990/1990

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1990

Valtioneuvoston päätös aikuisopiskelijoiden opintotuesta

Valtioneuvosto on 14 päivänä tammikuuta 1972 annetun opintotukilain 1 a§:n ja 2§ 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 3 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (684/90), opetusministeriön esittelystä päättänyt seuraavaa:

1 §

Aikuisopiskelijaksi tämän päätöksen mukaan katsottavalle myönnetään opintotukena opintolainan valtiontakausta, korkotukea, opintorahaa ja aikuisopintorahaa alempana mainittuihin opintoihin. Aikuisopintorahan saanti- ja määräytymisperusteet sekä määrän ja saannin kestoaika ovat tämän päätöksen mukaisia.

Oikeutta muuhun opintotukeen koskevat tarkemmat määräykset sisältyvät valtioneuvoston päätökseen eräiden opintotukilaissa tarkoitettujen määrien vahvistamisesta.

2 §

Aikuisopiskelijaksi katsotaan kokopäivätoiminen opiskelija, joka on

1) 30-54-vuotias, jos häneltä puuttuu ammatillinen peruskoulutus, tai jos hän ei opintoja välittömästi edeltävän viiden vuoden aikana ole ollut yli neljä kuukautta päätoimiseksi katsottavassa koulutuksessa, johon voidaan myöntää opintotukea, tai

2) 25-29-vuotias, jos hän ei opintoja edeltävän kahdeksan vuoden aikana ole ollut yli neljä kuukautta päätoimiseksi katsottavassa koulutuksessa, johon voidaan myöntää opintotukea.

Ikäedellytys tulee olla täytetty ennen ensimmäisen opintovuoden alkua eli ennen asianomaisen kalenterivuoden heinäkuun 1 päivää. Jos opinnot alkavat kalenterivuoden alkupuoliskolla, 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen opiskelijoiden osalta ikäedellytyksen tulee olla täyttynyt ennen kalenterivuoden alkua.

3 §

Aikuisopiskelijalle myönnetään aikuisopintorahaa seuraavia vähintään kahdeksan viikkoa kestäviä opintoja varten:

1) opintotukilain 2§:n 2 momentissa tarkoitetut opinnot, ja

2) opintotukilain 2§:n 3 momentissa tarkoitetut opinnot lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon suorittamiseksi tai tohtorin arvoa varten.

Tukea ei kuitenkaan myönnetä työn ohessa suoritettavia tai muuten osapäiväiseksi katsottavia opintoja varten tai korkeakoulun perustutkinnon suorittaneelle opintoihin toisen perustutkinnon suorittamista varten.

4 §

Aikuisopintorahaa voidaan myöntää kahdeksi opintovuodeksi, 3§:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuihin opintoihin kuitenkin enintään 12 kuukaudeksi. Jos opinnot ajoittuvat useammalle kuin kahdelle opintovuodelle, aikuisopintorahaa voidaan myöntää yhteensä neljäksi lukukaudeksi.

Opinnot voivat kuulua eri tutkintoihin, jos opintoja harjoitetaan yhtäjaksoisesti.

Vähimmäisaika, joksi aikuisopintoraha voidaan myöntää, on kahdeksan viikkoa.

Aikuisopintorahaa myönnetään enintään yhdeksi opintovuodeksi kerrallaan yhtä tai useampaa opintojaksoa varten.

5 §

Aikuisopintorahan suuruus on 25 prosenttia tuen hakijan opintoja edeltävästä vakiintuneesta kuukausitulotasosta tai sitä vastaavien tulojen tasosta, kuitenkin vähintään 1 200 markkaa ja enintään 2 800 markkaa kuukaudessa.

Yritys- tai ammattitoiminnan tulot otetaan huomioon viimeksi toimitetun verotuksen mukaisina.

Jos hakijan tulot ovat vaihdelleet merkittävästi opintoja edeltäneen puolivuotiskauden aikana, tulotaso otetaan huomioon viimeisen kuuden kuukauden keskimääräisen kuukausitulon mukaisena.

Jos hakijan tulot opintoja välittömästi edeltävänä aikana ovat olleet tavanomaista alhaisempia työttömyyden, sairauden, äitiys- tai vanhempainloman, hoitovapaan tai muun vastaavan syyn johdosta, otetaan tulotaso huomioon ennen sen alenemista vallinneen tilanteen mukaisesti edellyttäen, että tulotason muutos on tapahtunut korkeintaan vuoden ennen opintojen aloittamista.

6 §

Aikuisopintorahaa ei opintoihin myönnetä, jos opiskelija opiskelun aikana

1) opiskelee tai saa koulutusta työnantajansa määräyksestä;

2) työehto-, toimiehto- taikka virkaehtosopimuksen tai muun sopimuksen mukaan rinnastetaan työssä oleviin tai opiskeluaika rinnastetaan työssäoloon;

3) osallistuu ammattinsa edellyttämään lakisääteiseen koulutukseen;

4) saa työ- tai virkasuhteeseensa tai ammattitoimintaansa liittyen palkkaa, osapalkkaa tai eläkettä tai muuta tuloa;

5) saa sivu- tai satunnaistuloa tai apurahaa keskimäärin enemmän kuin 2 000 markkaa kuukaudessa; tai

6) saa pääasiallisen toimeentulonsa muun lain nojalla tai saa opintoihinsa muuta vastaavaa tukea.

Edellä 1 momentissa 4-6 kohdissa tarkoitettuna tulona ei pidetä koulutus- ja erorahastosta annetun lain (537/90) perusteella maksettavaa ammattikoulutusrahaa ja erorahan aikuiskoulutuslisää.

7 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991 ja sillä kumotaan aikuisopintorahasta 26 päivänä huhtikuuta 1990 annettu valtioneuvoston päätös (406/90).

Edellä 2§:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuille voidaan aikuisopintorahaa myöntää vain heinäkuun 1 päivän 1990 jälkeen aloitettuihin opintoihin.

Ennen heinäkuun 1 päivää 1987 aloitettuja opintoja varten voidaan aikuisopintorahaa myöntää heinäkuun 1 päivän 1991 jälkeiseen opiskeluun.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1990

Opetusministeri
Ole Norrback

Nuorempi hallitussihteeri
Antti Vuorinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.