1170/1987

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1987

Valtioneuvoston päätös erityisryhmien liikunnan neuvottelukunnasta

Valtioneuvosto on opetusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Neuvottelukunnan asema

Erityisryhmien liikunnan neuvottelukunta on asianomaisten hallinnonalojen virastojen ja laitosten, vammais- ja kansanterveysjärjestöjen sekä liikunta-alan organisaatioiden yhteistoimintaelimenä erityisryhmien liikunnan valtakunnallista suunnittelua, kehittämistä ja toteuttamista sekä eri hallinnonalojen järjestämän erityisryhmien liikuntatoiminnan yhteensovittamista varten. Neuvottelukunta toimii opetusministeriön yhteydessä.

Tässä päätöksessä katsotaan erityisryhmiin kuuluviksi vammaiset, pitkäaikaissairaat ja iäkkäät henkilöt.

2 §
Tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1)tehdä erityisryhmien liikunnan kehittämisen edellyttämiä selvityksiä ja aloitteita;

2)seurata erityisryhmien liikunnan toiminnallista kehitystä;

3)antaa erityisryhmien liikuntaan liittyviä asiantuntijalausuntoja;

4)järjestää alan yhteisöjen kanssa tarvittavia koulutustilaisuuksia ja vastata koulutuksen yhteensovittamisesta;

5)osallistua alan kansainväliseen yhteistyöhön;

6)edistää erityisryhmien liikunnan kehittämistä kunnissa;

7)toimia tiedonvälittäjänä eri hallintokuntien sekä alan laitosten ja järjestöjen kesken; ja

8)suorittaa muut opetusministeriön määräämät erityisryhmien liikunnan kehittämiseen liittyvät tehtävät.

3 §
Kokoonpano

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään 13 muuta jäsentä, joilla kaikilla on henkilökohtainen varajäsen.

Valtioneuvosto määrää jäsenet ja varajäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan niin, että he edustavat 1§:ssä tarkoitettuja virastoja, laitoksia, järjestöjä ja yhteisöjä.

4 §
Jaostot

Neuvottelukunta voi asettaa keskuudestaan jaostoja. Jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrää neuvottelukunta. Jaostojen jäseninä voi olla myös neuvottelukunnan varajäseniä.

5 §
Sihteerit ja asiantuntijat

Neuvottelukunnan pääsihteerinä toimii opetusministeriön määräämä henkilö. Jaostoilla voi tarvittaessa olla sivutoimisia sihteereitä.

Neuvottelukunta ja jaostot voivat kuulla asiantuntijoita.

6 §
Komiteamääräysten soveltaminen

Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty.

Kokouspalkkio suoritetaan kuitenkin kokousajankohdasta riippumatta sen suuruisena kuin työajan ulkopuolella pidetystä kokouksesta on määrätty.

7 §
Tarkemmat määräykset

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta antaa tarvittaessa opetusministeriö.

8 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1987

Ministeri
Ulla Puolanne

Kulttuurisihteeri
Kerstin Ekman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.