180/1990

Annettu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 1990

Asetus valtiovarainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

kumotaan valtiovarainministeriöstä 23 päivänä joulukuuta 1987 annetun asetuksen (1141/87) 15§, 20§:n 6 momentti, 35§:n 1 momentin 2 kohta, 38§:n 1 kohta sekä 44, 45 ja 59§,

muutetaan 1 ja 2§ sekä 14§ ja sen edellä oleva väliotsikko, 19§:n 2, 3 ja 5 momentti, 20§:n 2 momentti, 22, 24 ja 29§, 30§:n 2 momentti, 34§, 38§:n 4 kohta, 47§, 48§:n 3, 7, 13 ja 14 kohta ja 57§:n 2 momentti sekä

lisätään 52§:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §

Valtiovarainministeriössä on:

yleinen osasto;

tulo- ja menoarvio-osasto;

vero-osasto;

kansantalousosasto;

palkkaosasto; sekä

hallinnon kehittämisosasto.

Lisäksi ministeriössä on suunnittelusihteeristö ja hallintotoimisto.

2 §

Ministeriön osastot jakaantuvat toimistoihin ja lainvalmisteluyksikköön sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään.

Osastojen muusta organisaatiosta ja työnjaosta määrää osaston päällikkö.

Hallinnon kehittämisosasto
14 §

Hallinnon kehittämisosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) hallinnon kehittämisen toimintalinjoja;

2) hallinnon palvelukykyä ja tuloksellisuutta;

3) hallinnon organisointia sekä hallinnon ohjauksen ja toimintojen kehittämistä;

4) tietohallintoa ja tietotekniikkaa;

5) valtion liikelaitosten yleistä kehittämistä;

6) hallinnon henkilöstön mitoitusta;

7) valtion henkilöstön kehittämistä; sekä

8) tilastokeskusta, Valtion painatuskeskusta, Valtion tietokonekeskusta ja Valtionhallinnon kehittämiskeskusta.

19 §

Osaston päällikkönä on osastopäällikkö, hallinnon kehittämisosaston päälikkönä kuitenkin virastovaltuutettu. Suunnittelusihteeristön päällikkönä on suunnittelupäällikkö.

Apulaisosastopäällikkönä on yleisessä osastossa hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkönä, tulo- ja menoarvio-osastossa budjettineuvos, apulaisosastopäällikkönä ja hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkönä, vero-osastossa lainsäädäntöjohtaja, apulaisosastopäällikkönä, kansantalousosastossa finanssineuvos, apulaisosastopäällikkönä sekä palkkaosastossa ja hallinnon kehittämisosastossa kummassakin apulaisosastopäällikkö.


Lisäksi ministeriössä on koulutuspäällikkö, budjettineuvoksia, finanssineuvoksia, hallitusneuvoksia, lainsäädäntöneuvoksia, rahoitusneuvos, neuvottelevia virkamiehiä, vanhempia ja nuorempia budjettisihteereitä, vanhempia ja nuorempia finanssisihteereitä, vanhempia ja nuorempia hallitussihteereitä, ylitarkastajia, tiedotuspäällikkö, tiedottaja, informaatikko, esittelijöitä, kamreeri, kirjaaja ja tarkastajia.


20 §

Tulo- ja menoarvio-osastossa ovat yleisen toimiston päällikkönä hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkönä, finanssipoliittisen toimiston päällikkönä budjettineuvos, apulaisosastopäällikkönä, rakennus- ja kiinteistötoimiston päällikkönä hallitusneuvos, toimistopäällikkönä ja tutkimus- ja kehittämistoimiston päällikkönä budjettineuvos, toimistopäällikkönä.


22 §

Yleisen osaston, vero-osaston ja kansantalousosaston päälliköllä on ylijohtajan arvonimi, tulo- ja menoarvio-osaston päälliköllä budjettipäällikön arvonimi ja palkkaosaston päälliköllä valtion työmarkkinajohtajan arvonimi.

Palkkaosaston ja hallinnon kehittämisosaston apulaisosastopäälliköllä on finanssineuvoksen arvonimi.

24 §

Alivaltiosihteerin tulee ministerin ja valtiosihteerin apuna:

1) johtaa, sovittaa yhteen ja valvoa palkkaosastolle ja hallinnon kehittämisosastolle kuuluvien asioiden valmistelua ja toteuttamista sekä tehdä tarpeelliseksi katsomiaan osastojen toimintaa koskevia esityksiä;

2) seurata palkkaosaston ja hallinnon kehittämisosaston toimialoilla tapahtuvaa kehitystä sekä tehdä tarpeellisia aloitteita lainsäädännöllisiksi ja muiksi uudistuksiksi;

3) johtaa ja valvoa ministeriön henkilöstöhallintoa ja muuta sisäistä hallintoa sekä hallintotoimistolle kuuluvien asioiden valmistelua ja toteuttamista;

4) osallistua palkkaosastolle ja hallinnon kehittämisosastolle kuuluvien tärkeimpien asioiden valmisteluun ja toteuttamiseen;

5) käsitellä ministeriön tulo- ja menoarvioehdotusta, toiminta- ja taloussuunnitelmaa sekä työjärjestystä;

6) esitellä ministeriön sekä palkkaosaston ja hallinnon kehittämisosaston alaisten virastojen ja laitosten nimitysasiat;

7) toimia valtioneuvoston ohjesäännön 52§:n 2 momentissa tarkoitettuna esittelijänä 6 kohdassa tarkoitetuissa nimitysasioissa sekä palkkaosastolle ja hallinnon kehittämisosastolle kuuluvissa asioissa; sekä

8) käsitellä ne muut asiat, jotka ministeri tai valtiosihteeri niiden laadun vuoksi on antanut hänen käsiteltäväkseen.

Alivaltiosihteeri voi yksittäistapauksessa ottaa käsiteltäväkseen asian, joka tämän asetuksen nojalla muutoin kuuluisi palkkaosaston, hallinnon kehittämisosaston tai hallintotoimiston käsiteltäväksi.

29 §

Ministeriön yleisistä menettelytavoista ja sisäisestä hallinnosta sekä tarvittaessa toimintayksiköiden tehtävistä määrätään tarkemmin ministeriön työjärjestyksessä. Työjärjestyksen vahvistaa ministeri.

Yhteistoiminnassa ministeriön ja henkilöstön välillä noudatetaan, mitä yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa (651/88) säädetään ja sen nojalla tehdyissä sopimuksissa määrätään.

30 §

Vahvistetusta työnjaosta huolimatta on kukin virkamies velvollinen tarvittaessa suorittamaan ne tehtävät, jotka ministeri, valtiosihteeri tai asianomainen osaston päällikkö, suunnittelupäällikkö, apulaisosastopäällikkö tai toimiston päällikkö määrää. Sama koskee myös alivaltiosihteerin palkkaosaston, hallinnon kehittämisosaston ja hallintotoimiston virkamiesten suoritettaviksi määräämiä tehtäviä.

34 §

Alivaltiosihteeri ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista asioissa, jotka kuuluvat useamman kuin yhden osaston, mutta kuitenkin pääosaltaan palkkaosaston ja hallinnon kehittämisosaston toimialaan;

2) ministeriön sisäistä toimintaa varten käytettävissä olevia määrärahoja ja niiden jakamista osastojen, hallintotoimiston ja suunnittelusihteeristön käyttöön; sekä

3) ministeriön sisäistä järjestystä.

38 §

Vero-osaston päällikkö ratkaisee 35§:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:


4) investointivarauslain (1094/78) 11§:ssä valtiovarainministeriön ratkaistavaksi säädettyjä hakemuksia; sekä


47 §

Osastojen, suunnittelusihteeristön ja hallintotoimiston käytettäväksi asetettujen varojen käyttöä koskevat asiat ratkaisee osaston päällikkö, suunnittelupäällikkö, hallintotoimiston päällikkö tai sisäiseen toimintaan osoitettujen määrärahojen osalta asianomaisen yksikön päällikön siihen tehtävään määräämä virkamies varojen käyttöä koskevan suunnitelman rajoissa.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset
48 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:


3) tulo- ja menoarvio-osaston päälliköllä ja budjettineuvoksella, apulaisosastopäällikkönä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys julkiseen talouteen ja muihin taloudellisiin kysymyksiin sekä hallitusneuvoksella, apulaisosastopäällikkönä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin;


7) hallinnon kehittämisosaston päälliköllä ja apulaisosastopäälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys hallintoon;


13) koulutuspäälliköllä, budjettineuvoksella, finanssineuvoksella, rahoitusneuvoksella, neuvottelevalla virkamiehellä, budjettisihteerillä, finanssisihteerillä, ylitarkastajalla, tiedotuspäälliköllä, informaatikolla ja esittelijällä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja lainsäädäntöneuvoksella edellisen lisäksi lainvalmistelutyössä tarvittavaa tutkimus- ja suunnittelutaitoa;

14) tiedottajalla, kamreerilla ja kirjaajalla virkaan soveltuva korkeakoulutukinto;


52 §

Vahtimestarin virka voidaan täyttää sitä haettavaksi julistamatta.

57 §

Osaston päällikön, suunnittelupäällikön ja hallintotoimiston päällikön määräämät virkamiehet voivat hyväksyä tai määrätä vähäisiä poikkeuksia hyväksyttyyn vuosilomajärjestykseen ja myös vahvistaa vuosilomajärjestyksessä lomakauden ulkopuolella pidettäväksi merkittyjen lomapäivien ajankohdan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990.

Tämän asetuksen 48§:n 3 kohdassa säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia voidaan soveltaa jo ennen asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.