953/1981

Annettu Helsingissä 18. päivänä joulukuuta 1981

Laki yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta 20 päivänä joulukuuta 1974 annetun lain (998/74) 2 §:n 2 momentti, 4 §:n 1 momentin 1 kohta, 5 §:n 4 kohta, 9 § ja 10 §:n 2 momentti sekä

lisätään 14 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:


Valtionavun myöntää valtionarkisto.


Valtionavun saamisen edellytyksenä on, että:

1) arkiston toiminnassa noudatetaan tätä lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä sekä valtionarkiston antamia arkiston varainhoitoa ja sen valvontaa sekä arkistonhoitoa koskevia ohjeita;


Valtionapua myönnetään 80 prosenttia seuraavista 1 §:ssä mainittujen tehtävien hoitamisesta aiheutuvista todellisista ja hyväksyttävistä menoista:


4) arkiston turvaamiseen liittyvistä vakuutusmaksuista;


Valtionapua saava arkisto on varainkäytön ja arkistonhoidon osalta valtionarkiston valvonnan ja tarkastuksen alainen.

10§

Mitä 1 momentissa on säädetty, on soveltuvin osin voimassa harkinnanvaraista valtionapua saavan arkiston osalta sen mukaan kuin valtionarkisto valtionapua myöntäessään määrää.

14§

Opetusministeriö voi antaa valtionarkistolle tässä laissa tarkoitettujen valtionavustusten myöntämistä ja valvontaa koskevia yleisiä ohjeita samoin kuin yleisiä ohjeita siitä, milloin 5 §:ssä tarkoitettuja kustannuksia on pidettävä hyväksyttävinä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982.

Hallituksen esitys 221/81
Sivistysvaliok. miet. 15/81
Suuren valiok. miet. 169/81

Helsingissä 18. päivänä joulukuuta 1981

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Mauno Koivisto

Ministeri
Kalevi Kivistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.