Seurattu SDK 68/2020 saakka.

14.12.2001/1311

Oikeusministeriön asetus vastapuolen maksettavaksi tuomittavista oikeudenkäyntikuluista oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 c §:ssä tarkoitetuissa asioissa

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 c §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 368/1999:

1 §
Soveltamisala

Velkomusta tai häätöä koskevissa asioissa, jotka ratkaistaan oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 13 tai 14 §:n nojalla valmistelua jatkamatta yksipuolisella tuomiolla, tuomitaan vastapuolen maksettavaksi tulevat oikeudenkäyntikulut tässä asetuksessa annettujen perusteiden mukaisesti.

2 §
Perustaksan ja korkean taksan mukaiset oikeudenkäyntikulut

Oikeudenkäyntikulut tuomitaan asian vaatiman työmäärän perusteella joko perustaksan tai korkean taksan mukaisesti. Perustaksan mukaisina oikeudenkäyntikulut tuomitaan, kun on kysymys tavanomaisesta asiasta ja korkean taksan mukaisina, kun asia on tavanomaista vaativampi.

Tavanomaista vaativampana asiaa voidaan pitää silloin, kun asiassa on käyty sovintoneuvotteluja tai kun haastehakemuksen laatiminen edellyttää erityistä oikeudellista asiantuntemusta vaikean koronlaskentatilanteen tai vakuuksien takia. Oikeudenkäyntikulut voidaan lisäksi tuomita korkean taksan mukaisena asiassa, jossa samaan haastehakemukseen on kerätty useilta velkojilta kantajalle siirtyneitä saatavia.

Asiaa ei ole katsottava tavanomaista vaativammaksi yksinomaan sillä perusteella, että yhdeltä velalliselta vaaditaan useita saatavia, saatavaa vaaditaan yhteisvastuullisesti useilta henkilöiltä tai vuokrasaatavien lisäksi vaaditaan häätöä.

3 § (29.6.2012/425)
Tuomittavien oikeudenkäyntikulujen määrä

Vastaajan maksettavaksi vaaditut oikeudenkäyntikulut tuomitaan vaatimuksen mukaisesti. Ne tuomitaan kuitenkin korkeintaan perustaksan tai korkean taksan määräisinä velan pääoman määrän mukaan seuraavasti:

Velan pääoma alle 300 euroa Velan pääoma vähintään 300 euroa mutta enintään 1000 euroa Velan pääoma yli 1000 euroa tai häätö
Perustaksa 50 euroa 80 euroa 110 euroa
Korkea taksa 80 euroa 120 euroa 160 euroa

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin taksoihin lisätään vaadittaessa kantajalta perittävä oikeudenkäyntimaksu.

Jos oikeudenkäyntikuluja ei ole vaadittu, niitä ei tuomita.

4 §
Taksoihin sisältyvät palkkiot ja kulut

Tässä asetuksessa tarkoitetut oikeudenkäyntikulut tuomitaan perustaksan tai korkean taksan mukaisina riippumatta niiden tosiasiallisesta määrästä lukuun ottamatta 5 §:ssä ja 6 §:ssä mainittuja poikkeuksia.

Perustaksan ja korkean taksan mukaisiin oikeudenkäyntikuluihin sisältyy palkkio oikeudenkäyntiä varten suoritetuista toimenpiteistä, kuten asian vastaanottamisesta, osoitetietojen tarkistamisesta, rekisteriotteen hankkimisesta, haastehakemuksen laatimisesta ja toimittamisesta tuomioistuimelle. Lisäksi ne kattavat kaikki velkojalle aiheutuneet yleiskulut, kuten vuokran, tietoliikenneyhteys-, postitus- ja kopiointikulut. Lisäksi taksat sisältävät tavanomaiset suoranaiset kulut, kuten mahdollisen arvonlisäveron sekä rekisteriotteesta mahdollisesti perityt maksut. (29.12.2010/1424)

Perintäkuluista säädetään saatavien perinnästä annetun lain (513/1999) 10 §:ssä.

5 §
Erityiset kulut

Yksittäistapauksissa aiheutuvat erityiset kulut, kuten käännöskulut ja tuomioistuimen edellyttämistä lainhuuto- tai rasitustodistuksista perittävät maksut tuomitaan maksettavaksi erikseen esitetyn laskun mukaisina. Korvattavaksi vaadittavat kuulutuskustannukset tuomitaan maksettaviksi Virallisen lehden laskun mukaan.

6 §
Poikkeukset taulukon mukaisista taksoista

Oikeudenkäyntikulut voidaan tuomita taulukon mukaisia taksoja korkeampana, mikäli useat korkean taksan edellytykset täyttyvät tai siihen on muu erityisen painava syy. Saatavan suuruutta yksinään ei ole pidettävä erityisen painavana syynä.

7 §
Kuluvaatimuksen eritteleminen

Taksojen mukaisia oikeudenkäyntikuluvaatimuksia ei tarvitse eritellä tarkemmin.

Mikäli kantaja vaatii oikeudenkäyntikuluja korkean taksan mukaisena, vaatimuksessa on esitettävä peruste, jolla asia on katsottava tavanomaista vaativammaksi.

Mikäli kantaja vaatii taulukon taksoja korkeampaa oikeudenkäyntikulukorvausta, vaatimuksessa on eriteltävä oikeudenkäyntikulujen määrä ja niiden perusteet.

8 §
Voimaantulo

Tätä asetusta sovelletaan tuomittaessa vastapuolen maksettaviksi oikeudenkäyntikuluja asioissa, jotka tulevat vireille 1.1.2002 tai sen jälkeen.

Tällä asetuksella kumotaan oikeusministeriön 31.5.1999 antama määräys 853/31/99OM.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

20.12.2002/1212:

Tämä asetus astuu voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tätä asetusta sovelletaan tuomittaessa vastapuolen maksettaviksi oikeudenkäyntikuluja asioissa, jotka tulevat vireille 1 päivänä tammikuuta 2003 tai sen jälkeen.

14.2.2006/119:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2006.

Tätä asetusta sovelletaan tuomittaessa vastapuolen maksettaviksi oikeudenkäyntikuluja asioissa, jotka tulevat vireille 1 päivänä maaliskuuta 2006 tai sen jälkeen.

12.12.2008/836:

Tämä asetus astuu voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Tätä asetusta sovelletaan tuomittaessa vastapuolen maksettaviksi oikeudenkäyntikuluja asioissa, jotka tulevat vireille 1 päivänä tammikuuta 2009 tai sen jälkeen.

16.7.2010/682:

Tämä asetus astuu voimaan 19 päivänä heinäkuuta 2010.

Tätä asetusta sovelletaan tuomittaessa vastapuolen maksettaviksi oikeudenkäyntikuluja asioissa, jotka tulevat vireille 19 päivänä heinäkuuta 2010 tai sen jälkeen.

29.12.2010/1424:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Tämän asetuksen voimaantullessa vireillä olleeseen asiaan sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

29.6.2012/425:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2012.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevaan asiaan sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.