972/1983

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1983

Asetus eräistä sotilas- ja siviiliviranomaisten välisistä suhteista rauhan aikana annetun asetuksen muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä muutetaan eräistä sotilas- ja siviiliviranomaisten välisistä suhteista rauhan aikana 11 päivänä marraskuuta 1922 annetun asetuksen (265/22) 1 ja 2 §, 3 §:n 1 momentti sekä 4, 6 ja 10 § näin kuuluviksi:

1 §

Sotilashenkilön, jota todennäköisin syin epäillään muusta kuin sotilasoikeudenkäyntilaissa (326/83) tarkoitetusta rikoksesta, saa poliisi tai muu siviiliviranomainen yleisessä laissa säädetyin edellytyksin ottaa kiinni tai pidättää.

Jos sotilashenkilö on kasarmialueella tai muulla puolustusvoimien käytössä olevalla alueella tai aluksella taikka suorittamassa vartio-, päivystys- tai erikoistehtävää, joka ilmeisesti ei siedä viivytystä, on kiinniottamiseen tai pidättämiseen pyydettävä sotilasviranomaisen virka-apua.

2 §

Poliisiviranomainen saa, milloin sotilasviranomaisia ei ole lähettyvillä, ottaa kiinni ja pidättää sotilasoikeudenkäyntiasiana käsiteltävästä rikoksesta tavatun tai todennäköisin syin epäillyn henkilön kasarmialueen tai muun puolustusvoimien käytössä olevan alueen tai aluksen ulkopuolella, jollei sanottu henkilö ole suorittamassa vartio-, päivystys- tai erikoistehtävää, joka ilmeisesti ei siedä viivytystä. Kiinniotettu tai pidätetty on niin pian kuin mahdollista toimitettava sotilasviranomaisen huostaan.

3 §

Sotilashenkilöä, joka on otettu kiinni tai pidätetty 1 §:ssä mainitun rikoksen johdosta, saadaan säilyttää siviiliviranomaisen huostassa noudattaen mitä sanottujen pakkokeinojen käyttämisestä on muuten voimassa. Sotilashenkilön kiinniottamisesta, pidättämisestä ja vangitsemisesta sekä hänen vapaaksipäästämisestään on viipymättä ilmoitettava asianomaiselle sotilasviranomaiselle.


4 §
Poliisi on sotilasviranomaisen pyynnöstä velvollinen toimittamaan sotilasoikeudenkäyntiasiana käsiteltävän rikoksen johdosta lisätutkinnan tai suorittamaan siihen liittyviä kuulusteluja ja tutkimuksia. Kiireellisessä tapauksessa poliisin tulee ilman sotilasviranomaisen pyyntöäkin ryhtyä tällaisen rikoksen selvittämiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.
6 §

Jos poliisi on toimittanut esitutkinnan sotilasoikeudenkäyntiasiana käsiteltävän rikoksen johdosta, esitutkintapöytäkirja on tutkinnan päätyttyä viipymättä lähetettävä asianomaiselle sotilasviranomaiselle.

Sotilasviranomaisella on pyynnöstä oikeus saada poliisilta jäljennös myös muusta kuin 1 momentissa tarkoitettua sotilashenkilön tekemää rikosta koskevasta esitutkintapöytäkirjasta.

10 §

Siviiliviranomainen on laissa säädetyin edellytyksin oikeutettu toimittamaan kotietsinnän ja tarkastuksen myös kasarmialueella tai muulla puolustusvoimien käytössä olevalla alueella tai aluksella. Toimenpiteeseen ryhtymisestä on kuitenkin etukäteen ilmoitettava asianomaisen joukko-osaston komentajalle, jolla on oikeus määrätä edustajansa olemaan läsnä kotietsinnässä tai tarkastuksessa. Kiireellisessä tapauksessa saadaan kotietsintä tai tarkastus toimittaa ilmoittamatta siitä etukäteen, mutta toimenpide on tällöin saatettava niin pian kuin mahdollista sotilasviranomaisen tietoon.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1983

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Puolustusministeri
Veikko Pihlajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.