Seurattu SDK 1012/2019 saakka.

28.12.1990/1259

Asetus yhdyskuntapalvelusta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 13.1.2011/4, joka on voimassa 20.1.2011 alkaen.

Oikeusministerin esittelystä säädetään yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta 14 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1105/90) 12 §:n nojalla:

1 §

Yhdyskuntapalvelupaikan järjestäjänä voi olla julkisyhteisö tai julkisoikeudellinen yhdistys taikka muu voittoa tavoittelematon yhteisö tai säätiö. Palvelupaikan järjestäjänä voi lisäksi olla sellainen yhteisö tai säätiö, joka julkisen valvonnan alaisena tuottaa palveluja julkisyhteisölle, vaikka yhteisö tai säätiö tavoittelisi voittoa. (13.3.2003/213)

Kriminaalihuoltolaitos hyväksyy palvelupaikan järjestäjät. (26.7.2001/670)

2 § (26.7.2001/670)

Virallisen syyttäjän on päätettyään nostaa syytteen sellaisesta rikoksesta, josta voidaan tuomita yhdyskuntapalvelua, hankittava kriminaalihuoltolaitokselta arvio siitä, voidaanko rikoksesta epäillyn olettaa suoriutuvan yhdyskuntapalvelusta (soveltuvuusselvitys). Soveltuvuusselvitystä ei kuitenkaan tarvitse hankkia, jos odotettavissa olevan rangaistuksen laji ja pituus sekä muut seikat huomioon ottaen on ilmeisen epätodennäköistä, että tämän rangaistuksen sijasta tuomitaan yhdyskuntapalvelua. (13.3.2003/213)

Kriminaalihuoltolaitos voi myös rikoksesta epäillyn pyynnöstä tehdä 1 momentissa tarkoitetun selvityksen, jos siihen on painava syy.

3 § (26.7.2001/670)

Kriminaalihuoltolaitoksen on tutkiessaan rikoksesta epäillyn soveltuvuutta yhdyskuntapalveluun otettava huomioon hänen kykynsä ja halukkuutensa suoriutua palvelusta sekä hänen muut olosuhteensa. Samalla on selvitettävä mahdollisten tukitoimien tarve.

Soveltuvuustutkinnan yhteydessä tutkittavalle on selostettava yhdyskuntapalvelun sisältö ja palvelun ehtojen rikkomisen seuraukset ja tämän jälkeen tiedusteltava, antaako hän suostumuksensa rangaistuksen tuomitsemiseen yhdyskuntapalveluna. Suostumus merkitään soveltuvuusselvitykseen.

Kriminaalihuoltolaitos lähettää laatimansa soveltuvuusselvityksen syyttäjälle, joka sitä on pyytänyt, tai jos selvitystä on pyytänyt rikoksesta epäilty, asiassa toimivaltaiselle syyttäjälle.

4 §

Kriminaalihuoltolaitoksen on viipymättä yhteistoiminnassa palvelupaikan järjestäjän kanssa ja varattuaan yhdyskuntapalveluun tuomitulle tilaisuuden tulla kuulluksi laadittava yhdyskuntapalvelun suorittamista varten palvelusuunnitelma. (26.7.2001/670)

Palvelusuunnitelma on kohtuullisessa ajassa ennen palvelun alkamista annettava yhdyskuntapalveluun tuomitulle tiedoksi siten kuin haasteen tiedoksi antamisesta säädetään.

Palvelusuunnitelmaa voidaan pätevästä syystä muuttaa.

5 § (26.7.2001/670)

Kriminaalihuoltolaitoksen on tehtävä palvelupaikan järjestäjän kanssa yhdyskuntapalvelun toteuttamisesta sopimus, jossa määritellään osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä palvelupaikan yhdyshenkilö.

6 § (26.7.2001/670)

Kriminaalihuoltolaitoksen on valvottava yhdyskuntapalvelun suorittamista käymällä palvelupaikalla ja pitämällä yhteyttä sekä palvelupaikan järjestäjään että palvelun suorittajaan.

Palvelun suorittajan epäiltyä päihtymystilaa koskevat havainnot kirjataan todistajan läsnä ollessa oikeusministeriön vahvistamalle päihtymystilan toteamislomakkeelle. (13.3.2003/213)

7 § (26.7.2001/670)

Jos palvelun suorittajalle syntyy laillinen este saapua palvelupaikalle, hänen on viipymättä ilmoitettava tästä kriminaalihuoltolaitokselle, jonka tulee saattaa asia palvelupaikan yhdyshenkilön tietoon.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

27.3.1992/274:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.

12.12.1996/1064:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

26.7.2001/670:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

13.3.2003/213:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2003.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.