1112/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lasten kotihoidon tuesta 11 päivänä tammikuuta 1985 annetun lain (24/85) 6 §:n 1 momentti ja 7§:n 1 momentti, näistä 6§:n 1 momentti sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (1070/86), näin kuuluviksi:

6 §
Sisaruskorotus

Sisaruskorotuksen saamisen edellytyksenä on, että perheessä on perusosaan oikeuttavan lapsen lisäksi yksi tai useampi alle seitsemänvuotias lapsi, jota ei hoideta lasten päivähoidosta annetun lain 1§:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetussa kunnan järjestämässä päivähoidossa. Kuitenkaan 3-6-vuotiaan lapsen kohdalla kunnan järjestämä enintään 5 tuntia kestävä päivähoito ei ole esteenä sisaruskorotuksen saamiselle. Jos sisaruskorotusta saava perhe alkaa saada äitiysrahaa, sisaruskorotusta suoritetaan, vaikka perhe saa äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Jos perheen vanhempainrahakautta on pidennetty useamman kuin yhden lapsen samanaikaisen syntymän johdosta ja perheen saaman vanhempainrahan määrä on pienempi kuin perheen kotihoidon tuen perusosan ja sisaruskorotuksen laskennallinen yhteismäärä, perheelle maksetaan sisaruskorotusta. Vanhempainrahakauden pidennystä koskevalta ajalta sisaruskorotuksena suoritetaan kuitenkin kotihoidon tuen perusosan ja sisaruskorotuksen yhteismäärän ja vanhempainrahan erotus. Jos perhe on saanut sisaruskorotusta ennen vanhempainrahakauden pidennystä, voidaan sisaruskorotusta suorittaa aikaisempien perusteiden mukaan, jos se on perheelle edullisempaa.


7 §
Lisäosa

Lisäosan saamisen edellytyksenä on, että 5§:n 1 momentissa tarkoitettua lasta hoitaa pääasiassa hänen omassa kodissaan jompikumpi hänen vanhemmistaan tai hänen muu huoltajansa ja että perheen nettotulot kuukaudessa eivät ylitä lisäosaan oikeuttavaa rajaa. Jos lisäosaa saava perhe alkaa saada äitiysrahaa, lisäosaa suoritetaan samoin edellytyksin äitiys-, isyys- tai vanhempainrahan saamisaikana. Jos edellä mainitut edellytykset täyttävän perheen, joka ei vielä saa lisäosaa, vanhempainrahakautta on pidennetty useamman kuin yhden lapsen syntymän johdosta, suoritetaan perheelle lisäosaa myös vanhempainrahakauden pidennystä koskevalta ajalta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988 ja sitä sovelletaan, kun laskettu synnytysaika on 1 päivänä huhtikuuta 1988 tai sen jälkeen.

Hallituksen esitys 129/87
Sosiaalivaliok. miet. 23/87
Suuren valiok. miet. 119/87

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.