278/1990

Annettu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 1990

Asetus elintarvikevirastosta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään elintarvikevirastosta 9 päivänä helmikuuta 1990 annetun lain (111/90) 2 ja 4§:n nojalla:

Elintarvikeviraston tehtävät
1 §

Elintarvikeviraston tehtävänä on toimialallaan:

1) johtaa terveyden vaarojen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi sekä ravitsemuksellisen ja muun laadun turvaamiseksi annettujen elintarvikkeita koskevien säännösten ja määräysten noudattamisen valvontaa;

2) johtaa niiden säännösten ja määräysten noudattamisen valvontaa, joiden tarkoituksena on ehkäistä virheellisillä merkinnöillä varustettujen tai muutoin harhaanjohtavasti kaupan pidettävien elintarvikkeiden aiheuttamat taloudelliset tappiot kuluttajille;

3) johtaa niiden säännösten ja määräysten noudattamisen valvontaa, joiden tarkoituksena on estää tautien leviäminen ja terveydellisten epäkohtien syntyminen ympäristöstä tai henkilöiden välityksellä elintarvikkeita valmistettaessa, säilytettäessä, kaupan pidettäessä, tarjoiltaessa ja muutoin käsiteltäessä;

4) tehdä elintarvikevalvonnan kehittämiseksi tarvittavia tutkimuksia ja selvityksiä;

5) koota ja ylläpitää tarvittavia tiedostoja ja rekistereitä;

6) julkaista tutkimuksia ja selvityksiä;

7) huolehtia tiedottamisesta;

8) seurata ja kehittää elintarviketutkimuksia tekevien laboratorioiden toimintaa;

9) kehittää elintarvikevalvonnassa tarvittavia näytteenotto- ja tutkimusmenetelmiä ja julkaista tietoja niistä;

10) seurata kansainvälistä kehitystä ja pitää yhteyttä kotimaisiin ja ulkomaisiin viranomaisiin ja laitoksiin;

11) järjestää elintarvikevalvontahenkilöstön täydennyskoulutusta; sekä

12) hoitaa muut virastolle säädetyt ja määrätyt tehtävät.

Elintarvikeviraston organisaatio
2 §

Elintarvikeviraston toimintayksiköistä määrätään työjärjestyksessä.

3 §

Elintarvikeviraston johtokunnan tehtävänä on:

1) asettaa tavoitteet viraston toiminnalle sekä päättää viraston toimintalinjoista;

2) ohjata ja valvoa virastolle asetettujen tavoitteiden toteuttamista;

3) päättää viraston tulo- ja menoarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta; sekä

4) käsitellä muut viraston kannalta merkittävät asiat, jotka johtaja saattaa johtokunnan käsiteltäväksi.

4 §

Elintarvikeviraston johtokunnan asettaa valtioneuvosto enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Johtokuntaan kuuluvat jäseninä yksi maa- ja metsätalousministeriön, yksi kauppa- ja teollisuusministeriön ja yksi sosiaali- ja terveysministeriön edustaja, joiden keskuudesta määrätään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Lisäksi johtokuntaan kuuluvat jäseninä elintarvikeviraston johtaja ja viraston henkilöstön edustaja.

Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

5 §

Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen muun jäsenen ollessa läsnä.

Henkilöstö ja sen tehtävät
6 §

Elintarvikeviraston päällikkönä on johtaja. Virastolla voi olla kaksi apulaisjohtajaa. Johtokunta määrää johtajan sijaisen.

Elintarvikevirastossa on lisäksi muuta virkasuhteessa ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

7 §

Elintarvikeviraston toimintaa kehittää ja johtaa johtaja, joka myös vastaa siitä, että virastolle kuuluvat tehtävät hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.

8 §

Virastossa johtotehtävissä olevat vastaavat siitä, että heidän toimialaansa kuuluville yksiköille asetetut tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.

Asioiden ratkaiseminen
9 §

Elintarvikevirastolle kuuluvat asiat ratkaisee:

1) elintarvikeviraston johtokunta;

2) johtaja; tai

3) muu virkamies, jolle sellainen ratkaisuvalta on työjärjestyksessä määrätty.

Asiat ratkaistaan esittelystä, jollei työjärjestyksessä ole toisin määrätty.

10 §

Asia ratkaistaan johtokunnassa erimielisyyden sattuessa äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisuksi tulee se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

11 §

Johtaja ratkaisee asiat, joita ei ratkaista johtokunnassa tai joita hän ei ole työjärjestyksessä siirtänyt jonkun muun ratkaistavaksi.

Johtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset ja täyttäminen sekä työsopimussuhteisen henkilöstön ottaminen
12 §

Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena elintarvikeviraston virkoihin on sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Johtajalta ja apulaisjohtajalta vaaditaan lisäksi virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja hyvä perehtyneisyys viraston toimialaan kuuluviin tehtäviin.

13 §

Johtajan nimittää tasavallan presidentti virkaa haettavaksi julistamatta. Apulaisjohtajan nimittää viraston johtokunta. Muun henkilöstön nimittää tai ottaa johtaja.

Virkavapaus ja virkaatoimittavan virkamiehen ottaminen
14 §

Virkavapauden myöntää virkamiehelle viraston johtaja, milloin kysymys on virkavapaudesta, johon virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, tai harkinnanvaraisesta virkavapaudesta, joka kestää enintään yhden vuoden. Johtajalle tällaisen virkavapauden myöntää kuitenkin johtokunta.

Yli vuoden kestävän harkinnanvaraisen virkavapauden johtajalle myöntää kauppa- ja teollisuusministeriö. Muulle virkamiehelle tällaisen virkavapauden myöntää nimittävä viranomainen.

Avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta päättää se, joka päättää virkavapauden myöntämisestä.

Erinäiset säännökset
15 §

Elintarvikeviraston johtajaa syytetään virkavirheestä Helsingin hovioikeudessa.

16 §

Tarkemmat määräykset elintarvikeviraston toimintayksiköiden tehtävistä, asioiden valmistelusta ja esittelystä, asiakirjojen allekirjoittamisesta sekä viraston hallinnon muusta järjestelystä annetaan työjärjestyksessä.

Työjärjestyksen vahvistaa johtaja.

17 §

Elintarvikeviraston toiminnan ja talouden suunnittelusta, tiliorganisaatiosta, maksuliikkeestä ja kirjanpidosta sekä sisäisestä tarkastustoimesta määrätään kuluttajaviraston tiliohjesäännössä.

18 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1990.

Tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi voidaan ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin ennen asetuksen voimaantuloa.

Jos elintarvikeviraston toiminnan käynnistämiseksi on tarpeen vahvistaa virastolle työjärjestys jo ennen asetuksen voimaantuloa, sen vahvistaa kauppa- ja teollisuusministeriö.

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.