tai niiden osia;

4) tappaa, pyydystää tai hätyyttää luonnonvaraisia selkärankaisia eläimiä tai hävittää niiden pesiä eikä pyydystää tai kerätä selkärangattomia eläimiä; eikä

5) leiriytyä tai tehdä avotulta.

Luonnonsuojelualueilla on kielletty muutkin toimet, jotka saattavat vaikuttaa epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan taikka eläin- tai kasvilajien säilymiseen.

Sallitut toimet

Haapasuon ja Syysniemen luonnonsuojelualueella ja Ruunaan luonnonsuojelualueella saa niiden perustamistarkoituksen mukaisesti:

1) rakentaa alueen hoitoa, valvontaa ja tutkimusta sekä yleisön opastamista, retkeilyä ja alueeseen tutustumista varten tarpeellisia rakennuksia, rakennelmia ja polkuja;

2) poimia marjoja ja ruokasieniä;

3) palauttaa asianmukaisin toimin alueen luontaisen kehityksen edellyttämän luonnontilan;

4) entistää ja pitää kunnossa rakennuksia ja rakennelmia;

5) ryhtyä pelastuspalvelun ja palontorjunnan sekä rajavartioinnin vaatimiin toimiin; sekä

6) kartoittaa ja tehdä maanmittaustöitä.

Paikoissa, jotka on määrätty järjestyssäännössä, saa luonnonsuojelualueella leiriytyä tilapäisesti ja tehdä avotulen.

Luonnonmukainen metsänhoito

Kummankin 1§:ssä tarkoitetun luonnonsuojelualueen kivennäismaiden metsissä saa harjoittaa luonnonmukaista metsänhoitoa. Luonnonmukaisen metsänhoidon alueista ja menetelmistä sekä talviteistä määrätään hoito- ja käyttösuunnitelmassa.

Metsähallituksen luvalla sallitut toimet

Haapasuon ja Syysniemen luonnonsuojelualueella ja Ruunaan luonnonsuojelualueella saa niiden perustamistarkoitusta vaarantamatta metsähallituksen luvalla:

1) tutkimusta tai muuta tieteellistä tarkoitusta taikka opetusta varten tappaa tai pyydystää eläimiä, ottaa kivennäisnäytteitä ja kerätä käpyjä, siemeniä ja muita metsänjalostukseen tarvattavia puiden osia sekä muita kasveja ja niiden osia ja eläinten pesiä;

2) vähentää kasvi- tai eläinlajien yksilöiden lukumäärää, jos laji on lisääntynyt liikaa tai käynyt muuten vahingolliseksi;

3) metsästää hirveä ja kalastaa;

4) tehdä geologisia tutkimuksia ja etsiä malmeja; sekä

5) pitää kunnossa kulkuväyliä, sähkö- ja puhelinlinjoja sekä sähkö- ja puhelinlaitteita.

Hoito- ja käyttösuunnitelma

Kummankin 1§:ssä mainitun luonnonsuojelualueen hoitoa ja käyttöä varten on laadittava hoito- ja käyttösuunnitelma.

Hoito- ja käyttösuunnitelman perusteet (runkosuunnitelman) vahvistaa ympäristöministeriö. Runkosuunnitelman vahvistaessaan ministeriö määrää, mitkä runkosuunnitelman nojalla laadittavat erityissuunnitelmat on alistettava ministeriön vahvistettaviksi.

Erityisiä säännöksiä

Säännökset, joiden nojalla eräät toimet 1§:ssä mainituilla luonnonsuojelualueilla sallitaan, eivät perusta laajempaa oikeutta kuin asianomaisella muuten on.

Ympäristöministeriö voi sallia muitakin kuin 2-4 §:ssä tarkoitettuja toimia, jotka eivät ole ristiriidassa luonnonsuojelualueen perustamistarkoituksen kanssa ja joita sen asianmukainen hoito tai käyttö edellyttää.

Luonnonsuojelualueiden hallinta

Kumpaakin 1§:ssä mainittua luonnonsuojelualuetta hallitsee ja hoitaa metsähallitus.

Tarkemmat määräykset ja ohjeet

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa ympäristöministeriö.

Ohjeet kummankin 1§:ssä mainitun luonnonsuojelualueen rajojen määräämisestä antaa maanmittaushallitus.

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Sen estämättä, mitä 1§:ssä säädetään, saa Ruunaan luonnonsuojelualueen itäosaan hoito- ja käyttösuunnitelmassa määrättävällä tavalla rakentaa yhden metsäautotien, jos se on metsänhoidon kannalta välttämätöntä.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.