991/1990

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1990

Liikenneministeriön päätös televisioluvista annetun valtioneuvoston päätöksen (803/88) soveltamisesta

Liikenneministeriö on televisioluvista 15 päivänä syyskuuta 1988 annetun valtioneuvoston päätöksen (803/88) 12§:n nojalla antanut seuraavat määräykset sanotun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta.

1 §

Televisioluvista annetun valtioneuvoston päätöksen (803/88) (televisiolupapäätös) 2§:n 1 kohdassa tarkoitetun laiteyhdistelmän käyttämistä varten on hankittava mustavalko- tai väritelevisiolupa sen mukaan, millaisia televisiolähetyksiä laiteyhdistelmällä voidaan seurata.

2 §

Televisiolupapäätöksen 4§:n 1 momenttia sovellettaessa tarkoitetaan perheellä:

1) avioliitossa tai avioliittoon verrattavissa olosuhteissa eläviä henkilöitä sekä heidän kanssaan vakituisesti asuvia yhteisiä tai jomman kumman puolison lapsia ja ottolapsia;

2) henkilöä ja yhdessä hänen kanssaan vakituisesti asuvia lapsia ja ottolapsia; sekä

3) yhdessä vakituisesti asuvia lapsettomia sisaruksia.

Perheessä voi olla korkeintaan kaksi eri sukupolvea.

3 §

Elinkeinonharjoittajan vakituisella toimipaikalla tarkoitetaan televisiolupapäätöksen 4§:n 2 momenttia sovellettaessa sanotun elinkeinonharjoittajan omistamaa tuotantoyksikköä, joka tuottaa pääasiassa yhdenlaisia tavaroita tai palveluksia. Jokaista elinkeinonharjoittajan osaa, jolla on oma osoite, pidetään erillisenä toimipaikkana.

Yhteisön vakituisesta toimipaikasta on soveltuvin osin voimassa, mitä 1 momentissa on määrätty.

Televisiolupapäätöksen 4§:n 3 momentissa tarkoitettuna majoitusliikkeenä pidetään myös matkustajalaivaa ja maatilaa, jolla harjoitetaan maatilamatkailuelinkeinoa.

4 §

Lyhytaikainen televisiolupa voidaan lunastaa joko yhdeksi tai kahdeksi kuukaudeksi. Lupakausi alkaa luvan lunastamispäivästä ja päättyy yhden tai vastaavasti kahden kuukauden kuluttua sinä kuukauden päivänä, joka järjestysnumeroltaan vastaa lunastuspäivää. Jos vastaavaa päivää ei ole, lupakausi päättyy asianomaisen kuukauden viimeisenä päivänä.

5 §

Telehallintokeskus määrää, mitä henkilö- ja muita tietoja luvanhakijan on ilmoitettava lupaa haettaessa. Luvanhaltijan tulee ilmoittaa näitä tietoja koskevat muutokset Telehallintokeskukselle kahden viikon kuluessa muutoksen tapahtumisesta.

Televisiolupa on myönnettävä jokaiselle hakijalle, jos ei ole ilmeistä, että hakija ei noudata televisiolupia koskevia säännöksiä tai määräyksiä taikka jos hakija ei ole maksanut aikaisemmasta televisioluvastaan laskutettuja maksuja.

6 §

Ulkomailla vakituisesti asuva henkilö, joka tuo maahan mukanaan television, saa käyttää sitä ilman televisiolupaa enintään kolme kuukautta.

7 §

Telehallintokeskus antaa tarvittaessa ohjeita lupasäännösten ja määräysten tulkitsemisesta.

8 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1990. Sillä kumotaan televisioluvista annetun valtioneuvoston päätöksen (803/88) soveltamisesta 30 päivänä syyskuuta 1988 annettu liikenneministeriön päätös.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1990

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Hallitusneuvos
Liisa Holamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.