Seurattu SDK 1003/2019 saakka.

28.12.1990/1260

Asetus yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanosta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 13.1.2011/4, joka on voimassa 20.1.2011 alkaen.

Oikeusministerin esittelystä säädetään yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta 14 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1105/90) 12 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Yhdyskuntapalvelurangaistus pannaan täytäntöön siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 § (26.7.2001/671)
Täytäntöönpanoviranomaiset

Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanoviranomaisia ovat rikosseuraamusvirasto ja ulosottomies.

3 §
Täytäntöönpanokirja

Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanokirjana on päätösilmoituksen jäljennös tai jäljennös päätöksestä. Täytäntöönpanokirjasta on voimassa, mitä vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen 1 §:n 1 momentissa, 3 §:n 1 momentissa, 3 a §:ssä ja 8 a §:ssä säädetään.

Tuomioistuin, joka käyttää automaattiseen tietojenkäsittelyyn perustuvaa tuomiolauselmajärjestelmää, tallentaa päätösilmoituksen tiedot järjestelmään. Sen jälkeen tuomioistuimen on vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 §:n 1 tai 2 momentissa säädetyn määräajan kuluessa ilmoitettava järjestelmän välityksellä, että päätösilmoitustiedot ovat valmiit toimitettaviksi saajilleen. Yhdyskuntapalvelurangaistuksen täytäntöönpanossa tarvittavat päätösilmoitustiedot sisältävä tuloste on tällöin täytäntöönpanokirja.

A vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta 447/1975 on kumottu VNa:lla 509/2006. Ks. VNa vankeudesta 509/2006 3 §.

4 § (26.7.2001/671)
Ilmoitusten lähettäminen

Käräjäoikeuden sekä hovioikeuden toisena asteena tekemästä päätöksestä annettavaan ilmoitukseen sovelletaan, mitä vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 §:n 1–3 momentissa, 3 §:n 2–4 momentissa sekä 4 §:ssä säädetään. Ilmoitus on kuitenkin lääninhallituksen asemesta lähetettävä rikosseuraamusvirastolle.

Rikosseuraamusviraston on, hankittuaan selvityksen tuomion täytäntöönpanokelpoisuudesta, toimitettava täytäntöönpanokirja tuomitun asuinpaikan maistraatille tai nimismiehelle.

Korkeimman oikeuden antamasta hovioikeuden päätöksen täytäntöönpanon kielto- tai keskeytysmääräyksestä rikosseuraamusviraston on ilmoitettava heti sille maistraatille tai nimismiehelle, jolle täytäntöönpanokirja on toimitettu.

A vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta 447/1975 on kumottu VNa:lla vankeudesta 509/2006.

5 § (26.7.2001/671)
Lainvoimaa vailla oleva tuomio

Yhdyskuntapalveluun tuomitun, joka suostuu tuomion täytäntöönpanoon vaikka päätös ei ole saanut lainvoimaa, on annettava suostumuksensa sille ulosottomiehelle, jonka toimialueeseen tuomitun kotikunta kuuluu. Ulosottomiehen on ilmoitettava suostumuksesta viipymättä rikosseuraamusvirastolle. Rikosseuraamusviraston on edelleen ilmoitettava suostumuksesta asian ratkaisseelle tuomioistuimelle tai, jos suostumus on annettu valitusajan päättymisen jälkeen, muutoksenhakutuomioistuimelle.

6 § (26.7.2001/671)
Täytäntöönpanon aloittaminen

Saatuaan täytäntöönpanokirjan ulosottomiehen on ilmoitettava yhdyskuntapalveluun tuomitulle päivä, jonka kuluessa tämän on viimeistään ilmoittauduttava yhdyskuntapalvelun toimeenpanosta vastaavassa kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistossa palvelusuunnitelman laatimista varten. Määräpäivästä on ilmoitettava kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistolle ja samalla lähetettävä sille täytäntöönpanokirja.

Kun palvelusuunnitelma on annettu tiedoksi yhdyskuntapalveluun tuomitulle, kriminaalihuoltolaitoksen on ilmoitettava tiedoksiantopäivä rikosseuraamusvirastolle.

7 § (12.12.1996/1065)
Etsintäkuulutus

Jos yhdyskuntapalveluun tuomittua ei tavata eikä hänen oleskelupaikkaansa ole voitu saada selville, ulosottomiehen on toimitettava täytäntöönpanoasiakirjat rikosseuraamusvirastolle. Rikosseuraamusvirasto antaa tuomitusta etsintäkuulutuksen, jonka mukaan häntä on kehotettava viimeistään määräpäivänä ottamaan yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanoa varten yhteyttä täytäntöönpanosta vastaavaan ulosottomieheen uhalla, että yhdyskuntapalvelun muuntaminen vankeudeksi pannaan muussa tapauksessa vireille. Ulosottomiehen on annettava rikosseuraamusvirastolle tieto etsintäkuulutukseen perustuneista toimenpiteistään. (26.7.2001/671)

Jos tuomittu ei kehotuksesta huolimatta ota yhteyttä ulosottomieheen, hänet on haastettava oikeuteen yhdyskuntapalvelun muuntamiseksi vankeudeksi. Haastamista varten annetaan tarvittaessa uusi etsintäkuulutus.

8 § (26.7.2001/671)
Toimeenpanokirja

Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimisto pitää kirjaa kunkin yhdyskuntapalvelurangaistuksen suorittamisesta (toimeenpanokirja). Kirjaan merkitään tarvittavien tuomittavaa ja rangaistusta koskevien tietojen lisäksi:

1) asiakirjojen saapuminen kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistolle yhdyskuntapalvelutuomion toimeenpanoa varten;

2) palvelusuunnitelman tiedoksiantopäivä;

3) suoritetut yhdyskuntapalvelutunnit;

4) palveluun tuomitulle annettu kirjallinen huomautus;

5) palvelun täytäntöönpanoajan pidennys;

6) palvelun keskeyttäminen sekä;

7) palvelun päättyminen sen tultua suoritetuksi tai muunnetuksi vankeudeksi.

Yhdyskuntapalvelun päätyttyä kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimiston tulee lähettää täytäntöönpanoasiakirjat sekä toimeenpanokirja rikosseuraamusvirastolle ja toimeenpanokirjan jäljennös oikeusrekisterikeskukselle.

9 § (26.7.2001/671)
Ilmoitukset vankeudeksi muuntamista koskevassa asiassa

Syyttäjän on ilmoitettava pyynnön tehneelle kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistolle päätöksestään olla esittämättä tuomioistuimessa vaatimusta yhdyskuntapalvelun vankeudeksi muuntamisesta.

Kun vaatimus yhdyskuntapalvelun vankeudeksi muuntamisesta tulee vireille asiassa, jossa on haettu muutosta, tuomioistuimen tulee ilmoittaa siitä muutoksenhakutuomioistuimelle.

Tuomioistuimen tulee lähettää kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistolle ilmoitus päätöksestään, jolla se on pidentänyt yhdyskuntapalvelun suoritusaikaa, katsonut suoritetun palvelun rangaistuksen täydeksi suoritukseksi taikka kieltänyt aloittamasta tai jatkamasta yhdyskuntapalvelua. Ilmoitus on tehtävä myös päätöksestä, jolla syyttäjän vaatimus yhdyskuntapalvelun muuntamisesta vankeudeksi on hyväksytty tai hylätty.

10 § (27.3.1992/275)

10 § on kumottu A:lla 27.3.1992/275.

11 § (26.7.2001/671)
Täytäntöönpanon valvonta

Vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen 15 ja 16 §:n säännöksiä sovelletaan myös yhdyskuntapalvelurangaistuksiin. Asetuksessa lääninhallitukselle säädetyt tehtävät hoitaa kuitenkin rikosseuraamusvirasto.

A vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta 447/1975 on kumottu VNa:lla vankeudesta 509/2006.

12 § (12.12.1996/1065)

12 § on kumottu A:lla 12.12.1996/1065.

13 § (26.7.2001/671)
Matkakustannukset

Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimisto maksaa kustannukset, jotka aiheutuvat rikoksesta epäillylle matkoista soveltuvuusselvityksen tekemistä varten, ja hakemuksen perusteella yhdyskuntapalvelun suorittamisesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

14 § (26.7.2001/671)

14 § on kumottu A:lla 26.7.2001/671.

15 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

27.3.1992/275:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.

12.12.1996/1065:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

26.7.2001/671:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.