Seurattu SDK 1117/2019 saakka.

22.5.2015/682

Laki perintöasioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tunnustamisesta ja täytäntöönpanokelpoisuudesta päättäminen

Toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 650/2012 45 artiklassa tarkoitettu hakemus päätöksen täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisesta tutkitaan käräjäoikeudessa. Mainitun artiklan 2 kohdassa säädetään, mikä käräjäoikeus on asiassa toimivaltainen.

Asetuksen 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hakemus jäsenvaltiossa tehdyn päätöksen tunnustamisesta tutkitaan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä jollakin päätöksen osapuolella on asuinpaikka. Jos yhdelläkään päätöksen osapuolella ei ole asuinpaikkaa Suomessa, hakemuksen tutkii Helsingin käräjäoikeus.

2 §
Muutoksenhaku käräjäoikeuden päätökseen

Muutosta 1 §:ssä tarkoitettuun käräjäoikeuden ratkaisuun haetaan hovioikeudelta tyytymättömyyttä ilmoittamatta.

3 §
Eurooppalainen perintötodistus

Edellä 1 §:ssä mainitussa asetuksessa tarkoitetun eurooppalaisen perintötodistuksen antaa maistraatti.

Jos maistraattien toiminnan tehostamiseksi on tarpeen keskittää eurooppalaista perintötodistusta koskevien asioiden käsitteleminen yhdelle tai useammalle maistraatille, valtiovarainministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset siitä, mitkä maistraatit ovat toimivaltaisia perintötodistuksen antamista koskevassa asiassa, sekä säädetään toimivallan jakautumisen perusteista niiden kesken.

Asetuksen 72 artiklassa tarkoitettuun maistraatin päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

4 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 17 päivänä elokuuta 2015.

HE 361/2014, LaVM 27/2014, EV 316/2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 650/2012 (32012R0650) ; EUVL L 201, 27.7.2012, s.107

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.