HE 17/2011

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annettua lakia. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan yhteisön tavaramerkistä ja yhteisömallista annetuissa neuvoston asetuksissa täytäntöönpanokelpoisiksi säädetyt yhdenmukaistamisviraston päätökset sekä yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista annetussa neuvoston asetuksessa täytäntöönpanokelpoisiksi säädetyt yhteisön kasvilajikeviraston päätökset pantaisiin Suomessa täytäntöön siten kuin Suomen tuomioistuimen riita-asiassa antama tuomio, joka on saanut lainvoiman. Oikeusministeriö antaisi päätöksiä koskevat täytäntöönpanomääräykset.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että lain säännökset muutetaan vastaamaan voimassa olevia Euroopan unionin perussopimuksia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.


ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ  1
SISÄLLYS 2
PERUSTELUT 3
1 Nykytila ja ehdotetut muutokset 3
2 Esityksen vaikutukset 4
3 Asian valmistelu 4
4 Voimaantulo 4
LAKIEHDOTUS 4
Laki Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain muuttamisesta 4
LIITE 6
RINNAKKAISTEKSTI 6
Laki Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain muuttamisesta 6

PERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetussa laissa (1554/1994) säädetään muun muassa eräiden unionin toimielinten ja elinten antamien tuomioiden ja päätösten täytäntöönpanokelpoisuudesta sekä täytäntöönpanomääräyksen antamisessa noudatettavasta menettelystä.

Lain 4 §:n mukaan täytäntöönpanokelpoista tuomiota ja päätöstä koskevan täytäntöönpanomääräyksen antaa oikeusministeriö.

Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (kodifioitu toisinto), jäljempänä tavaramerkkiasetus, 85 artiklassa säädetään osapuolten vastuusta väite-, menettämis-, mitättömyys- tai valitusmenettelyssä aiheutuneista kuluista sekä korvattavien kulujen määrän vahvistamisesta. Korvattavien kulujen määrän vahvistaa yhdenmukaistamisvirasto. Tavaramerkkiasetuksen 86 artiklan mukaan yhdenmukaistamisviraston kulujen määrän vahvistamista koskevat lopulliset päätökset ovat jäsenvaltioissa täytäntöönpanokelpoisia. Vastaavat säännökset on sisällytetty yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002, jäljempänä yhteisömalliasetus, 70 ja 71 artiklaan.

Yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94, jäljempänä kasvinjalostusasetus, 85 artiklassa säädetään osapuolten vastuusta peruuttamis-, menettämis- tai valitusmenettelyssä aiheutuneista kuluista sekä korvattavien kulujen määrän vahvistamisesta. Korvattavien kulujen määrän vahvistaa kasvinjalostusasetuksella perustettu yhteisön kasvilajikevirasto. Kasvinjalostusasetuksen 86 artiklan mukaan kasvilajikeviraston kulujen määrän vahvistamista koskevat lopulliset päätökset ovat jäsenvaltioissa täytäntöönpanokelpoisia.

Tavaramerkkiasetuksen 86 artiklassa, yhteisömalliasetuksen 71 artiklassa ja kasvinjalostusasetuksen 86 artiklassa säädetään täytäntöönpanomääräyksen antamisesta jäsenvaltioissa. Täytäntöönpanomääräyksen antaa, tutkimatta muuta kuin täytäntöönpanoasiakirjan oikeaperäisyyden, kansallinen viranomainen, jonka kunkin jäsenvaltion hallitus määrää tähän tehtävään ja josta se ilmoittaa yhdenmukaistamisvirastolle ja vastaavasti kasvilajikevirastolle sekä yhteisöjen tuomioistuimelle.

Suomi ei ole nimennyt asetuksissa tarkoitettua kansallista viranomaista, eikä kansallisessa lainsäädännössä ole sellaista normia, joka perustaisi jollekin viranomaiselle toimivallan antaa asetuksissa tarkoitettuja täytäntöönpanomääräyksiä.

Suomessa täytäntöönpanomääräyksen antamista koskevan tehtävän antaminen kansalliselle viranomaiselle edellyttää lainsäädäntötoimia. Esityksessä ehdotetaan, että oikeusministeriö säädetään täytäntöönpanomääräyksen antavaksi viranomaiseksi.

Esityksessä ehdotetaan, että Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain 1 §:ään lisätään uusi 2 momentti. Ehdotetun lainkohdan mukaan yhdenmukaistamisviraston antama lopullinen päätös, joka on tavaramerkkiasetuksen 86 artiklan 1 kohdan tai yhteisömalliasetuksen 71 artiklan 1 kohdan nojalla täytäntöönpanokelpoinen, pantaisiin Suomessa täytäntöön siten kuin Suomen tuomioistuimen riita-asiassa antama tuomio, joka on saanut lainvoiman. Säännöstä sovellettaisiin myös kasvinjalostusasetuksen 86 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin kasvilajikeviraston lopullisiin päätöksiin.

Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaan täytäntöönpanomääräyksen lain 1 §:ssä tarkoitetussa asiassa antaa hakemuksesta oikeusministeriö. Uuden momentin lisääminen lain 1 §:ään ei siten edellytä muutoksia tehtäväksi oikeusministeriön tehtäviä koskevaan 4 §:ään.

Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain antamisen jälkeen Euroopan perussopimuksia on muutettu ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen voimassaolo on päättynyt. Laki sisältää viittauksia Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksiin sekä yhteisöjen tuomioistuimiin. Esityksessä ehdotetaan, että lain säännökset mainituilta osin päivitetään vastaamaan voimassa olevia perussopimuksia. Lisäksi ehdotetaan tehtäväksi perussopimusten artiklojen uudelleennumeroinnista aiheutuvat muutokset.

Lakiin ehdotetaan myös tehtäväksi vuonna 2002 uudistetusta oikeusapujärjestelmästä johtuvat muutokset.

2 Esityksen vaikutukset

Nimeämällä oikeusministeriö tavaramerkkiasetuksen 86 artiklassa, yhteisömalliasetuksen 71 artiklassa ja kasvinjalostusasetuksen 86 artiklassa tarkoitetuksi kansalliseksi viranomaiseksi pannaan täytäntöön asetusten vaatimukset. Esitys selventää oikeustilaa ja mahdollistaa yhdenmukaistamisvirastolle ja kasvilajikevirastolle sekä Euroopan unionin tuomioistuimelle tehtävät ilmoitukset. Lain viittaussäännösten päivittäminen nykytilannetta vastaavaksi edistää lain ymmärrettävyyttä.

Esityksellä ei ole vaikutuksia julkiseen talouteen.

3 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu oikeusministeriössä yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

4 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotukset

Laki Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain (1554/1994) 1 §, 2 §:n 1 momentti sekä 4 §:n 2 momentti seuraavasti:

1 §
Euroopan unionin toimielinten ja elinten ratkaisujen täytäntöönpano

Tuomio ja päätös, joka on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 280 artiklan tai 299 artiklan taikka Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 18 artiklan kolmannen kohdan nojalla täytäntöönpanokelpoinen, pannaan Suomessa täytäntöön siten kuin Suomen tuomioistuimen riita-asiassa antama tuomio, joka on saanut lainvoiman.

Päätös, joka on yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 86 artiklan 1 kohdan tai yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 71 artiklan 1 kohdan taikka yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 86 artiklan 1 kohdan nojalla täytäntöönpanokelpoinen, pannaan Suomessa täytäntöön siten kuin 1 momentissa säädetään.

2 §
Oikeusavun antaminen

Euroopan unionin tuomioistuimen pyynnöstä yleinen alioikeus antaa oikeusapua todistajien ja asiantuntijoiden kuulemiseksi taikka muiden todisteiden vastaanottamiseksi siten kuin eräille kansainvälisille elimille Suomessa annettavasta virka-avusta sekä sellaisten elinten toimivallasta annetussa laissa (22/1930) säädetään.


4 §
Oikeusministeriön tehtävät

Oikeusministeriö toimii myös yhteydenpitoviranomaisena asiassa, joka koskee 2 §:ssä tarkoitetun oikeusavun antamista ja oikeusavun myöntämistä Euroopan unionin tuomioistuimessa, sekä muussa oikeudenhoitoa koskevassa yhteistyössä Euroopan unionin tuomioistuimen kanssa.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.