HE 92/2011

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi syyttäjälaitoksesta annetun lain 32 §:n, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 19 §:n ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että syyttäjälaitoksesta annettuun lakiin lisättäisiin säännös mahdollisuudesta antaa valtioneuvoston asetuksella säännöksiä syyttäjälaitoksen henkilöstöä koskevista asioista.

Samalla tehtäisiin lakiteknisiä korjauksia henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain säännöksiin tietojen luovuttamisesta syyttäjäviranomaisille.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.


PERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Eduskunta on hyväksynyt syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011). Tasavallan presidentti on vahvistanut lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012. Laissa säädetään muun muassa syyttäjälaitoksen organisaatiosta ja syyttäjistä.

Syyttäjälaitoksesta annetun lain 8 §:ssä säädetään Valtakunnansyyttäjänviraston organisaatiosta. Pykälän 1 momentin mukaan virastoa johtaa valtakunnansyyttäjä ja hänen apunaan ja sijaisenaan toimii apulaisvaltakunnansyyttäjä. Pykälän 2 momentin nojalla valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin Valtakunnansyyttäjänviraston organisaatiosta.

Syyttäjälaitoksesta annetun lain 13 §:ssä säädetään Valtakunnansyyttäjänvirastossa toimivien syyttäjien kelpoisuudesta. Syyttäjien kelpoisuusvaatimuksena on muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto. Pykälän 3 momentin mukaan viraston muiden virkamiesten kelpoisuudesta voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella.

Syyttäjälaitoksesta annetun lain 14 §:ssä säädetään Valtakunnansyyttäjänviraston virkamiesten nimittämisestä. Pykälän 1 ja 2 momenteissa säädetään valtakunnansyyttäjän, apulaisvaltakunnansyyttäjän ja valtionsyyttäjien nimittämisestä. Pykälän 3 momentin nojalla muiden viraston virkamiesten nimittämisestä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Syyttäjälaitoksesta annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan syyttäjänvirastojen toimialueet muodostuvat yhdestä tai useammasta kunnasta. Pykälän 3 momentin nojalla virastojen toimialueista ja päätoimipaikoista säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Syyttäjälaitoksesta annetun lain 22 §:ssä säädetään johtavan kihlakunnansyyttäjän, kihlakunnansyyttäjän ja apulaissyyttäjän nimittämisestä. Pykälän 2 momentin mukaan syyttäjänviraston muiden virkamiesten nimittämisestä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Syyttäjälaitoksesta annetun lain 32 §:n nojalla valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin valtakunnansyyttäjän tehtävistä Valtakunnansyyttäjänviraston päällikkönä ja johtavan kihlakunnansyyttäjän tehtävistä syyttäjänviraston päällikkönä. Lisäksi valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin muista syyttäjien hallinnollisista tehtävistä.

Lain hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen asetusta valmisteltaessa on käynyt ilmi, etteivät syyttäjälaitoksesta annetun lain tai valtion virkamieslain (750/1994) asetuksenantovaltuudet riitä asetustasoisen sääntelyn antamiseen eräistä syyttäjälaitoksen henkilöstöä koskevista asioista. Tällaisia ovat esimerkiksi virkavapaus ja sivutoimiluvan myöntäminen syyttäjille sekä eräät muut virkamiesoikeudelliset päätökset.

Tästä syystä ehdotetaan, että syyttäjälaitoksesta annetun lain 32 §:ää täydennettäisiin säännöksellä asetuksenantovaltuudesta syyttäjälaitoksen henkilöstöstä, sen tehtävistä ja niihin määräämisestä sekä päätösvallasta virkasuhdetta koskevissa asioissa.

Säännöksen nojalla voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä Valtakunnansyyttäjänviraston ja syyttäjänvirastojen viroista ja henkilöstön erityistehtävistä ja niihin määräämisestä. Tällaisia tehtäviä olisivat apulaispäällikön ja erikois- ja avainsyyttäjätehtävät sekä syyttäjille annettavat hallinnolliset tehtävät. Virkasuhdetta koskeva sääntely on pääosin valtion virkamieslaissa ja –asetuksessa (971/1994), mutta päätösvallasta eräissä virkasuhdetta koskevissa asioissa on joiltain osin tarpeen säätää yleisistä virkamiesoikeudellisista säännöksistä poikkeavasti. Tällaisia asioita olisivat esimerkiksi virkavapauden myöntäminen, sivutoimiluvan myöntäminen ja määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen.

Syyttäjälaitoksesta annetun lain eduskuntakäsittelyn aikana muusta lainsäädännöstä pyrittiin korjaamaan lakiviittaukset kyseisellä lailla kumoutuviin lakeihin. Lakiteknisistä syistä henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (761/2003) 19 §:ään ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain (579/2005) 28 §:ään jäi edelleen viittaussäännökset kumoutuvaan yleisistä syyttäjistä annettuun lakiin. Esityksessä ehdotetaan, että nämä viittaussäännökset korjattaisiin viittauksiksi syyttäjälaitoksesta annettuun lakiin.

2 Esityksen vaikutukset

Esitetyt muutokset ovat teknisiä eikä esityksellä tästä syystä ole taloudellisia tai organisatorisia vaikutuksia tai vaikutusta kansalaisten asemaan.

3 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu oikeusministeriössä virkatyönä.

4 Voimaantulo

Ehdotetut lait tulisivat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012 samaan aikaan syyttäjälaitoksesta annetun lain kanssa.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan käsiteltäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotukset

1.

Laki syyttäjälaitoksesta annetun lain 32 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 32 § seuraavasti:

32 §
Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin valtakunnansyyttäjän tehtävistä Valtakunnansyyttäjänviraston päällikkönä ja johtavan kihlakunnansyyttäjän tehtävistä syyttäjänviraston päällikkönä. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin myös syyttäjälaitoksen henkilöstöstä ja henkilöstön tehtävistä sekä niihin määräämisestä. Lisäksi valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää henkilöstön virkasuhdetta koskevasta päätösvallasta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


2.

Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (761/2003) 19 §:n 1 momentin 9 kohta seuraavasti:

19 §
Tietojen luovuttaminen muille viranomaisille

Poliisi saa luovuttaa muista poliisin henkilörekistereistä kuin 30 §:ssä tarkoitetusta Europol-tietojärjestelmästä ja 31 §:ssä tarkoitetusta kansallisesta Schengen-tietojärjestelmästä salassapitosäännösten estämättä teknisen käyttöyhteyden avulla tai konekielisessä muodossa tietoja, jotka ovat tarpeen:


9) syyttäjille syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 25 §:ssä säädetyssä laajuudessa;Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


3.

Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain (579/2005) 28 §:n 1 momentin 16 kohta seuraavasti:

28 §
Tietojen luovuttaminen muille viranomaisille

Rajavartiolaitos saa luovuttaa rajavartiolaitoksen henkilörekistereistä salassapitosäännösten estämättä teknisen käyttöyhteyden avulla tai konekielisessä muodossa tietoja, jotka ovat tarpeen:


16) syyttäjille syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 25 §:ssä säädetyssä laajuudessa;Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Puolustusministeri
Stefan Wallin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.