233/1989

Annettu Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 1989

Valtioneuvoston päätös valtion virkamiesten erorahan suuruudesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esittelystä muuttanut valtion virkamiesten erorahan suuruudesta 26 päivänä marraskuuta 1987 antamansa päätöksen (895/87) 2§:n 1 momentin, 3, 4, 6 ja 7§:n,

näistä 2§:n 1 momentin, 3, 4 ja 6§:n sellaisina kuin ne ovat 11 päivänä helmikuuta 1988 annetussa päätöksessä (158/88), näin kuuluviksi:

2 §

Erorahan suuruus määräytyy siten, että

1)50 vuotta täyttäneelle edunsaajalle maksetaan 5 vuotta käsittäneen palveluksen perusteella 6 650 markkaa ja siihen lisätään 175 markkaa kultakin 5 vuotta ylittävältä täydeltä palvelusvuodelta;

2)40 mutta ei 50 vuotta täyttäneelle edunsaajalle hänen täysien ikävuosiensa ja täysien palvelusvuosiensa summan ollessa 50-55 maksetaan 6 650 markkaa ja siihen lisätään 175 markkaa kultakin summan 55 ylittävältä vuodelta.


3 §

Iän perusteella maksetaan 51 vuotta täyttäneelle edunsaajalle erorahaan 152 markan korotus. Jokaiselta seuraavalta täydeltä ikävuodelta aina 61 ikävuoteen asti korotetaan erorahaa lisäksi 152 markalla.

4 §

Mikäli edunsaajan kuukausiansio on alle 3 302 markkaa, ei ansiolla ole vaikutusta erorahan suuruuteen. Ansion ollessa 3 302 markkaa kuukaudessa tai sitä enemmän korotetaan 2 ja 3§:n mukaisesti määräytyvää erorahaa lisäksi seuraavasti:

ansio/kk korotus erorahaan
3 302-3 642 1 850
3 643-3 982 2 022
3 983-4 322 2 194
4 323-4 662 2 366
4 663-5 002 2 538
5 003-5 342 2 710
5 343-5 682 2 882
5 683-6 022 3 054
6 023-6 362 3 226
6 363-6 702 3 398
6 703-7 042 3 570
7 043-7 382 3 742
7 383-7 722 3 914
7 723-8 062 4 086
8 063-8 402 4 258
8 403-8 742 4 430
8 743-9 082 4 602
9 083-9 422 4 774
9 423- 4 946
6 §

Mikäli edunsaajan viikottainen työaika on palvelussuhteen päättymistä edeltäneiden viiden vuoden aikana ollut pääasiallisesti vähintään 35 tuntia, hänellä on oikeus saada eroraha täysimääräisenä. Jos viikottainen työaika on ollut 27-34 tuntia, hänellä on oikeus saada kolme neljäsosaa ja jos työaika on ollut 20-26 tuntia viikossa, hänellä on oikeus saada puolet täydestä erorahasta, kuitenkin niin, että erorahan suuruus on vähintään 6 650 markkaa. Mikäli edunsaajan viikottainen työaika on ollut alle 20 tuntia, mutta kuitenkin vähintään 16 tuntia, on hänellä oikeus saada puolet täydestä erorahasta.

Mikäli edunsaajana olevan opettajan opetusvelvollisuuteen luettavien oppituntien tai tehtävien määrä on palvelussuhteen päättymistä edeltäneiden viiden vuoden aikana pääasiallisesti ollut vähintään opetusvelvollisuuden tuntimäärä, hänellä on oikeus saada eroraha täysimääräisenä. Jos opetusvelvollisuuteen luettavien oppituntien tai tehtävien määrä on pääasiallisesti ollut vähintään 27/35 opetusvelvollisuuden tuntimäärästä, hänellä on oikeus saada 3/4 täydestä erorahasta ja muussa tapauksessa puolet täydestä erorahasta. Erorahan suuruus on kuitenkin vähintään 6 650 markkaa.

7 §

Erorahan aikuiskoulutuslisän suuruus on 1 000 markkaa jokaista alkavaa koulutuskuukautta kohden.


Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1989 ja sitä sovelletaan hakijaan, jonka virkasuhde on irtisanottu 1 päivänä maaliskuuta 1989 tai sen jälkeen.

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 1989

Ministeri
Ulla Puolanne

Vanhempi hallitussihteeri
Veikko Liuksia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.