1305/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki kotieläintuotannon ohjaamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on kotieläinyritysten koon kehittäminen ja tuotannon ohjaaminen tuotanto- ja markkinatilanteen vaatimukset huomioon ottavalla tavalla ja siten, että tuotanto perustuu perheviljelmätyyppiseen maatilatalouteen.

2 §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan kotieläintuotannon harjoittamiseen. Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta yksinomaan emolehmiin perustuvaan naudanlihantuotantoon.

3 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) maatilalla yhden tai useamman tilan, tilanosan tai alueen muodostamaa peltoa ja kotieläinrakennuksen tai -rakennuksia käsittävää maatilataloudellista kokonaisuutta, jota:

a) hallitsee yksityinen viljelijä tai tämän kuolinpesä;

b) hallitsevat yhdessä tai sen eri osilta puolisot;

c) hallitsevat yhdessä tai sen eri osilta vanhemmat tai toinen vanhemmista ja lapsi tai lapset; taikka

d) hallitsevat yhteiseen lukuun muut henkilöt taikka yhteisö;

2) kotieläinyrityksellä 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden tai yhteisöjen harjoittamaa kotieläintuotantoa, joka käsittää naudanlihan, sianlihan, kananmunien tai siipikarjanlihan tuotantoa.

4 §
Yhtymän tuotanto

Jos yksityinen viljelijä on osakkaana yhtymässä, joka harjoittaa kotieläintuotantoa, katsotaan hänen osuutensa yhtymässä hänen tuotantoonsa kuuluvaksi. Yhtymän tuotantoon katsotaan kuuluviksi myös osakkaiden erikseen pitämät eläimet.

2 luku

Lupa

5 §
Luvanvarainen tuotanto

Ilman maaseutupiirin lupaa ei saa aloittaa:

1) naudanlihan tuotantoa, jossa on enemmän kuin 30 yli kahdeksan kuukauden ikäistä muuta nautaeläintä kuin lypsy- tai emolehmää;

2) sianlihan tuotantoa, jossa on enemmän kuin 25 yli kahdentoista viikon ikäistä sikaa, jolloin sikojen lukumäärää laskettaessa katsotaan emakon vastaavan viittä sikaa;

3) kulutus- ja siitostarkoituksiin tapahtuvaa kananmunantuotantoa, jossa on enemmän kuin 100 tuotantoiässä olevaa munivaa kanaa; eikä

4) siipikarjanlihan tuotantoa, jossa on yhdellä kertaa yhteensä enemmän kuin 1 000 teuraaksi kasvatettavaa siipikarjaeläintä.

Maatilalla ei saa luvatta laajentaa kotieläintuotantoa niin, että tuotanto yhdessä tilalla ennestään harjoitetun tuotannon kanssa edellyttäisi 1 momentin mukaista lupaa.

3 luku

Luvan myöntämisen edellytykset

6 §
Yleiset edellytykset

Edellä 5§:ssä tarkoitettu lupa voidaan myöntää maatilalle vain yhtä kotieläinyritystä varten.

Lupaa ei saa myöntää tuotantoon, jossa 5§:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja nautaeläimiä on enemmän kuin 120, 2 kohdassa tarkoitettuja sikoja enemmän kuin 400, 3 kohdassa tarkoitettuja kanoja enemmän kuin 4 000 ja 4 kohdassa tarkoitettuja siipikarjaeläimiä enemmän kuin 30 000.

7 §
Työ ja asuminen

Edellä 5§:ssä tarkoitettu lupa saadaan myöntää vain, jos:

1) tuotantoa hoidetaan pääasiassa yksityisen viljelijän tai hänen perheenjäsentensä työllä ja viljelijä asuu maatilalla, jolla tuotantoa harjoitetaan, tai sen läheisyydessä;

2) tuotantoa hoidetaan yksityisten viljelijöiden perustaman yhtymän osakkaiden ja heidän perheenjäsentensä työllä ja yrityksen toimipaikalla tai maatilan läheisyydessä asuu ainakin joku yhtymän osakkaista ja muut osakkaat asuvat niin lähellä yritystä, että he voivat osallistua työntekoon siinä; tai

3) tuotantoa hoidetaan kuolinpesän osakkaan ja hänen perheenjäsentensä työllä ja joku osakkaista asuu maatilalla, jolla tuotantoa harjoitetaan, tai sen läheisyydessä.

Asetuksella säädetään tarvittaessa tarkemmin siitä, milloin viljelijän taikka yhtymän tai kuolinpesän osakkaan katsotaan asuvan maatilan tai yrityksen läheisyydessä, ja siitä, minkälainen poissaolo asuinpaikalta ei estä 1 momentissa säädetyn asumisvaatimuksen täyttymistä.

8 §
Rehunsaanti

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että maatilalta tai yhtymän ollessa kyseessä yhtymän osakkaiden maatiloilta on mahdollisuus saada kotieläinyrityksen rehuntarpeesta vähintään kaksi kolmasosaa, milloin kysymys on:

1) naudanlihan tuotannosta, jossa on enintään 60 edellä 5§:n 1 momentissa tarkoitettua nautaeläintä;

2) sianlihan tuotannosta, jossa on enintään 200 edellä 5§:n 1 momentissa tarkoitettua sikaa;

3) kananmunantuotannosta, jossa on enintään 1 000 edellä 5§:n 1 momentissa tarkoitettua kanaa.

Jos kysymys on siipikarjanlihan tuotannosta tai 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta kananmunien tuotannosta teuraskananpoikien haudontaa varten, on luvan myöntämisen edellytyksenä, että maatilalta on mahdollisuus saada vähintään yksi viidesosa yrityksen rehuntarpeesta.

Jos kysymys on 1 momentissa mainittuja eläinmääriä suuremmasta kotieläinyrityksestä, on luvan myöntämisen edellytyksenä, että maatilalta on mahdollisuus saada vähintään kolme neljäsosaa yrityksen rehuntarpeesta.

Tässä pykälässä tarkoitettua rehuntarvetta laskettaessa on otettava huomioon kaikki maatilalla harjoitettu sika- ja siipikarjatalous sekä lypsylehmät ja yli kahdeksan kuukauden ikäiset muut nautaeläimet kuin emolehmät.

Laskettaessa, voidaanko viljelijän maatilalta tai osakkaiden maatiloilta saada 1-3 momentissa tarkoitettu osa kotieläinyrityksen rehuntarpeesta, ei maatilaan katsota kuuluvaksi sellaista vuokrasopimuksen nojalla hallittua peltoa, jonka jäljellä oleva vuokra-aika lupaa haettaessa on vähemmän kuin kolme vuotta. Tarkemmat määräykset siitä, miten rehuomavaraisuus lasketaan, antaa maatilahallitus. Määräykset on julkaistava Suomen säädöskokoelmassa.

9 §
Poikkeukset luvan myöntämisen edellytyksistä

Maaseutupiiri voi 6§:n 2 momentissa säädetyn kiellon ja 7§:n työtä sekä 8§:n 1-3 momentissa säädettyjen rehunsaantia koskevien vaatimusten estämättä myöntää luvan maatilalla laillisesti harjoitetun kotieläinyrityksen tuotannon jatkamiseen vakiintuneessa laajuudessa yritystoiminnan harjoittajan vaihduttua, jos tilan peltoalan vähäisyys tai merkittävä väheneminen taikka näihin rinnastettava syy ei ole esteenä luvan myöntämiselle. Työtä koskevasta vaatimuksesta voidaan kuitenkin poiketa vain silloin, kun kysymys on sukupolvenvaihdoksesta tai siihen verrattavasta luovutuksesta.

Erityisistä syistä voi maatilahallitus myöntää luvan jalostus-, koe- tai opetustoimintaan taikka maahantuotujen siitoseläinten kasvattamiseen tässä laissa säädettyjen rajoitusten estämättä.

10 §
Lupien myöntämisen väliaikainen rajoitus

Tässä laissa tarkoitetun luvan tuotannon aloittamiseen tai laajentamiseen saa maaseutupiiri myöntää ennen 1 päivää tammikuuta 1994 vain:

1) kotieläinyrityksen harjoittajan kuolin- tai konkurssipesälle;

2) kotieläinyrityksen omistajaksi perinnön tai testamentin kautta tulleelle henkilölle;

3) kun kotieläinyrityksen ostajana on myyjän aviopuoliso tai henkilö, joka perintökaaren (40/65) 2 luvun mukaan voisi periä myyjän, tai myyjän kasvattilapsi taikka tällaisen henkilön aviopuoliso;

4) kun kysymyksessä on maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/90) 10§:n 1 momentin mukainen sukupolvenvaihdos; taikka

5) erityisistä syistä toiminnan harjoittajan vaihduttua muissa kuin 1-4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

Lupa saadaan 1 momentissa mainituissa tapauksissa myöntää tuotannon jatkamiseen enintään vakiintuneessa laajuudessa.

Sen estämättä, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, voidaan lupa myöntää:

1) enintään 60 edellä 5§:n 1 momentissa tarkoitettua nautaeläintä käsittävän tuotannon aloittamiseen tai laajentamiseen;

2) sellaisen tuotannon aloittamiseen tai laajentamiseen, jossa on enintään 15 000 siipikarjaeläintä; taikka

3) kananmunien tuottamiseen teuraskananpoikien haudontaa varten.

11 §
Valtioneuvoston päätöksen perusteella myönnettävät luvat

Valtioneuvosto voi päättää, että maaseutupiiri saa myöntää laissa tarkoitetun luvan ennen 1 päivää tammikuuta 1994 muissakin kuin 10§:ssä tarkoitetuissa tapauksissa. Sanottu päätös tehdään tarvittaessa tammikuussa. Valtioneuvoston tulee tällöin ottaa huomioon kotieläintuotannon kehitys ja vallitseva markkinatilanne. Valtioneuvosto voi samalla määrätä, että lupia voidaan muissa kuin 10§:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myöntää vain tietyn yhteismäärän puitteissa.

Valtioneuvosto määrää myös ne perusteet, joiden mukaan tuottajalle voidaan myöntää lupa tuotantosuunnan vaihtamiseen ja ne perusteet, jotka ovat rehuomavaraisuuden osalta edellytyksenä luvan myöntämiseen tuotantosuunnan vaihtamisen yhteydessä. Lupa tuotantosuunnan vaihtamiseen voidaan myöntää kokonaan tai osittain. Luvan myöntää maaseutupiiri.

12 §
Laillisen laajuuden vahvistaminen

Kotieläintuotannon harjoittajalla, jolle ei ole lupa-asiassa annetussa päätöksessä vahvistettu, missä laajuudessa tuotantoa saadaan harjoittaa, on oikeus hakemuksesta saada maaseutupiiriltä ratkaisu siitä, missä laajuudessa tuotantoa saadaan 5§:ssä tarkoitettua lupaa hakematta harjoittaa. Jollei sanottua laajuutta voida luotettavasti määritellä verotusta, maatalouslomitusta ja kirjanpitoa koskevien asiakirjojen sekä muiden saatavissa olevien selvitysten ja tietojen perusteella, maaseutupiiri voi vahvistaa kyseisen laajuuden olosuhteet huomioon ottaen kohtuulliseksi arvioimansa mukaisesti.

Maaseutupiiri voi tarvittaessa myös omasta aloitteestaan ja asianosaista kuultuaan vahvistaa 1 momentissa tarkoitetulla tavalla kotieläinyrityksessä harjoitettavan tuotannon laillisen laajuuden. Maaseutupiirin on aina vahvistettava sanottu laajuus osakeyhtiölle, kommandiittiyhtiölle, avoimelle yhtiölle ja osuuskunnalle.

13 §
Yhtiön ja osuuskunnan osakkuuksien muutos

Jos yhtiölle tai osuuskunnalle on 12§:n nojalla vahvistettu laillinen laajuus ja sen jälkeen yli puolet osakeyhtiön osakkeista muun saannon kuin perinnön tai testamentin vuoksi on vaihtanut omistajaa taikka yli puolet kommandiittiyhtiön tai avoimen yhtiön yhtiömiehistä tai osuuskunnan jäsenistä on vaihtunut, on edellytyksenä yhteisön harjoittaman kotieläinyrityksen tuotannon jatkamiselle vahvistetussa laajuudessa, että maaseutupiiri myöntää siihen hakemuksesta luvan. Yhtiö tai osuuskunta on lupaa hakiessaan ja pyynnöstä muutoinkin velvollinen antamaan maaseutupiirille tiedot osakkuuksista tai osuuksista ja niiden muutoksista.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu lupa on sen estämättä, mitä muualla tässä laissa säädetään, myönnettävä, jos:

1) tuotantoa jatketaan pääasiassa osakkaina, yhtiömiehinä tai jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden tai heidän perheenjäsentensä työllä; sekä

2) ainakin joku 1 kohdassa tarkoitetuista työllään tuotannon harjoittamiseen osallistuvista asuu kotieläinyrityksen sijaintipaikalla tai sen läheisyydessä sekä omistaa yksin tai yhdessä perheenjäsentensä ja muiden edellä tarkoitetuin tavoin työhön osallistuvien ja asuvien henkilöiden kanssa vähintään kolmanneksen yhtiön osakkeista taikka vastaavasti edustaa yksin tai yhdessä edellä tarkoitettujen henkilöiden kanssa vähintään kolmannesta yhtiöosuuksien tai osuuskunnan jäsenten määrästä.

Jos yhtiö tai osuuskunta purkautuu, on tuotannon jatkamisen edellytyksenä, että uusi yrittäjä saa tässä laissa tarkoitetun luvan. Entisen osakkaan perustamalle toimintaa jatkavalle yritykselle lupa voidaan tällöin myöntää soveltuvin osin 2 momentissa säädetyin edellytyksin.

14 §
Jatkamisoikeus

Kotieläinyrityksen harjoittajan kuolin- tai konkurssipesällä on oikeus jatkaa yrityksen harjoittamista entisessä laajuudessa pesän loppuselvittelyä varten ilman tässä laissa tarkoitettua lupaa kahden vuoden ajan yrityksen harjoittajan kuolemasta tai konkurssin alkamispäivästä lukien.

15 §
Lupaehdot

Luvan ehdoksi on pantava, että hakijan on tämän lain mukaista tuotantoa harjoittaessaan noudatettava terveydenhoidosta, ympäristönsuojelusta ja eläinsuojelusta annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Lupaan voidaan liittää myös tehokkaan valvonnan turvaamiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi tarpeellisia ehtoja.

4 luku

Luvan voimassaolo

16 §
Luvan peruuttaminen

Tämän lain nojalla myönnetty lupa on peruutettava, jos kotieläinyritys ei enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä tai jos lupaehtoja ei noudateta, eikä lupaehtojen rikkomista ole pidettävä olosuhteet huomion ottaen vähäisenä. Lupa voidaan peruuttaa myös, jos 24§:ssä tarkoitettu rikkomus on vakavanlaatuinen taikka jos se rangaistuksesta huolimatta jatkuu tai uudistuu.

Kotieläinyrityksen harjoittamista varten myönnetty lupa on, jos yrityksen harjoittaja on maataloustuotannon ohjaamisesta ja tasapainottamisesta annetun lain 6§:n 4 momentissa tai maataloustuotannon tasapainottamisesta annetun lain (1261/89) 9§:ssä tarkoitetulla sopimuksella sitoutunut kokonaan tai osittain luopumaan tässä laissa tarkoitetusta kotieläintuotannosta, peruutettava siltä osalta, jota sopimus koskee. Kyseisen sopimuksen tehneelle viljelijälle ei myöskään saa myöntää lupaa sopimuksessa tarkoitetun kotieläintuotannon harjoittamiseen ennen kuin sopimuksen tekemisestä on kulunut seitsemän vuotta. Lupaa sopimuksessa tarkoitetun kotieläintuotannon harjoittamiseen kyseisellä maatilalla ei saa sanottuna aikana myöntää myöskään sille, jolle maatilan omistus- tai hallintaoikeus on sopimuksen tekemisen jälkeen siirtynyt.

Luvan peruuttaa maaseutupiiri. Edellä 9§:n 2 momentissa tarkoitetun luvan peruuttaa kuitenkin maatilahallitus.

17 §
Luvan raukeaminen

Tämän lain nojalla myönnetty lupa raukeaa, jos luvan perusteella ei kolmen vuoden kuluessa sen myöntämisestä ole ryhdytty luvassa tarkoitettuun tuotantoon. Lupa ei kuitenkaan raukea, jos viivästymistä on pidettävä olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä.

Jos luvansaaja on tehnyt luvan perusteella tapahtuvaan toimintaan ryhtymiseksi merkittäviä uhrauksia tuotantorakennuksen rakentamiseksi, laajentamiseksi tai peruskorjaamiseksi, ei lupa toiminnan aloittamatta jättämisen vuoksi raukea, ellei viittä vuotta ole kulunut luvan myöntämisestä.

Maaseutupiirin on tarvittaessa tehtävä päätös luvan raukeamisesta.

18 §
Tuotannon uudelleen aloittaminen

Milloin kotieläinyritys, jolla on lupa tai muutoin oikeus harjoittaa tässä laissa tarkoitettua kotieläintuotantoa, on keskeyttänyt määräajaksi toimintansa maataloustuotannon tasapainottamisesta annetun lain mukaisen tasapainottamissopimuksen, maataloustuotannon ohjaamisesta ja tasapainottamisesta annetun lain mukaisen tuotannonmuutossopimuksen tai muun lain mukaisen kotieläintuotannon rajoittamista tarkoittavan sopimuksen johdosta eikä yritys ole aloittanut toimintaansa uudelleen viiden vuoden kuluessa sopimuksen päättymisestä taikka jos yrityksen toiminta on muusta syystä keskeytynyt ja keskeytyminen on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta, katsotaan yrityksen lopettaneen tuotantonsa pysyvästi.

Edellä 16§:n 2 momentissa tarkoitetun sitoumuksen antaneen viljelijän katsotaan kuitenkin lopettaneen sitoumuksen mukaisen kotieläinyrityksen harjoittamisen heti, kun hän on antanut maataloustuotannon ohjaamisesta ja tasapainottamisesta annetun lain 6§:n 4 momentissa tai maataloustuotannon tasapainottamisesta annetun lain 9§:ssä tarkoitetun sitoumuksen kotieläintuotannosta luopumisesta.

Jos tässä pykälässä tarkoitetun kotieläinyrityksen tuotanto aloitetaan uudelleen, yritystä pidetään tätä lakia sovellettaessa uutena kotieläinyrityksenä.

5 luku

Valvonta ja seuraamukset

19 §
Valvontaviranomaiset

Maaseutupiirin ja maatilahallituksen edustajalla sekä kunnan maataloussihteerillä ja maatalouslautakunnan puheenjohtajalla on oikeus tarkastaa asianomaiset tuotantolaitokset.

20 §
Tietojenantovelvollisuus

Kotieläintuotannon harjoittajan on vaadittaessa annettava 19§:ssä mainituille viranomaisille ne tiedot, jotka ovat tarpeen tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonnassa.

Edellä 19§:ssä mainitun viranomaisen kehotuksesta jokaisen on annettava tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten valvontaa varten sellaisia tietoja, jotka ilmenevät hänen hallussaan olevista asiakirjoista. Tietojenantovelvollisuus ei kuitenkaan koske sellaista asiaa, josta hänellä lain mukaan on oikeus kieltäytyä todistamasta muutoin kuin sillä perusteella, että liike- tai ammattisalaisuus tulisi ilmaistuksi.

21 §
Salassapitovelvollisuus

Se, joka on tässä laissa säädettyä tehtävää suorittaessaan saanut tietoja yksityisen taloudellisesta asemasta taikka liike- tai ammattisalaisuudesta, ei saa niitä paljastaa, ellei se, jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus on säädetty, tähän suostu.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tietojen antamista:

1) syyttäjä- tai poliisiviranomaisille rikoksen selvittämistä varten;

2) viranomaisen päätöksestä tehtyä valitusta tutkivalle viranomaiselle; ja

3) muille laissa sellaisten tietojen saantiin oikeutetuille viranomaisille.

22 §
Uhkasakko

Maatilahallitus voi asettaa 20§:ssä tarkoitetun tietojenantovelvollisuuden tehosteeksi uhkasakon. Maatilahallitus myös tuomitsee uhkasakon maksettavaksi.

23 §
Virka-apu

Ulosotonhaltijan ja poliisin tulee 19§:ssä mainittujen viranomaisten pyynnöstä antaa virka-apua tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonnassa.

24 §
Rangaistussäännös

Joka rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, on tuomittava, jollei siitä muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta, kotieläintuotannon ohjaamisesta annetun lain säännösten rikkomisesta sakkoon.

Maatilahallitus tekee ilmoituksen 1 momentissa tarkoitetun rikkomuksen saattamiseksi syyteharkintaan. Ilmoitus voidaan jättää tekemättä sellaisesta rikkomuksesta, jota on kokonaisuutena pidettävä ilmeisen vähäisenä.

Rikkomuksen tuottamaa hyötyä ei saa tuomita menetetyksi, jos sitä ei ole vaadittu viiden vuoden kuluessa hyödyn syntymisestä.

6 luku

Erinäiset säännökset

25 §
Leimaverovapaus

Tämän lain nojalla annetuista päätöksistä ei peritä leimaveroa.

26 §
Muutoksenhaku

Maaseutupiirin ja maatilahallituksen tämän lain nojalla tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.

Maatilahallituksen 11§:ssä tarkoitetuissa asioissa valitusviranomaisena antamaan päätökseen sekä uhkasakon asettamista koskevaan päätökseen ei kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla.

Haettaessa muutosta maaseutupiirin päätökseen voidaan valituskirja toimittaa myös maaseutupiirille, jonka on lähetettävä valituskirja sekä asiassa kertyneet asiakirjat ja lausuntonsa valituksesta maatilahallitukselle.

27 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

28 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991, ja se on voimassa vuoden 1994 loppuun.

Tällä lailla kumotaan kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa 28 päivänä joulukuuta 1984 annettu laki (1011/84) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

29 §
Siirtymäsäännökset

Sen estämättä, mitä tässä laissa säädetään luvan myöntämisestä, on lupa myönnettävä, jos yrityksen harjoittaja on ennen tämän lain voimaantuloa tehnyt yrityksen aloittamiseksi tai laajentamiseksi merkittäviä taloudellisia uhrauksia tai sitovasti velvoittautunut sellaisten tekemiseen eikä aloittamiseen tai laajentamiseen olisi kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa annetun lain (1011/84) tai siipikarjan siitoseläinten pidon, munien haudontojen ja poikasten kasvattamisen harjoittamisesta annetun lain (302/77) taikka niiden nojalla annettujen säännösten mukaan tarvittu lupaa tai lupa olisi niiden mukaan ollut myönnettävä.

Tämän lain 24§:n 2 ja 3 momenttia sovelletaan myös aikaisempien kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa annettujen lakien (996/79, 1080/81 ja 1011/84) ja sika- ja kanataloustuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa annetun lain (302/75) voimassaoloaikana tapahtuneisiin tai alkaneisiin rikkomuksiin.

Tässä laissa tarkoitetulle kotieläinyritykselle ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyn luvan tai vahvistetun oikeuden peruuttamisesta on voimassa, mitä 16§:ssä säädetään.

Hallituksen esitys 201/90
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 20/90
Suuren valiok. miet. 216/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.