956/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 1990

Laki vuodelta 1989 toimitettavan verotuksen viivästymisestä johtuvista poikkeusjärjestelyistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Verotusvuosi

Vuodelta 1989 toimitettavassa verotuksessa verotuslain (482/58) 2§:n 2 momentin mukainen verotusvuosi on kalenterivuosi 1990 siinäkin tapauksessa, että veroluettelo pannaan julkisesti nähtäville verotuslain 81§:ssä säädetyllä tavalla vuoden 1990 päättymisen jälkeen.

2 §
Verotustiedot

Kun laissa, asetuksessa tai muussa määräyksessä viitataan viimeksi toimitettuun verotukseen, katsotaan viittauksen tarkoittavan vuodelta 1988 toimitettua verotusta valtiovarainministeriön tarkemmin määräämään ajankohtaan saakka.

3 §
Vuodelta 1989 suoritettavalle ennakonpalautukselle maksettava hyvitys

Vuodelta 1989 toimitettavassa verotuksessa maksettavalle ennakonpalautukselle suoritetaan valtion varoista hyvitystä 9 prosentin vuotuisen korkokannan mukaan jokaiselta kalenterikuukaudelta 1 päivästä joulukuuta 1990 lukien valtiovarainministeriön määräämää palautusten maksatuskuukautta edeltävän kuukauden loppuun saakka.

Hyvitys ei ole saajan veronalaista tuloa valtion- ja kunnallisverotuksessa eikä oikeus hyvitykseen saajan veronalaista varallisuutta.

4 §
Veronkuittauspäivä

Veronkantolain (611/78) 10§:ssä tarkoitettu veronkuittauspäivä verovuoden 1989 ennakonpalautuksia kuitattaessa sekä veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta annetun lain (145/76) 2§:n 3 momentissa tarkoitettu määräpäivä lyhennettäessä ennakonpalautuksella maksuunpantua ennakkoa on veroluettelon nähtävillepanoa edeltävän kuukauden viimeinen päivä.

5 §
Vuoden 1990 ennakonpidätysten jako-osuudet

Verovuoden 1990 ennakonpidätysten veronkantolaissa tarkoitettuja jako-osuuksia voidaan tarkistaa mainitussa laissa tarkoitettua myöhemmin, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa verovuodelta 1989 toimitettavan verotuksen päättymisestä.

6 §
Valtiovarainministeriön oikeus määrätä verotuksen myöhästymisestä johtuvista poikkeusjärjestelyistä

Valtiovarainministeriö voi antaa verotuslain, ennakkoperintälain (418/59) ja veronkantolain säännöksistä sekä muista säädöksistä poikkeavia, vuodelta 1989 toimitettavan verotuksen valmistumisen viivästymisestä johtuvia määräyksiä verohallinnon tehtävien määräajoista ja muista verohallinnon toimintaan liittyvistä järjestelyistä.

Valtiovarainministeriö voi tarvittaessa pidentää verotuslaissa tai muissa säädöksissä olevaa määräaikaa, jonka kuluessa jokin tieto on ilmoitettava verohallinnolle.

7 §
Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä laki tulee voimaan 12 päivänä marraskuuta 1990. Valtiovarainministeriöllä on oikeus antaa tässä laissa tarkoitettuja määräyksiä vuoden 1991 kesäkuun loppuun saakka.

Hallituksen esitys 187/90
Valtiovarainvaliok. miet. 41/90
Suuren valiok. miet. 116/90

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.