95/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1988

Laki kansanopistojen valtionavusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kansanopistojen valtionavusta 13 päivänä heinäkuuta 1984 annetun lain (542/84) 5§:n 1 ja 2 momentti, 8, 13 ja 14§ sekä 15§:n 1 ja 2 momentti sekä

lisätään lakiin uusi 1 a, 2 a, 2 b, 8 a ja 14 a-14 c§ seuraavasti:

1 a §

Opetus kansanopistossa järjestetään perusoppijaksoina ja kursseina sen mukaan kuin asetuksella säädetään. Perusoppijakso voi olla linjajakoinen sekä käsittää yhden tai useampia perättäisiä vuosikursseja. Linjojen perustamiseen ja muuttamiseen on saatava kouluhallituksen suostumus.

Kansanopistoon, joka on saanut peruskoululain 43§:n 2 momentin nojalla luvan antaa todistuksia peruskoulun oppimäärän tai sen osan suorittamisesta taikka lukiolain 23§:n 5 momentin nojalla luvan antaa todistuksia lukion oppimäärän tai sen osan suorittamisesta, tulee tämän opetuksen järjestämiseksi perustaa peruskoululinja ja lukiolinja. Kansanopistoon, jossa annetaan ammatillista peruskoulutusta, on perustettava tätä koulutusta varten oma linja.

2 a §

Kansanopisto, joka järjestää opetusta peruskoulu- tai lukiolinjalla tai ammatillista peruskoulutusta, saa tästä aiheutuviin 2§:ssä mainittuihin sekä tällaiseen koulutukseen liittyvistä valtioneuvoston päätöksen mukaisesti järjestetyistä ja annetuista opintososiaalisista eduista aiheutuviin käyttökustannuksiin 2 §:ssä säädetystä poiketen valtionapua soveltuvin osin siten kuin ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 6 ja 9§:ssä säädetään.

2 b §

Jako 2 a§:ssä tarkoitetusta ja muusta kansanopiston järjestämästä koulutuksesta aiheutuvien käyttökustannusten kesken tehdään opiskelijaviikkojen lukumäärän suhteessa.

5 §

Jos opiskelijaviikkojen yhteismäärän keskiarvo kahtena perättäisenä työvuotena on 4§:n 6 kohdassa säädettyä pienempi, vähennetään muun opistossa tarvittavan henkilökunnan kuin rehtorin, opettajien ja luennoitsijoiden palkkaukseen 2§:n 1 kohdan ja 2 a §:n mukaan myönnettävästä sekä huonetilojen vuokriin, vuokra-arvoihin ja katumaksuihin 2§:n 2 kohdan ja 2 a§:n mukaan myönnettävästä valtionavusta alitusta vastaava osuus siltä tilivuodelta, jona jälkimmäinen mainituista työvuosista päättyy. Opetusministeriö voi erityisestä syystä myöntää opistolle, joka sijaitsee saaristoalueella tai harvaan asutulla seudulla tai joka on tarkoitettu antamaan opetusta pienelle erityisryhmälle, oikeuden määräajaksi tai toistaiseksi alittaa 4§:n 6 kohdassa tarkoitetun vähimmäismäärän. Opiskelijaviikkojen yhteismäärän alennettu keskiarvo ei kuitenkaan saa olla pienempi kuin 650 opiskelijaviikkoa.

Jos opetuksen määrän keskiarvo kahtena perättäisenä työvuotena on 4§:n 8 kohdassa säädettyä suurempi, vähennetään opettajien ja luennoitsijoiden palkkaukseen 2§:n 1 kohdan ja 2 a§:n mukaan myönnettävästä valtionavusta ylitystä vastaava osuus siltä tilivuodelta, jona jälkimmäinen mainituista työvuosista päättyy. Opetusministeriö voi myöntää opistolle määräajaksi tai toistaiseksi oikeuden joko koko opetuksen määrän tai sen jonkin osan ylitykseen.


8 §

Kansanopisto saa valtionapua jaettavaksi opintorahana opiskelijoille, jotka täyttävät opintotukilaissa (28/72) opintotuen saamiselle säädetyt yleiset edellytykset, mutta jotka eivät voi saada opintorahaa opintotukilain nojalla. Opintorahan suuruus kutakin opiskelijaa kohti on enintään 80 prosenttia vahvistetusta keskimääräisten opintomaksujen kokonaismäärästä. Opintoraha myönnetään vähintään neljä viikkoa kestäviä opintoja varten.

8 a §

Edellä 2 a§:ssä tarkoitetussa kansanopistossa järjestetään ja annetaan mainitussa lainkohdassa tarkoitettuun opetukseen osallistuville opiskelijoille opintososiaalisia etuja samojen perusteiden mukaan kuin ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetussa laissa (498/83) ja sen nojalla asetuksella säädetään ja valtioneuvoston päätöksellä määrätään. Ammattikasvatushallitukselle säädetyt tehtävät hoitaa kuitenkin kouluhallitus. Kansanopistojen velvollisuudesta työpäivinä annettavan muun ruokailun kuin mainitun lain 5§:ssä säädetyn maksuttoman kouluaterian järjestämiseen säädetään asetuksella.

13 §

Kansanopiston henkilökuntaan kuuluvan 2§:n 1 kohdassa tarkoitetun henkilön oikeudesta eläkkeeseen ja oikeudesta hänen jälkeensä suoritettavaan perhe-eläkkeeseen sekä opistolle palkkaukseen tulevasta valtionavusta vähennettävästä eläkekustannusosuudesta on voimassa, mitä niistä on eräistä valtion varoista suoritettavista eläkkeistä annetussa laissa (382/69) säädetty. Sanotun lain 6§:n 2 momentissa tarkoitettu kustannusosuusprosentti määräytyy siitä prosenttimäärästä, jonka mukaan opisto itse ja 14 a§:ssä tarkoitetussa tapauksessa opiskelijan kotikunta osallistuu palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin.

14 §

Kouluhallitus myöntää 2, 2 a ja 8-10§:ssä tarkoitetun valtionavun ja opetusministeriö 6§:ssä tarkoitetun lisäavustuksen sekä 11§:ssä tarkoitetun valtionavun ja lainan.

14 a §

Opiskelijan kotikunta on velvollinen suorittamaan 2 a§:ssä tarkoitetulle yksityisen kansanopiston ylläpitäjälle opiskelijakohtaisen korvauksen, jonka määrän kouluhallitus vahvistaa ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 6§:n asteikon ja kuntien kantokykyluokituksen huomioon ottaen. Korvaus määräytyy kansanopiston 2 a§:ssä tarkoitetuista valtionapuun oikeuttavista, opiskelijaa kohden lasketuista käyttökustannuksista. Korvausta määrättäessä otetaan lisäksi huomioon 13§:ssä tarkoitettu eläkekustannusosuus. Käyttökustannuksista vähennetään ensin kansanopiston tässä tarkoitettuun koulutukseen kohdistuvat valtionavut sekä opiston tästä koulutuksesta johtuvat muut tulot.

Valtionavusta ei tehdä 5§:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettua vähennystä opiskelijan kotikunnan korvausta laskettaessa.

Opiskelijan kotikunnan tulee suorittaa 1 momentissa tarkoitettuihin korvauksiin ennakkona kouluhallituksen maksamiin ennakoihin perustuen kaksi erää, joista ensimmäinen on maksettava helmikuussa ja toinen lokakuussa.

14 b §

Opiskelijan kotikunta on velvollinen suorittamaan 2 a§:ssä tarkoitetulle kunnalliselle kansanopistolle maksuosuuden ja siihen ennakon soveltuvin osin samojen perusteiden mukaan kuin se suorittaa korvauksen ja siihen ennakon yksityisen ylläpitämälle kansanopistolle.

14 c §

Opiskelijan kotikunnalla tarkoitetaan kuntaa, jossa opiskelijalla on väestökirjalaissa (141/69) tarkoitettu kotipaikka. Kotikunta todetaan kahdesti vuodessa 1 päivänä tammikuuta ja 1 päivänä elokuuta vallitsevan tilanteen mukaan.

15 §

Kouluhallituksen 2, 2 a, 3-5, 7, 12 ja 13§:n nojalla tekemään päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen tyytymättömällä opiston ylläpitäjällä sekä 14 a ja 14 b§:ssä tarkoitetussa tapauksessa opiskelijan kotikunnalla on oikeus kirjallisesti vaatia päätökseen oikaisua kouluhallitukselta kolmen kuukauden kuluessa tiedon saatuaan.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988.

Niissä tämän lain 2 a §:ssä tarkoitetuissa kansanopistoissa, joissa ei lain voimaantuloon mennessä ole valtionapuun oikeuttavana järjestetty tai annettu ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetussa laissa tarkoitettuja opintososiaalisia etuja, annetaan tai järjestetään nämä edut siten, että opintomaksut poistetaan ja opiskelijalle maksuton ateria järjestetään 1 päivästä elokuuta 1989.

Hallituksen esitys 110/87
Sivistysvaliok. miet. 4/87
Suuren valiok. miet. 123/87

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.