HE 133/2011

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain 3 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annettua lakia siten, että tuomioistuin tekee väestötietojärjestelmään talletettavia tietoja koskevat ilmoitukset sähköisesti suoraan väestötietojärjestelmään tai manuaalisesti asiassa toimivaltaiselle maistraatille nykyisin vastaanottajatahoksi säädetyn Oikeusrekisterikeskuksen sijaan.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2012.


PERUSTELUT

1 Nykytila

Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä (372/2010), jäljempänä tietojärjestelmälaki, laki tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan (373/2010), jäljempänä ilmoitusvelvollisuuslaki, sekä muut näiden lakien säätämiseen liittyvät muutokset erityislainsäädäntöön ovat tulleet voimaan 1.12.2010.

Tietojärjestelmälaissa säädetään lainkäyttöasioiden käsittelyä ja täytäntöönpanoa sekä oikeusministeriön hallinnonalan tutkimus- ja suunnittelutoimintaa palvelevasta valtakunnallisesta tietojärjestelmästä, siihen talletettavista tiedoista, talletettujen tietojen luovuttamisesta ja muusta käsittelystä sekä tuomioistuinten, syyttäjäviranomaisten ja oikeusaputoimistojen velvollisuudesta liittyä tietojärjestelmään ja toimittaa siihen tietoja. Oikeushallinnon valtakunnallinen tietojärjestelmä muodostuu kolmesta eri osasta, joita ovat ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmä, diaari- ja asianhallintatietojen valtakunnallinen käsittelyjärjestelmä sekä raportointi-, tilasto- ja arkistojärjestelmä. Rekisterinpitoon liittyvä päävastuu on Oikeusrekisterikeskuksella.

Ilmoitusvelvollisuuslaissa säädetään sellaisista tuomioistuinten ilmoitusvelvollisuuksista, joista ei ole säädetty erityislaeissa. Ilmoitusvelvollisuudesta voidaan laissa annetun valtuutuksen perusteella säätää tarkemmin oikeusministeriön asetuksella. Tuomioistuimet on useissa erityislaeissa velvoitettu ilmoittamaan ratkaisuistaan eri rekistereihin. Esimerkiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009), jäljempänä väestötietojärjestelmälaki, on tuomioistuimille säädetty velvollisuus ilmoittaa tietyistä ratkaisuistaan. Ilmoitusvelvollisuuslain 3 §:n mukaan tuomioistuin toteuttaa sille väestötietojärjestelmälaissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden toimittamalla ratkaisuaan koskevat tiedot Oikeusrekisterikeskukselle väestötietojärjestelmään välitettäviksi.

Tällä hetkellä suurin osa käräjäoikeuksien väestötietojärjestelmään tekemistä ilmoituksista välitetään konekielisesti Tuomas-järjestelmästä, joka on osa valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmää. Tiedot kulkevat tuomioistuimista sähköisinä ilmoituksina väestötietojärjestelmään. Osa ilmoituksista tehdään manuaalisesti tuomioistuinten ja maistraattien välillä. Näiden väestötietojärjestelmään tehtävien ilmoitusten lähettäminen perustuu tällä hetkellä tuomioistuinten ilmoituksista väestötietojärjestelmään annettuun asetukseen (808/1995). Käräjäoikeuden ilmoitus voidaan kyseisen asetuksen 2 §:n mukaan tehdä konekielisesti oikeusministeriön määräämällä tavalla. Asetuksessa on listattu asiaryhmät, joissa annetuista ratkaisuista tuomioistuimen on tehtävä ilmoitus väestötietojärjestelmään. Suurin asiaryhmä on holhoustoimilain mukaiset toimintakelpoisuuden rajoittamista ja edunvalvontaa koskevat ratkaisut, jotka ainakin toistaiseksi tehdään manuaalisesti. Tuomioistuimilla on ilmoitusvelvollisuus näissä asioissa myös väestötietojärjestelmälain 23 §:n sekä holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 65 §:n perusteella väestörekisterikeskukselle tai maistraateille, jotka ovat pääasiallisia väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjiä.

Ilmoitusvelvollisuuslaissa edellytetään, että väestötietojärjestelmään merkittävät tiedot toimitetaan Oikeusrekisterikeskukselle. Näiden tietojen toimittaminen Oikeusrekisterikeskukselle on kuitenkin turhaa ja lakia esitetäänkin muutettavaksi niin, että väestötietojärjestelmään manuaalisesti ilmoitettavat ratkaisutiedot annettaisiin suoraan nykyisen käytännön mukaisesti maistraateille. Tuomas-järjestelmään merkittävissä olevat tiedot välittyvät tuomioistuimista suoraan väestötietojärjestelmään.

Tuomioistuinten ilmoituksista väestötietojärjestelmään annetun asetuksen kumoaminen on edellytyksenä sille, että Oikeusrekisterikeskus voi tietojärjestelmälain mukaisena rekisterinpitäjänä antaa tuomioistuimille ohjeet tietojen merkitsemisestä järjestelmään. Kumottavan asetuksen tilalle on annettava uusi säännös tietojen toimittamisesta, joka on tarkoitus toteuttaa lisäämällä tietojen merkitsemisestä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään annetun oikeusministeriön asetuksen (1024/2010) 3 §:ään maininta tuomioistuinten väestötietojärjestelmää koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta.

Nämä muutokset on tarkoituksenmukaista toteuttaa aikataulullisesti samaan aikaan ilmoitusvelvollisuuslain muutoksen kanssa.

2 Ehdotetut muutokset

Ilmoitusvelvollisuuslain 3 §:ää esitetään muutettavaksi niin, että ilmoitus väestötietojärjestelmään talletettavista tiedoista säädettäisiin tehtäväksi suoraan väestötietojärjestelmään. Tällä tarkoitetaan tallettamista Tuomas-järjestelmään, mistä tiedot välittyvät sähköisesti ja automaattisesti väestötietojärjestelmään. Mikäli kyse on tiedoista, joita ei voida välittää Tuomas-järjestelmän avulla, ne tulisi toimittaa toimivaltaiselle maistraatille, joka välittäisi tiedot rekisteriin.

Voimassa olevan lain 3 §:n säännös ratkaisutietojen välittämisestä Oikeusrekisterikeskukselle perustuu siihen, että lain valmistelussa ei ole riittävällä tavalla tunnettu käytössä olevaa menettelyä, johon sekä Väestörekisterikeskus että maistraatit ovat olleet tyytyväisiä. Oikeusrekisterikeskus on turha sivupolku nykyisin tosiasiassa noudatettavaan käytäntöön, jossa suurin osa väestötietojärjestelmään merkittävistä tiedoista välitetään Tuomas-järjestelmästä suoraan sähköisesti. Paperi-ilmoitusten kierrättäminen Oikeusrekisterikeskuksen kautta viivästyttäisi tietojen välittymistä verrattuna siihen, että tieto kulkee suoraan tuomioistuinten ja maistraattien välillä. Ehdotetulla muutoksella on siten tarkoituksena saattaa voimassa olevan lain sisältö vastaamaan todellisuudessa vallitsevaa käytäntöä.

Tietojen merkitsemisestä tietojärjestelmään säädettäisiin tarkemmin oikeusministeriön asetuksella tietojen merkitsemisestä. Sen 3 §:ään on tarkoitus lisätä uusi 2 momentti, jonka mukaan pykälän 1 momentissa oikeushallinnon viranomaisille asetettu velvollisuus tallettaa tekemänsä ratkaisu oikeushallinnon tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään koskisi myös väestötietojärjestelmälain mukaisen ilmoitusvelvollisuuden täyttämistä.

Oikeusministeriön asetukseen tehtävän lisäyksen seurauksena vanha asetus tuomioistuimen ilmoituksista väestötietojärjestelmään voidaan kumota. Tulevaisuudessa on pyrkimyksenä kehittää oikeushallinnon tietojärjestelmiä siten, että mahdollisimman suuri osa viranomaisille lähetettävistä ilmoituksista välitetään sähköisesti. Näin ollen tavoitteena on järjestelmä, jossa myös edunvalvontailmoitukset kulkisivat konekielisesti tuomioistuinten ja väestörekisterinpitäjien välillä. Asetuksen kumoamisen seurauksena toimivalta ohjeistaa tuomioistuimia tietojärjestelmään tehtävien merkintöjen osalta siirtyy tältäkin osin Oikeusrekisterikeskukselle oikeusministeriön sijaan, mihin tietojärjestelmiä koskevan lainsäädännön uudistamisella on pyritty.

3 Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. Esityksellä ei ole vaikutuksia viranomaisten toimintaan, koska väestötietojärjestelmään tehtävät ilmoitukset kulkevat nykyisellään vakiintuneen käytännön mukaisesti tuomioistuinten ja väestörekisterinpitäjien välillä joko Tuomas-järjestelmässä tai manuaalisesti. Näiden tietojen toimittaminen Oikeusrekisterikeskukselle ei ole tarpeen, joten lakimuutoksella ei ole vaikutusta sen toimintaan.

4 Asian valmistelu

Tämä esitys on valmisteltu oikeusministeriön oikeushallinto-osastolla.

Asiassa on pyydetty lausunto Oikeusrekisterikeskukselta ja Väestörekisterikeskukselta. Lausunnonantajat ovat pitäneet ehdotusta kannatettavana ja esittäneet joitakin huomioita sen toteuttamisesta. Nämä seikat on otettu huomioon lakiehdotusta kirjoitettaessa.

5 Voimaantulo

Tämä laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä helmikuuta 2012.

Ennen lain voimaantuloa voitaisiin ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tarkoituksena on, että tietojen merkitsemisestä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään annetun oikeusministeriön asetuksen muutos tulee voimaan samanaikaisesti.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus.

Lakiehdotus

Laki tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain (373/2010) 3 § seuraavasti:

3 §
Tiedon tallettaminen väestötietojärjestelmään merkitsemistä varten

Tuomioistuin toteuttaa sille väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009) säädetyn ilmoitusvelvollisuuden toimittamalla tiedot väestötietojärjestelmään.

Oikeusministeriön asetuksella voidaan säätää, että tuomioistuin toteuttaa 1 momentissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden tallettamalla ratkaisuaan koskevat tiedot oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään välitettäviksi väestötietojärjestelmään. Merkinnän tekemiseen ja tietojen toimittamiseen sovelletaan, mitä oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetussa laissa ja sen nojalla säädetään.

Jos tietoja ei voida toimittaa 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, tuomioistuimen on toimitettava tiedot asiassa toimivaltaiselle maistraatille väestötietojärjestelmään välitettäviksi.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.


Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.