HE 108/2011

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hallinto-oikeuslain 12 b §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hallinto-oikeuslakia. Hallinto-oikeuslain pykälään, jossa luetellaan asiat, jotka hallinto-oikeus on päätösvaltainen ratkaisemaan yksijäsenisenä, lisättäisiin siitä puuttuva viittaus ajokorttilaissa säädettyihin ajo-oikeus- ja ajokorttiasioihin. Uuden ajokorttilain säätämisen yhteydessä suuri osa tieliikennelain säännöksistä on kumottu ja ajo-oikeutta ja ajokorttia koskeva sääntely on siirretty ajokorttilakiin.

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2012.


PERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Hallinto-oikeus on hallinto-oikeuslain (430/1999) mukaan päätösvaltainen kolmijäsenisenä ellei laissa toisin säädetä. Lakiin on lailla (675/2006) lisätty 12 b §, joka säätää hallinto-oikeuden päätösvaltaisuudesta yksijäsenisenä. Sen 1 momentin 4 kohdan mukaan hallinto-oikeus on päätösvaltainen yksijäsenisenä ratkaistessaan tieliikennelain (267/1981) 5 luvussa säädettyä ajo-oikeus- ja ajokorttiasiaa. Hallituksen esityksessä (HE 85/2005 vp.) yhden tuomarin päätösvaltaa näissä asioissa, joissa on yleensä kyse ajokortin väliaikaisesta poisottamisesta tai ajokorttiluvan peruuttamisesta, on perusteltu prosessiekonomisilla syillä, asioiden oikeudellisella yksinkertaisuudella ja tarpeella tehdä ratkaisu mahdollisimman pikaisesti.

Tieliikennelain 5 lukua on muutettu 19.1.2013 voimaan tulevan ja osittain jo 1.6.2011 sekä 1.8.2011 voimaan tulleen ajokorttilain (386/2011) säätämisen yhteydessä. Lain voimaantulosäännösten 102 §:n 2 ja 3 momentista ilmenevät lainkohdat, jotka sisältävät myös ajo-oikeutta ja ajokorttia koskevia säännöksiä, ovat tulleet voimaan 1.6.2011 ja 1.8.2011. Ajokorttilakia säädettäessä ei ole kuitenkaan muutettu hallinto-oikeuslain 12 b §:n 1 momentin säännöstä vastaamaan uutta lainsäädäntöä siten, että ajokorttilaissa tarkoitetut ajo-oikeus- ja ajokorttiasiat voidaan aikaisempaa lainsäädäntöä vastaavasti ratkaista yhden tuomarin kokoonpanossa.

Tästä johtuen ehdotetaan, että hallinto-oikeuslain 12 b §:n 1 momentin 4 kohtaan lisätään maininta ajokorttilaista. Viittaus tieliikennelakiin säilytetään, koska ajokorttilaki tulee säädettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta voimaan vasta 19.1.2013.

2 Esityksen vaikutukset

Muutoksella ei ole yhteiskunnallisia tai taloudellisia vaikutuksia.

3 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu oikeusministeriön oikeushallinto-osastolla.

4 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2012.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiesitys:

Lakiehdotus

Laki hallinto-oikeuslain 12 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan hallinto-oikeuslain (430/1999) 12 b §:n 1 momentin 4 kohta, sellaisena kuin se on laissa 675/2006, seuraavasti:

12 b §
Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus yksijäsenisenä

Hallinto-oikeus on päätösvaltainen myös yksijäsenisenä ratkaistaessa muutoksenhakuasiaa, jossa on kysymys:

4) ajokorttilaissa (386/2011) sekä tieliikennelain (267/1981) 5 luvussa säädetyistä ajo-oikeus- ja ajokorttiasioista.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.