HE 117/2011

Hallituksen esitys Eduskunnalle Barbadosin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Barbadosin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta marraskuussa 2011 tehdyn pöytäkirjan.

Pöytäkirja rakentuu Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille malliverosopimukselle ja verotietojen vaihtamista koskevalle mallisopimukselle. Se muuttaa voimassa olevan verosopimuksen tiedonvaihtoa koskevia määräyksiä ja on osa OECD:n hanketta, jolla on tarkoitus taistella haitallista verokilpailua vastaan.

Pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään pöytäkirjan voimaantulolle asetetut edellytykset.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti pöytäkirjan kanssa.


ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ  1
SISÄLLYS 2
YLEISPERUSTELUT 3
1 NYKYTILA 3
2 ASIAN VALMISTELU 3
3 ESITYKSEN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET 3
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 3
1 PÖYTÄKIRJAN SISÄLTÖ 3
2 LAKIEHDOTUKSEN PERUSTELUT 4
3 VOIMAANTULO 4
4 EDUSKUNNAN SUOSTUMUKSEN TARPEELLISUUS JA SÄÄTÄMIS-JÄRJESTYS
LAKIEHDOTUS 5
Laki Barbadosin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 5
LIITE 6
PÖYTÄKIRJATEKSTI 6

YLEISPERUSTELUT

1 Nykytila

Suomen ja Barbadosin välillä on voimassa Lontoossa 15 päivänä kesäkuuta 1989 tehty sopimus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi (SopS 79/1992).

Sopimusta sovellettiin Suomessa ensimmäisen kerran vuodelta 1993 toimitetussa verotuksessa.

2 Asian valmistelu

Pöytäkirjaa koskevat neuvottelut käytiin yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa Tukholmassa kesäkuussa 2011. Englanninkielinen pöytäkirja allekirjoitettiin Pariisissa 3 päivänä marraskuuta 2011.

3 Esityksen taloudelliset vaikutukset

Pöytäkirjan määräykset eivät koske verottamisoikeuden jakamisesta sopimuspuolten välillä, joten pöytäkirjalla ei ole välitöntä vaikutusta verotuottoihin.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 Pöytäkirjan sisältö

1 artikla. Tällä artiklalla korvataan sopimuksen 27 artiklan (Etuuksien rajoitukset) 2 kappaleen teksti uudella tekstillä. Artiklan 27 1 kappale edellyttää eräissä tapauksissa vähintään 50 prosentin omistusta sopimuksen 7—25 artiklan mukaisten etuuksien saamiseksi. Artiklan 2 kappale sisältää Barbadosin lakeihin perustuvat kauppa- ja palvelutoimintaa sekä muuta kuin pankkitoimintaa koskevat poikkeukset 1 kappaleeseen. Näiden lakien nimet saatetaan uudella tekstillä ajan tasalle.

2artikla. Tällä artiklalla korvataan sopimuksen 29 artiklan (Tietojen vaihtaminen) teksti uudella tekstillä.

Artiklan 1 kappale laajentaa tiedonvaihdon alaa niin, että tietoja voidaan vaihtaa muistakin veroista kuin sopimuksessa mainituista tuloveroista. Kappale vastaa täysin OECD:n malliverosopimuksen 26 artiklan 1 kappaletta.

Salassapitoa koskeva 2 kappale ei merkittävästi muuta nykyisiä määräyksiä ja vastaa OECD:n malliverosopimuksen 26 artiklan 2 kappaletta, kuitenkin sillä lisäyksellä, että sopimusvaltion saamia tietoja voidaan käyttää muihinkin kuin kappaleessa mainittuihin verotuksellisiin tarkoituksiin, jos niitä voidaan käyttää näihin muihin tarkoituksiin kummankin valtion lainsäädännön mukaan ja tiedot luovuttaneen valtion toimivaltainen viranomainen antaa luvan tällaiseen käyttöön. Artiklan 3 kappale, jossa määrätään perusteet, jotka oikeuttavat sopimusvaltion kieltäytymään tietojen antamisesta, vastaa täysin OECD:n malliverosopimuksen 26 artiklan 3 kappaletta.

Neljäs kappale asettaa tietopyynnön vastaanottaneelle sopimusvaltiolle velvollisuuden käyttää tiedonhankintakeinojaan pyydettyjen tietojen hankkimiseksi, vaikka valtio ei itse tarvitse kyseisiä tietoja omiin verotuksellisiin tarkoituksiinsa. Velvollisuuden osalta sovelletaan 3 kappaleessa olevia rajoituksia eli niitä perusteita, jotka oikeuttavat kieltäytymään tietojen antamisesta, mutta perusteiden ei voida milloinkaan katsoa sallivan sitä, että sopimusvaltio kieltäytyy antamasta tietoja vain sen vuoksi, että tiedot eivät sen osalta koske kansallista etua. Kappale vastaa täysin OECD:n malliverosopimuksen 26 artiklan 4 kappaletta.

Viidennen kappaleen mukaan kieltäytymisperusteita koskevan 3 kappaleen määräysten ei voida katsoa sallivan sitä, että sopimusvaltio kieltäytyy antamasta tietoja vain sen vuoksi, että tiedot ovat pankin, muun rahoituslaitoksen, välittäjän tai edustajan tai uskotun miehen hallussa tai ne koskevat omistusosuuksia henkilössä. Kappale vastaa täysin OECD:n malliverosopimuksen 26 artiklan 5 kappaletta.

3 artikla. Pöytäkirjan voimaantuloa koskevat määräykset sisältyvät tähän artiklaan.

2 Lakiehdotuksen perustelut

Perustuslain 95 §:n 1 momentissa edellytetään, että kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan valtionsisäisesti voimaan erityisellä voimaansaattamislailla.

Esitys sisältää ehdotuksen laiksi Barbadosin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

1 §. Lakiehdotuksen 1 §:llä saatetaan voimaan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset.

2 §. Tarkempia säännöksiä täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

3 §. Voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Laki on tarkoitus saattaa voimaan samanaikaisesti pöytäkirjan kanssa.

3 Voimaantulo

Pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään pöytäkirjan voimaantulolle asetetut edellytykset. Pöytäkirjaa sovelletaan siitä päivästä alkaen.

Pöytäkirjan määräyksiä sovelletaan erillisen määräyksen perusteella ehtojensa osalta myös pöytäkirjan voimaantuloa edeltävältä ajalta oleviin tietoihin.

4 Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus ja säätämisjärjestys

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä.

Pöytäkirjan 1—2 artikla sisältävät joko suoraan tai välillisesti verotukseen liittyviä määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan, joten määräykset edellyttävät eduskunnan hyväksymistä.

Pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset eivät ole sellaisia, jotka edellyttäisivät perustuslain 94 §:n 2 momentissa tarkoitettua säätämisjärjestystä. Esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan siten hyväksyä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Edellä olevan perusteella ja perustuslain 94 §:n mukaisesti esitetään,

että Eduskunta hyväksyisi Pariisissa 3 päivänä marraskuuta 2011 Suomen ja Barbadosin välillä Lontoossa 15 päivänä kesäkuuta 1989 tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan.

Koska pöytäkirja sisältävää määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan, annetaan samalla Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotukset

Laki Barbadosin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Pariisissa 3 päivänä marraskuuta 2011 Suomen ja Barbadosin välillä Lontoossa 15 päivänä kesäkuuta 1989 tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen (SopS 79/1992) muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

3 §

Tämä lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella.


Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.