946/1989

Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1989

Asetus valtiovarainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

muutetaan valtiovarainministeriöstä 23 päivänä joulukuuta 1987 annetun asetuksen (1141/87) 4§:n 3 kohta, 5§:n 1, 2, 6 ja 10 kohta, 20§:n 1 momentti, 33§:n 1 kohta sekä 37§:n 2 kohta, näistä 33§:n 1 kohta sellaisena kuin se on 23 päivänä syyskuuta 1988 annetussa asetuksessa (810/88), sekä

lisätään 5§:ään uusi 1 a kohta seuraavasti:

4 §

Yleisessä osastossa on:


3) laina- ja kansainvälisten asiain toimisto.

5 §

Yleinen osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) pankkeja, hypoteekkiyhdistyksiä, luotto-osakeyhtiöitä, säästökassatoimintaa harjoittavia osuuskuntia ja rahastoyhtiöitä sekä niiden tarkastusta;

1 a) arvopaperipörssitoimintaa, optioyhteisötoimintaa, arvopaperinvälitysliikkeitä ja panttilainauslaitoksia sekä niiden tarkastusta;

2) pankkitarkastusvirastoa;


6) Kansainvälistä Valuuttarahastoa, Kansainvälistä Jälleenrakennuspankkia ja sen liitännäisjärjestöjä, Pohjoismaiden Investointipankkia ja Länsipohjolan pohjoismaista kehittämisrahastoa sekä alueellisten kansainvälisten kehityspankkien ja -rahastojen toiminnan seurantaa;


10) tulliverotusta, tasausveroa, varmuusvarastointimaksua, vientitalletusta ja -maksua, tuontimaksuja sekä muita maahan tuonnin ja maasta viennin yhteydessä kannettavia erityisveroja tai maksuja;


20 §

Yleisessä osastossa ovat yleisen toimiston ja laina- ja kansainvälisten asiain toimiston päällikköinä hallitusneuvokset, toimistopäällikköinä, ja rahalaitostoimiston päällikkönä hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkönä.


33 §

Valtiosihteeri ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista valtioneuvoston ohjesäännön 47§:n 1 momentissa tarkoitetussa valtiovarainministeriön raha-asiain käsittelyssä;


37 §

Yleisen osaston päällikkö ratkaisee 35§:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:


2) pankkien, luotto-osakeyhtiöiden, hypoteekkiyhdistysten, säästökassojen, rahastoyhtiöiden, arvopaperinvälitysliikkeiden ja panttilainauslaitosten yhtiöjärjestysten ja sääntöjen vahvistamista sekä pankkitarkastusviraston toiminnasta aiheutuvien kustannusten perimistä;Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1989.

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.