158/1988

Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 1988

Valtioneuvoston päätös valtion virkamiesten erorahan suuruudesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esittelystä muuttanut valtion virkamiesten erorahan suuruudesta 26 päivänä marraskuuta 1987 antamansa päätöksen (895/87) 2§:n 1 momentin, 3, 4 ja 6§:n näin kuuluviksi:

2 §

Peruserorahan suuruus määräytyy siten, että

1) 50 vuotta täyttäneelle edunsaajalle maksetaan 5 vuotta käsittäneen palveluksen perusteella 4 444 markkaa ja siihen lisätään 186 markkaa kultakin 5 vuotta ylittävältä täydeltä palvelusvuodelta;

2) 40 mutta ei 50 vuotta täyttäneelle edunsaajalle hänen täysien ikävuosiensa ja täysien palvelusvuosiensa summan ollessa 50-55 maksetaan 4 444 markkaa ja siihen lisätään 186 markkaa kultakin summan 55 ylittävältä vuodelta.


3 §

Lisäeroraha määräytyy ikävuosien perusteella ja se on 50-vuotiaalle edunsaajalle 3 821 markkaa. Jokaiselta seuraavalta täydeltä ikävuodelta aina 61 ikävuoteen asti maksetaan lisäksi 196 markkaa. Alle 50-vuotiaalle edunsaajalle maksetaan lisäerorahana 3 821 markkaa.

4 §

Mikäli edunsaajan kuukausiansio on alle 2 975 markkaa, ei ansiolla ole vaikutusta erorahan suuruuteen. Ansion ollessa 2 975 markkaa kuukaudessa tai sitä enemmän korotetaan 2§:n mukaisesti määräytyvää peruserorahaa lisäksi seuraavasti.

ansio/kk korotus erorahaan
2 975-3 281mk 1 649mk
3 282-3 588mk 1 802mk
3 589-3 895mk 1 955mk
3 896-4 202mk 2 108mk
4 203-4 509mk 2 261mk
4 510-4 816mk 2 414mk
4 817-5 123mk 2 567mk
5 124-5 430mk 2 720mk
5 431-5 737mk 2 873mk
5 738-6 044mk 3 026mk
6 045-6 351mk 3 179mk
6 352-6 658mk 3 332mk
6 659-6 965mk 3 485mk
6 966-7 272mk 3 638mk
7 273-7 579mk 3 791mk
7 580-7 886mk 3 944mk
7 887-8 193mk 4 097mk
8 194-8 500mk 4 250mk
8 501- mk 4 403mk
6 §

Mikäli edunsaajan viikottainen työaika on palvelussuhteen päättymistä edeltäneiden viiden vuoden aikana ollut pääasiallisesti vähintään 35 tuntia, hänellä on oikeus saada eroraha täysimääräisenä. Jos viikottainen työaika on ollut 27-34 tuntia, hänellä on oikeus saada kolme neljäsosaa ja jos työaika on ollut 20-26 tuntia viikossa, hänellä on oikeus saada puolet täydestä erorahasta, kuitenkin niin, että peruserorahan suuruus on vähintään 4 444 markkaa ja lisäerorahan suuruus vähintään 3 821 markkaa. Mikäli edunsaajan viikottainen työaika on ollut alle 20 tuntia, mutta kuitenkin vähintään 16 tuntia, on hänellä oikeus saada puolet täydestä erorahasta.

Mikäli edunsaajana olevan opettajan opetusvelvollisuus tai oppituntien määrä on palvelussuhteen päättymistä edeltäneiden viiden vuoden aikana pääasiallisesti vastannut vähintään virassa olevan opettajan opetusvelvollisuuden tuntimäärää, ollen kuitenkin vähintään 420 tuntia lukuvuodessa, hänellä on oikeus saada eroraha täysimääräisenä. Jos oppituntien määrä on vastannut vähintään kolmea neljäsosaa virassa olevan opettajan opetusvelvollisuuden tuntimäärästä, ollen kuitenkin vähintään 420 tuntia lukuvuodessa, hänellä on oikeus saada kolme neljäsosaa täydestä erorahasta ja jos oppituntien määrä on ollut vähintään 420 tuntia lukuvuodessa, hänellä on oikeus saada puolet täydestä erorahasta. Peruserorahan suuruus on kuitenkin vähintään 4 444 markkaa ja lisäerorahan suuruus vähintään 3 821 markkaa.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988. Päätöstä sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 1988 ja sen jälkeen päättyneisiin palvelussuhteisiin.

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 1988

Ministeri
Ulla Puolanne

Vanhempi hallitussihteeri
Veikko Liuksia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.