1356/1990

Annettu Helsingissä päivänä joulukuuta 1990

Laki Svenska handelshögskolan -nimisestä korkeakoulusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Svenska handelshögskolan -nimisestä korkeakoulusta 3 päivänä heinäkuuta 1974 annetun lain (582/74) 2§, 4§:n 2 momentti, 5§:n 2 momentti, 7§:n 3 momentti ja 8§

sellaisina kuin niistä ovat 2§ osittain muutettuna 17 päivänä tammikuuta 1986 annetulla lailla (40/86), 4§:n 2 momentti viimeksi mainitussa laissa, 5§:n 2 momentti 21 päivänä tammikuuta 1983 annetussa laissa (125/83) ja 8§ 5 päivänä helmikuuta 1988 annetussa laissa (117/88), seuraavasti:

2 §

Korkeakoulun kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Korkeakoululla on yksikkö Vaasan kaupungissa. Korkeakoululla voi olla toimintaa myös muilla paikkakunnilla.

4 §

Korkeakoulun Vaasan kaupungissa toimivan yksikön ja Österbottens högskolan yhteistoiminnan hallintoa hoitaa Österbottens högskola. Korkeakoulun Vaasassa toimivan yksikön edustajia on Österbottens högskolan hallintoelimen jäseninä, kun käsitellään tätä toimintaa koskevia asioita.

5 §

Korkeakoulun päätösvaltaa käyttävien monijäsenisten hallintoelinten jäseniä voidaan valita korkeakoulun piirissä toimitettavilla vaaleilla siten kuin asetuksella säädetään. Vaalioikeutettu on jokainen korkeakouluun kuuluva henkilö ja vaalikelpoinen jokainen täysivaltainen vaalioikeutettu.

7 §

Korkeakoulu voi oikeuttaa muun opettajan kuin syntyperäisen Suomen kansalaisen käyttämään yksinomaisena opetuskielenä muuta kuin ruotsin kieltä.


8 §

Korkeakoulun opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä ruotsin kielen taito. Lisäksi vaaditaan kyky ymmärtää suomen kieltä. Kielitaidon osoittamisesta säädetään asetuksella.

Ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää 1 momentissa tarkoitettuun virkaan sen estämättä, että hän ei ole osoittanut säädettyä ruotsin ja suomen kielen taitoa.

Muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun virkaan vaadittavasta kielitaidosta on voimassa, mitä valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetussa laissa (149/22) on säädetty virkaan vaadittavasta kielitaidosta kaksikielisellä virka-alueella, jossa enemmistön kieli on ruotsi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992. Lain 7§:n 3 momenttia ja 8§:ää sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 1991.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 85/90
Sivistysvaliok. miet. 19/90
Suuren valiok. miet. 241/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.