59/1991

Annettu Helsingissä 17päivänä tammikuuta 1991

Asetus työvoiman vuokrauksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

kumotaan työvoiman vuokrauksesta 29 päivänä marraskuuta 1985 annetun asetuksen (908/85) 3§:n 2 kohta,

muutetaan 11§:n 1 momentin 1 kohta sekä 2 ja 3 momentti sekä 18§:n 1 ja 3 momentti sekä

lisätään 11:n 1 momenttiin uusi 2 a kohta seuraavasti:

11§

Luvan saaneen työvoiman vuokrausliikkeen harjoittajan tulee toiminnassaan noudattaa seuraavaa:


1) työntekijän saa asettaa työn teettäjän käyttöön enintään kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan, jollei ole kysymys yksittäisestä työhankkeesta tai esiintyvän taiteilijan työstä taikka sellaisesta sijaisuudesta, joka aiheutuu työsopimuslaissa (320/70) tarkoitetusta äitiys-, isyys- tai vanhempainlomasta tai hoitovapaasta taikka asevelvollisuuslaissa (452/50) tai aseettomasta palveluksesta ja siviilipalveluksesta annetussa laissa (132/69) tarkoitetusta palveluksesta;


2 a) vuokrausliike ei saa asettaa palveluksessaan olevaa työntekijää toisen vuokrausliikkeen käyttöön;


Työvoiman vuokrausliikkeen on säilytettävä 1 momentin 6 kohdassa mainittu luettelo vähintään kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jona vuokratyöntekijän työ työn teettäjän työkohteessa on päättynyt. Viranomaisella on oikeus pyynnöstä saada luettelo käyttöönsä.

Työviranomainen voi tarvittaessa vaatia jokaiselta työvoiman vuokrausliikkeeltä sen vakavaraisuuden selvittämiseksi Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymän tilintarkastajan laatiman tilintarkastuskertomuksen.

18§

Työn teettäjä ei saa käyttää samaan työhön vuokratyövoimaa kuutta kuukautta kauemmin, ellei ole kysymys yksittäisestä työhankkeesta tai esiintyvän taiteilijan työstä taikka sellaisesta sijaisuudesta, joka aiheutuu työsopimuslaissa tarkoitetusta äitiys-, isyys- tai vanhempainlomasta tai hoitovapaasta taikka asevelvollisuuslaissa tai aseettomasta palveluksesta ja siviilipalveluksesta annetussa laissa tarkoitetusta palvelusta.


Työn teettäjän on säilytettävä tiedot vähintään kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jona vuokratyöntekijän työ tilaajan työkohteessa on päättynyt.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1991.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.