1386/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain 5 ja 7§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lasten kotihoidon tuesta 11 päivänä tammikuuta 1985 annetun lain (24/85) 5§:n 2 momentti ja 7§,

sellaisena kuin niistä on 7§ osittain muutettuna 31 päivänä joulukuuta 1986 ja 23 päivänä joulukuuta 1987 annetuilla laeilla (1070/86 ja 1112/87), sekä

lisätään 5§:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

5 §

Perusosan määrä on 1 850 markkaa kalenterikuukaudessa. Jos kotihoidon tukea ei makseta 1 momentissa säädetyn ajan päättymisestä tai alkamisesta johtuen koko kalenterikuukaudelta, maksetaan tukena 1/25 sen määrästä jokaiselta sellaiselta arkipäivältä, jolloin perhe on oikeutettu tukeen.

Edellä 2 momentissa tarkoitettua perusosan määrää tarkistetaan kalenterivuosittain kunkin kalenterivuoden alusta sen palkkaindeksiluvun mukaan, joka vuosittain vahvistetaan työntekijäin eläkelain 9§:n soveltamista varten.

7 §
Lisäosa

Lisäosan saamisen edellytyksenä on, että 5§:n 1 momentissa tarkoitettua lasta hoitaa pääasiassa hänen omassa kodissaan jompikumpi hänen vanhemmistaan tai hänen muu huoltajansa ja että perheen veronalaiset tulot kuukaudessa eivät ylitä lisäosaan oikeuttavaa rajaa. Jos lisäosaa saava perhe alkaa saada äitiysrahaa, lisäosaa suoritetaan samoin edellytyksin äitiys-, isyys- tai vanhempainrahan saamisaikana. Jos edellä mainitut edellytykset täyttävän perheen, joka ei vielä saa lisäosaa, vanhempainrahakautta on pidennetty useamman kuin yhden syntymän johdosta, suoritetaan perheelle lisäosaa myös vanhempainrahakauden pidennystä koskevalta ajalta.

Lisäosan täysi määrä on 80 prosenttia 5§:n 2 momentissa tarkoitetusta perusosasta. Täysimääräinen lisäosa myönnetään perheelle, jonka veronalaiset tulot ovat enintään 4 300 markkaa kalenterikuukaudessa. Mikäli perheen veronalaiset tulot ovat tätä suuremmat, täysimääräistä lisäosaa vähennetään 15 prosentilla siitä määrästä, jolla perheen veronalaiset tulot ylittävät 4 300 markkaa kalenterikuukaudessa.

Edellä 2 momentissa tarkoitettua rajatulon määrää tarkistetaan kalenterivuosittain maan yleisessä palkkatasossa tapahtuneiden muutosten johdosta sen palkkaindeksiluvun mukaan, joka vuosittain vahvistetaan työntekijäin eläkelain 9§:n soveltamista varten.

Mitä veronalaisilla tuloilla tarkoitetaan tätä lakia sovellettaessa, säädetään tulo- ja varallisuusverolaissa (1240/88).


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991. Lain 5§:n 2 momentti tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä lokakuuta 1991 ja 5§:n 3 momentti 1 päivänä tammikuuta 1992.

Hallituksen esitys 239/90
Sosiaalivaliok. miet. 43/90
Suuren valiok. miet. 219/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.