Hallituksen esitykset: 2011

Esitykset numeroittain

151-132 131-112 111-92 91-72 71-51 50-31 30-11 10-1

HE 111/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 110/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa säädetyn velvollisuuden laiminlyönnin rangaistavuudesta
HE 109/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämisestä
HE 108/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hallinto-oikeuslain 12 b §:n muuttamisesta
HE 107/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta
HE 106/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta
HE 105/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta
HE 104/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 6 ja 9 §:n sekä lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta
HE 103/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain sekä aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta
HE 102/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3 luvun muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
HE 101/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta
HE 100/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa
HE 99/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi riistahallintolain ja metsästyslain 74 §:n muuttamisesta
HE 98/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 44 §:n muuttamisesta
HE 97/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kotimaisten kielten keskuksesta
HE 96/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kunnallisen eläkelain, valtion eläkelain, kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, kunnallisen eläkelain voimaanpanolain ja valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
HE 95/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja valtion virkaehtosopimuslain 5 §:n muuttamisesta
HE 94/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen muuttamisesta
HE 93/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi puolustustarvikkeiden viennistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 92/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi syyttäjälaitoksesta annetun lain 32 §:n, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 19 §:n ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:n muuttamisesta
Esitykset numeroittain

151-132 131-112 111-92 91-72 71-51 50-31 30-11 10-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.