810/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1988

Asetus valtiovarainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

kumotaan valtiovarainministeriöstä 23 päivänä joulukuuta 1987 annetun asetuksen (1141/87) 49§:n 2 momentti,

muutetaan 33 ja 39§, 41§:n 2 kohta ja 46§, sekä

lisätään asetukseen uusi 37 a ja 37 b§ seuraavasti:

33 §

Valtiosihteeri ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1)valtioneuvoston ohjesäännön 47§:n 3 momentissa tarkoitetun lausunnon antamista;

2)lausunnon antamista muissa asioissa silloin, kun asia kuuluu useamman kuin yhden osaston toimialaan, jollei asia 34§:n perusteella kuulu alivaltiosihteerin ratkaistavaksi; sekä

3)valtion tulo- ja menoarviosta annetun asetuksen (424/88) 36§:ssä tarkoitettua valtion shekkitilille tai valtion yleiselle postisiirtotilille kertyneiden varojen tallettamista tai muuta sijoittamista sekä ulkomaisesta lainasta saatujen valuuttavarojen sijoittamista.

37 a §

Tulo- ja menoarvio-osaston yleisen toimiston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1)luvan antamista tilivirastoille saada maksaa edellisille vuosille kuuluva meno kuluvan vuoden määrärahasta;

2)tilivirastojen tiliohjesääntöjen vahvistamista;

3)valtion tulo- ja menoarviosta annetun asetuksen 58§:n 2 momentissa tarkoitetun luvan antamista; sekä

4)valtiovarainministeriön hallinnonalan menorästin pitämistä edelleen tileissä.

37 b §

Tulo- ja menoarvio-osaston finanssipoliittisen toimiston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat valtion tulo- ja menoarviosta annetun asetuksen 30§:n 1 ja 2 momentissa, 32§:n 1 momentissa, 35§:ssä, maksuliikejärjestelmän osalta 42§:n 2 momentissa sekä 49§:n 2 momentissa tarkoitetun luvan antamista.

39 §

Palkkaosaston päällikkö ratkaisee 35§:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1)valtion henkilöstölle myönnettävää oikeutta lukea hyväkseen eläkettä varten palvelusaika sellaisessa palveluksessa, joka kuuluu valtion eläkejärjestelmään toisessa pohjoismaassa;

2)valtion virkaehtosopimuslain 5§:n 3 momentissa tarkoitettuja ajan hyväksi lukemista, luvan myöntämistä etuuden ja korvauksen suorittamiseen sekä valtion virkamiesten ikälisäsopimukseen perustuvan harkinnanvaraisen ikälisän myöntämistä;

3)valtion tilapäisten virkamiesten palkkioiden perusteiden vahvistamista;

4)valtion virkaehtosopimusasetuksen

(1203/87) 3 ja 8§:n sekä 9§:n 1 momentin mukaan valtion neuvotteluviranomaisen ratkaistavia asioita;

5)yksittäisten työsopimusten palkka- ja työehtojen vahvistamista sekä lausuntojen antamista työsopimusten palkka- ja työehdoista johtavassa asemassa olevien toimihenkilöiden palkkausten osalta;

6)työtuomioistuimesta annetun lain 11§:n 2 momentissa tarkoitettujen virkaehtosopimuksia koskevien neuvottelujen käymistä;

7)kanteen vireille panemista, vastineen antamista tai valtiovarainministeriön edustamista asiassa, jossa ministeriö on työtuomioistuimessa asianosaisena;

8)työtuomioistuimesta annetun lain 13§:n 6 momentissa tarkoitettua hallinnonalan neuvotteluviranomaisen määräämistä toimimaan asianosaisena työtuomioistuimessa; sekä

9)valtion tulo- ja menoarviosta annetun asetuksen 42§:n 2 momentissa tarkoitettua lupaa olla liittymättä yhtenäiseen palkanlaskentajärjestelmään.

41 §

Palkkaosaston virkamiespalkkatoimiston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


2)lausunnon antamista yleisistä perusteista poikkeavien komiteatyöstä maksettavien palkkioiden ja korvausten vahvistamisesta sekä valtiovarainministeriön esittelystä asetetun komitean ja valtiovarainministeriön asettaman toimikunnan osalta yleisistä perusteista poikkeavien komiteatyöstä maksettavien palkkioiden ja korvausten vahvistamista.


46 §

Hallintotoimiston päällikkö ratkaisee 35§:n 1 momentissa säädetyn lisäksi ne ministeriön sisäiseen hallintoon kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1)ikälisiä;

2)todistuksen antamista irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä;

3)myöhästyneinä esitettyjen matkalaskujen maksamista;

4)lupaa oman auton käyttämiseen virkamatkoilla;

5)kaluston ja muun siihen verrattavan omaisuuden poistamista; sekä

6)tileistä poistoa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä loka>kuuta 1988.

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.