Seurattu SDK 901/2019 saakka.

5.12.1929/379

Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 10.12.2010/1081, joka on voimassa 18.6.2011 alkaen.

Sen selvittämiseksi, minkä valtion lakia on sovellettava jäljempänä mainittuihin kansainvälisluontoisiin perheoikeudellisiin suhteisiin, säädetään täten Eduskunnan päätöksen mukaisesti seuraavaa:

I OSA (13.12.2001/1227)

1–17 §

I OSA, 1–17 § on kumottu L:lla 13.12.2001/1227.

II OSA

Avioliitosta tai sen ulkopuolella syntyneet lapset sekä ottolapset

1 luku

Avioliitosta syntyneet lapset

18 § (4.12.2009/1017)

18 § on kumottu L:lla 4.12.2009/1017.

19 §

Vanhempien ja heidän avioliitosta syntyneen lapsensa väliset oikeussuhteet määräytyvät sen valtion lain mukaan, johon he kuuluvat. Jos vanhemmat tai toinen heistä ja lapsi ovat eri valtioiden kansalaisia, määräytykööt suhteet lapsen kotimaan lain mukaan.

2 luku

Avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset

20 §

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen ja sen äidin väliset oikeussuhteet määräytyvät sen valtion lain mukaan, johon he kuuluvat. Jos äiti ja lapsi ovat eri valtioiden kansalaisia, olkoon lapsen kotimaan laki noudatettavana.

21 §

Elatusapuvaatimus, joka avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen puolesta tehdään tässä valtakunnassa sen isää tai sitä vastaan, joka makaamalla äidin, on voinut saattaa tämän raskaaksi, on harkittava Suomen lain mukaan. Sama olkoon laki muusta vaatimuksesta, joka täällä sellaisen lapsen puolesta tehdään Suomen miestä vastaan. Muutoin määräytykööt sanottujen henkilöiden väliset oikeussuhteet lapsen kotimaan lain mukaan.

22 § (4.12.2009/1017)

22 § on kumottu L:lla 4.12.2009/1017.

23 §

Kanne, joka perustuu sellaiseen oikeussuhteeseen, jollaisesta tässä luvussa puhutaan, voidaan ottaa Suomessa käsiteltäväksi, jos sillä, jota vastaan kannetta ajetaan, on täällä kotipaikka, niin myös muuten, jos lapsi on Suomen kansalainen tai pysyväisesti oleskelee täällä.

2 momentti on kumottu L:lla 13.3.2009/162.

3 luku (8.2.1985/153)

24–27 § (8.2.1985/153)

3 luku, 24–27 §, on kumottu L:lla 8.2.1985/153.

III OSA (3.9.2010/782)

28–45 §

III OSA on kumottu L:lla 3.9.2010/782.

IV OSA

Erinäisiä säännöksiä

46 § (16.4.1987/413)

46 § on kumottu L:lla 16.4.1987/413.

47 § (13.12.2001/1227)

47 § on kumottu L:lla 13.12.2001/1227.

48 § (16.4.1987/413)

48 § on kumottu L:lla 16.4.1987/413.

49–51 §

49–51 § on kumottu L:lla 13.12.2001/1227.

52 §

Jos sellaisessa valtiossa, jonka lakia sen mukaan, mitä edellä on säädetty, on noudatettava, on eri alueilla voimassa eri lakeja, on sen valtion oikeusjärjestyksen mukaan ratkaistava, mitä lakia on sovellettava.

53 §

Jos sen valtion oikeusjärjestyksen mukaan, jonka lakia olisi asianomaisen henkilön kotimaan lakina sovellettava, sen sijasta on käytettävä toisen valtion lakia, olkoon tämä laki noudatettavana.

54 §

Jos jotakin juttua saatettaessa Suomen tuomioistuimen käsiteltäväksi näytetään, että se jo on vireillä ulkomaan tuomioistuimessa, joka tämän lain mukaan on pätevä sitä käsittelemään, on jutussa meneteltävä, niinkuin se olisi vireillä muussa Suomen tuomioistuimessa.

55 §

Mitä tässä laissa säädetään puolisoiden, vanhempain ja lasten taikka ottovanhempain ja ottolasten välisistä oikeussuhteista, ei koske perintöä eikä testamenttia.

56 §

Jos sellaisessa jutussa, josta tässä laissa puhutaan, on sovellettava vieraan valtion lakia, tulee oikeuden, ellei se tunne lain sisältöä tai asianosainen sitä näytä toteen, hankkia siitä selvitys. Ellei selvitystä siitä voida saada, on Suomen lakia sovellettava.

57 §

Älköön kukaan ulkomaan lakiin vedoten pakkokeinoin, joita ei Suomen laissa hyväksytä, toteuttako oikeutta, joka hänellä voi olla ensiksimainitun lain mukaan, älköönkä vetäytykö täyttämästä elatusvelvollisuutta, joka hänen asemassaan olevalla henkilöllä Suomen lain mukaan on puolisoa, vanhempia tai lapsia kohtaan.

58 §

Tämä laki tulee voimaan tammikuun 1 päivänä 1930.

Sen soveltamiseksi tarvittavat säännökset annetaan asetuksella.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

28.4.1967/190:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivää kesäkuuta 1967.

Avioliiton peruutumista, sen julistamista mitättömäksi muotovirheen perusteella, asumuseroa ja avioeroa koskevat asiat samoin kuin vieraan valtion viranomaisen sellaisessa asiassa antaman päätöksen vahvistamista koskevat asiat, jotka tämän lain tullessa voimaan ovat vireillä Suomen tuomioistuimessa, on käsiteltävä ja ratkaistava uuden lain mukaisesti. Jos vireillä oleva asia on sellainen, että se voidaan täällä ottaa tutkittavaksi ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleen, mutta ei uuden lain mukaan, on tässä kohden kuitenkin sovellettava aikaisempaa lakia. Mikäli kanne olisi hyväksyttävä aikaisemman, mutta ei uuden lain mukaan, on niin ikään aikaisempaa lakia tältä osalta sovellettava.

Milloin puoliso, joka on Suomen kansalainen, ennen tämän lain voimaantuloa on saanut tiedon sellaisesta seikasta, johon avioerokanne avioliittolain 70–73 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa voidaan perustaa, mutta avioero ei tämän lain 10 §:n johdosta, sellaisena kuin se on alkuperäisessä muodossaan, ollut sallittu mainitulla perusteella, voi hän, sen estämättä mitä avioliittolain 83 §:n 3 momentissa on säädetty, vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta panna mainitun seikan perusteella täällä vireille sellaisen kanteen.

Ne 13 §:ssä tarkoitetut asiat, jotka tämän lain voimaan tullessa ovat vireillä Turun hovioikeudessa, siirretään Helsingin hovioikeuteen. Asian siirtämisestä on Turun hovioikeuden toimesta viipymättä sopivalla tavalla ilmoitettava hakijalle tai hänen asiamiehelleen.

8.2.1985/153:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1985.

HE 107/84, lvk.miet. 7/84, svk.miet. 129/84

16.4.1987/413:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Avioliiton purkamista tai asumuseroa koskevassa asiassa, joka on pantu vireille ennen tämän lain voimaantuloa, on sovellettava aikaisempaa lakia.

Tämän lain säännösten estämättä on Suomen tuomioistuimen yleistoimivallasta avioliiton purkamista koskevassa asiassa voimassa, mitä Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken Tukholmassa 6 päivänä helmikuuta 1931 tehdyssä avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävässä sopimuksessa (SopS 20/31) on määrätty.

HE 62/86, lvk.miet. 14/86, svk.miet. 265/86

26.4.1991/767:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Jos puoliso on lahjoittanut toiselle puolisolle omaisuutta ennen tämän lain voimaantuloa, lahjoitukseen sovelletaan aikaisempaa lakia.

HE 102/90, toisen lvk.miet. 13/90, svk.miet. 195/90

7.5.1993/416:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1993.

HE 11/93, LaVM 5/93

13.12.2001/1227:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002.

HE 44/2001, LaVM 20/2001, EV 120/2001

13.3.2009/162:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2009.

Ennen lain voimaantuloa vireille tulleisiin asioihin sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 70/2008, LaVM 16/2008, EV 5/2009

4.12.2009/1017:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2010.

HE 104/2009, LaVM 14/2009, EV 165/2009

3.9.2010/782:

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

HE 61/2010, LaVM 13/2010, EV 108/2010

10.2.2011/115:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.