609/1980

Annettu Naantalissa 15. päivänä elokuuta 1980

Rahankeräysasetus

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 31 päivänä heinäkuuta 1980 annetun rahankeräyslain (590/80) 14 §:n nojalla:

Rahankeräyslupaa on haettava kirjallisesti. Lupahakemuksessa on mainittava:

1) luvan hakija;

2) rahankeräyksen tarkoitus ja varojen käyttösuunnitelma;

3) keräysaika ja -alue;

4) keräystapa; sekä

5) mahdollinen keräysvastike ja sen hinta.

Lupahakemukseen on liitettävä:

1) ote yhdistys-, säätiö tai kaupparekisteristä;

2) oikeaksi todistettu jäljennös yhdistyksen tai säätiön säännöistä taikka yhtiöjärjestyksestä;

3) vuosikertomus ja muu tarvittava selvitys siitä, että luvan hakija toimii tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Luvan myöntäjä voi vaatia muu luvan myöntämiseksi tarpeellisen selvityksen.

Rahankeräysluvassa on mainittava:

1) luvan saaja;

2) rahankeräyksen tarkoitus ja varojen käyttösuunnitelma;

3) keräysaika ja -alue;

4) keräystapa;

5) mahdollinen keräysvastike ja sen hinta; sekä.

6) keräyksen toteuttamista koskevat ehdot. Lääninhallituksen antamasta rahankeräysluvasta on lääninhallituksen julkaistava poliisisanomissa kuulutus, josta ilmenevät 1 momentissä tarkoitetut tiedot.

Rahankeräyksestä laadittava tilitys on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa keräyksen päättymisestä luvan myöntäjälle. Tilityksessä on mainittava:

1) keräyksen kokonaistuotto;

2) asiamies- ja muut palkkiot;

3) painatus- ja mainoskustannukset;

4) muut yksilöidyt kustannukset; sekä

5) keräyksen puhdas tuotto.

Tilitykseen on liitettävä luvan saajan tilintarkastajien keräystä koskeva lausunto. Luvan myöntäjällä on oikeus vaaria tilityksen yhteydessä muitakin tilitystä koskevia selvityksiä.

Rahankeräyslain (590/80) 9 §:ssä tarkoitettu pyyntö on toimitettava luvan myöntäjälle rahankeräyksestä laaditun tilityksen yhteydessä. Erityisestä syystä pyyntö voidaan esittää tilityksen jättämisen jälkeenkin.

Pyyntöön on liitettävä jäljennös lupapäätöksestä ja riittävän yksityiskohtainen selvitys varojen käyttötarkoituksen muuttamisesta.

Rahankeräyslain 10 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on toimitettava luvan saajan tai kiinteistön taikka laitoksen omistajan kotipaikan lääninhallitukselle, jonka on lausuntoineen toimitettava ilmoitus sisäasiainministeriölle. Ilmoitukseen on liitettävä jäljennös lupapäätöksestä ja keräyksestä laaditusta tilityksestä sekä yksilöidyt tiedot rahankeräysvaroilla hankitusta kiinteistöstä tai laitoksesta.

Jos luvan saaja tai kiinteistön taikka laitoksen omistaja pyytää oikeutta omaisuuden käyttötarkoituksen muuttamiseen tai luovutuksesta v saatujen varojen uudelleen käyttämiseen, on hakemus liitettävä 1 momentissa tarkoitettuun ilmoitukseen. Hakemuksessa on oltava riittävän yksityiskohtainen selvitys omaisuuden käyttötarkoituksen muuttamisesta tai luovutuksesta saatujen varojen uudelleen käyttämisestä.

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen soveltamisesta antaa sisäasiainministeriö.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1980.

Naantalissa 15. päivänä elokuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Eino Uusitalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.