Seurattu SDK 608/2019 saakka.

21.1.1966/19

Asetus talousneuvostosta (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.4.2011 alkaen. Ks. L 189/2011 4 §.

Pääministerin esittelystä säädetään talousneuvostosta 14 päivänä tammikuuta 1966 annetun lain (2/66) 6 §:n nojalla:

1 § (5.6.1970/387)

Talousneuvostoon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään 10 ja enintään 20 jäsentä. Puheenjohtajan ja jäsenet määrää valtioneuvosto ottaen huomioon, mitä talousneuvostosta annetun lain 2 §:ssä säädetään. (12.5.1995/773)

Talousneuvosto asetetaan, lukuun ottamatta siihen kuuluvia valtioneuvoston jäseniä, kahden vuoden toimikaudeksi.

2 §

Talousneuvoston tehtävänä on:

1) tarkastella säännöllisesti suoritettavien tutkimusten ja selvitysten pohjalta maan taloutta ja lähinnä sen pitkän ajan kehitysmahdollisuuksia,

2) esittää valtioneuvostolle 1 kohdassa tarkoitettujen kehitysmahdollisuuksien edistämiseksi perusteltuja toimenpidesuosituksia siitä, miten maan taloudessa voitaisiin saavuttaa mahdollisimman nopea ja tasainen taloudellinen kasvu työllisyyden säilyessä korkeana, eri alueiden ja väestöpiirien elintason kohotessa tasapuolisesti, hintatason säilyessä vakaana ja maan ulkomaisen maksutaseen kehittyessä tyydyttävällä tavalla;

3) valmistella muutoinkin suunnitelmia sellaiseksi talouspolitiikaksi, joka edistäisi maan tuotantovarojen tehokasta hyväksikäyttöä; sekä

4) antaa valtioneuvostolle ja valtioneuvoston kanslialle näiden pyytämiä lausuntoja muistakin toimialaansa liittyvistä asioista sekä suorittaa valtioneuvoston sille antamia muita tehtäviä.

3 §

Talousneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa.

Talousneuvostolla on valta asettaa asioita valmistelevia jaostoja ja kutsua niihin lisäjäseniksi asiantuntijoita.

4–6 §

4–6 § on kumottu A:lla 19.12.1969/791.

7 § (23.10.1992/940)

Talousneuvoston puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenille, asiantuntijoille ja sihteereille ei makseta tästä tehtävästä palkkiota.

8 §

Tällä asetuksella kumotaan talousneuvostosta ja talouspoliittisesta suunnittelutoimistosta 30 päivänä joulukuuta 1954 annettu asetus (538/54). Viimeksi mainitun asetuksen nojalla määrätty talousneuvosto jatkaa tämän asetuksen mukaisena talousneuvostona toimintaansa toukokuun loppuun 1966.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.12.1969/791:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1970.

5.6.1970/387:
11.4.1990/335:

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä huhtikuuta 1990.

23.10.1992/940:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1992.

12.5.1995/773:

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä toukokuuta 1995.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.