893/1988

Annettu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 1988

Valtioneuvoston päätös valtion liikelaitoksen osakkuudesta osakeyhtiössä tai muussa yhteisössä

Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esittelystä valtion liikelaitoksista 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetun lain (627/87) 23§:n nojalla päättänyt:

1 §

Näitä määräyksiä on noudatettava niissä valtion liikelaitoksissa, joihin sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (627/87).

2 §

Liikelaitos saa hankkia osakkeita vain sellaisesta yhtiöstä, joka toimii liikelaitoksen toimialalla tai jonka osakkeiden hankinta on liikelaitoksen tehtävien hoidon kannalta tarpeellista.

3 §

Liikelaitoksen toiminnassa käytettävien toimitilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden arvoa on pidettävä valtion liikelaitoksista annetun lain 23§:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla huomattavana, kun niiden hankintahinta ylittää 25 000 000 markkaa ja luovutushinta 10 000 000 markkaa. Muiden osakkeiden arvoa on vastaavasti pidettäva huomattavana, kun niiden hankinta- tai luovutushinta ylittää 5 000 000 markkaa.

4 §

Liikelaitoksen yhtiösuhdetta on pidettävä valtion liikelaitoksista annetun lain 23§:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla merkittävänä, kun:

1) liikelaitoksella osakkeiden hankinnan jälkeen on joko suoraan tai yhdessä toisen hallitsemansa yhtiön kanssa enemmän kuin puolet yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä;

2) osakkeiden luovutus johtaa äänten enemmistön tai osakeyhtiölaissa tarkoitetun määräenemmistö- tai määrävähemmistöosuuden menettämiseen sellaisessa yhtiösuhteessa, jota liikelaitoksen toiminnan kannalta tai muuten on pidettävä merkittävänä; tai

3) yhtiösuhdetta on muuten pidettävä liikelaitoksen kannalta tai muutoin periaatteellisesti merkittävänä.

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei koske yhtiösuhdetta sellaisessa yhtiössä, jonka osakkeet tuottavat liikelaitokselle oikeuden sen toimintaan käytettävien toimitilojen tai puhelimien hallintaan.

5 §

Liikelaitoksen tulee käyttäessään hallitsemiensa osakkeiden nojalla osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia ottaa huomioon valtion liikelaitoksista annetun lain 10, 11 ja 12§:n nojalla annetut määräykset ja tavoitteet.

6 §

Liikelaitoksen suoraan tai välillisesti hallitseman yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta toimialaa tai osakepääomaa koskevilta osin samoin kuin tytäryhtiön perustamisesta tai hankkimisesta tällaiselle yhtiölle on tiedotettava hyvissä ajoin ennen päätöstä asianomaiselle ministeriölle.

7 §

Liikelaitos vastaa hallinnassaan olevien osakkeiden säilyttämisesta ja luetteloimisesta. Liikelaitoksen on toimitettava osakkeistaan valtiokonttorille sen tarvitsemat tiedot.

8 §

Mitä 1-7 §:ssä on määrätty osakkeista, sovelletaan vastaavasti osakkuuteen tai jäsenyyteen muussa yhtiössä tai yhteisössä sekä osallistumiseen sellaiseen muuhun yhteistoimintaan, josta liikelaitos saattaa joutua taloudelliseen vastuuseen.

9 §

Sellaisten osakkeiden, osuustodistusten ja muiden arvopapereiden luovuttamisessa, joiden hankinta on tapahtunut eduskunnan nimenomaisen päätöksen nojalla, on noudatettava, mitä valtion tulo- ja menoarviosta annetun lain (423/88) 24§:ssä ja asetuksen (424/88) 75§:ssä on säädetty.

10 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 1988

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Alivaltiosihteeri
Eino Keinänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.