Seurattu SDK 1479/2019 saakka.

22.12.1993/1369

Oikeusministeriön päätös oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä säädetään oikeusministeriön, valtakunnansyyttäjänviraston, konkurssiasiamiehen toimiston, tietosuojalautakunnan, tietosuojavaltuutetun toimiston, oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen, oikeusrekisterikeskuksen, onnettomuustutkintakeskuksen, Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin sekä valtion vaaliviranomaisten suoritteiden maksuista ja maksuperusteista. (12.5.1999/619)

Tämä päätös koskee myös vankeinhoitolaitoksen suoritteita, jollei niistä erikseen muuta säädetä tai määrätä.

Julkisen kaupanvahvistajan suoritteista perittävistä maksuista määrätään erikseen.

2 §
Maksulliset suoritteet

Suoritteista peritään valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja omakustannusarvoa vastaavia maksuja, kiinteitä maksuja sekä maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja liiketaloudellisin perustein määräytyviä maksuja.

3 §
Maksuttomat suoritteet

Maksua ei peritä:

1) tiedosta, ilmoituksesta, asiakirjasta tai muusta suoritteesta, joka annetaan oikeuskanslerille, eduskunnan oikeusasiamiehelle, tuomioistuimelle, syyttäjälle, ulosottoviranomaiselle tai esitutkintaviranomaiselle näiden viranomaisten käsiteltävänä olevaa asiaa varten;

2) viranomaisen tehtäviin kuuluvasta lausunnosta, ohjeesta, ohjauksesta, neuvosta tai tiedotusmateriaalista eikä sellaisesta muusta suoritteesta, joka ei kohdistu yksittäiseen henkilöön tai tarkoin rajattuun ryhmään;

3) valtiollisten vaalien ja neuvoa-antavien kansanäänestysten sekä kunnallisvaalien toimeenpanoon liittyvistä asiakirjoista;

4 kohta on kumottu P:llä 12.5.1999/619.

5) henkilöstökoulutuksesta eikä muusta 1 §:ssä tarkoitettujen viranomaisten toimialaan kuuluvasta koulutuksesta;

6) suoritteesta, jonka maksutta luovuttaminen perustuu kansainvälisessä sopimuksessa asetettuun velvoitukseen taikka kansainvälisessä tai tieteellisessä yhteistyössä vakiintuneeseen käytäntöön;

7) päätöksestä tai asiakirjasta, joka koskee armahdusta, valtion vahingonkorvausvelvollisuutta, valtionavustuksen myöntämistä, puolueen sääntöihin tehdyn muutoksen merkitsemistä puoluerekisteriin tai puolueen poistamista puoluerekisteristä, eikä syyttäjän päätöksestä asianosaiselta; (12.5.1999/619)

8) tietosuojalautakunnan ja tietosuojavaltuutetun henkilörekisterilain (471/87) 35 tai 36 §:ssä tarkoitetusta päätöksestä tai asiakirjasta; eikä (28.2.1996/122)

9) asiakirjasta, joka koskee rangaistuksen täytäntöönpanoa, tutkintavankeuden täytäntöönpanoa, valtiolle tuomitun korvauksen perintää, valtion takautumisoikeuteen perustuvan saamisen täytäntöönpanoa tai ylikuormamaksun perintää.

Maksua ei myöskään peritä palvelussuhteeseen liittyvästä toimituskirjasta, otteesta, jäljennöksestä, todistuksesta eikä muusta näihin rinnastettavasta suoritteesta.

Oikeusministeriön automaattisen tietojenkäsittelyn avulla pitämästä säädöstietojärjestelmästä aiheutuvia perustamis- ja ylläpitokustannuksia ei veloiteta järjestelmän käyttäjiltä. (14.10.1997/933)

4 § (28.2.1996/122)
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista 1 §:ssä mainitut viranomaiset perivät tähän päätökseen liitetyn maksutaulukon mukaiset maksut, ovat:

1) todistus avioliittoasiassa;

2) muu pyynnöstä annettava todistus, ote tai oikeaksi todistettu jäljennös;

3) pyynnöstä tai hakemuksesta annettava päätös, lupa tai poikkeuslupa;

4) luettelo lainhuuto-, kiinnitys- tai saantorekisteristä; sekä

5) ilmoitus liikennerikoksesta.

5 § (28.2.1996/122)
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka tämän päätöksen 1 §:ssä tarkoitetut viranomaiset hinnoittelevat liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) koulutus-, konsultointi- ja asiantuntijapalvelut, Euroopan yhteisöille suoritettavat käännöspalvelut, julkaisut, lomakkeet, tilaukseen tai pyyntöön perustuvat tutkimukset, ilmoitukset ja selvitykset sekä tuotettujen menetelmien, välineiden, tietojärjestelmien ja tietokantojen myynti tai käyttöoikeuden luovuttaminen;

2) oikeaksi todistamattomat jäljennökset asiakirjoista;

3) henkilörekisterilain 11 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset ja rikosrekisterilain (770/93) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot;

4) vaalitietojärjestelmästä muuhun tarkoitukseen kuin vaalien toimeenpanoon annettavat tiedot;

5) palvelussuhteeseen liittyvät luettelot, jollei 3 tai 4 §:stä ei muuta johdu;

6) puhelinneuvontaa varten perustettu neuvontapalvelu;

7) oikeushallinnon tietojärjestelmien konekielisistä rekistereistä luovutettavat tiedot; sekä

8) vankien toiminnoissa tuotetut suoritteet.

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Liite (28.2.1996/122)

MAKSUTAULUKKO

oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten julkisoikeudellisista suoritteista

Suorite Maksu
1) todistus avioliittoasiassa 125 mk
2) rikosrekisteriasetuksen (772/93) 12 ja 13 §:ssä säädettyyn tarkoitukseen annettavat tiedot rikosrekisteristä, kun tiedot annetaan
– otteella 50 mk/ote
– ulkomaille lähetettävällä otteella 90 mk/ote
– listamuodossa 3 mk/henkilö
3) muu todistus tai ote 50 mk
4) oikeaksi todistettu jäljennös 6 mk/sivu
5) poikkeuslupa avioliittoon menemistä varten 250 mk
6) tietosuojalautakunnan päätös, jolla asia on
– hylätty tai jätetty tutkimatta 300 mk
– hyväksytty 700 mk
7) muu päätös 50 mk
8) lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä sekä saantorekisteristä verotusta tai väestökirjanpitoa varten toimitettava luettelo 1,70 mk/kiinteistö
9) ilmoitus liikennerikosta koskevasta päätöksestä ajokorttirekisteriä pitävälle viranomaiselle
– asiakirjan jäljennöksenä 5 mk
– tietoliikennepalveluna 0,10 mk/päätös.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

28.2.1996/122:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1996.

14.10.1997/933:

Tämä päätös tulee voimaan 29 päivänä lokakuuta 1997.

12.5.1999/619:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1999.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.