HE 245/2009

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron jako-osuuksia koskevia verontilityslain ja tuloverolain säännöksiä. Kuntien jako-osuutta yhteisöveroista alennettaisiin 0,04 prosenttiyksiköllä ja valtion osuutta korotettaisiin vastaavalla määrällä verovuodesta 2010 alkaen. Muutos ehdotetaan tehtäväksi myös yhteisöveron jako-osuuksien väliaikaisesti muutettuihin prosenttimääriin, joita sovelletaan vuosina 2010 ja 2011.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2010 alusta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.


PERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Tuloverolain (1535/1992) 3 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen ja 5 §:ssä tarkoitettujen yhteisetuuksien suorittama tulovero, ennakko ja ennakon täydennysmaksu (yhteisövero) tilitetään veronsaajille verontilityslaissa (532/1998) säädettyjen jako-osuuksien mukaisesti. Valtion jako-osuus on 76,22 prosenttia, kuntien jako-osuus on 22,03 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus on 1,75 prosenttia yhteisverosta. Evankelisluterilaisten seurakuntien yhteisövero on 99,92 prosenttia ja ortodoksisten seurakuntien yhteisövero on 0,08 prosenttia seurakuntien yhteisöverosta. Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisöveroihin lisätään tuloverolain 21 ja 22 §:ssä tarkoitettujen osittain verovapaiden yhteisöjen verot siten, että kuntien osuus on 92,6409 prosenttia ja seurakuntien osuus 7,3591 prosenttia. Tuloverolain 124 §:n 3 momentin nojalla osittain verovapaiden yhteisöjen ja muun muassa tiekunnan saaman tulon tuloveroprosentti on 6,1828. Veronsaajaryhmien jako-osuuksia on lailla 352/2009 väliaikaisesti muutettu vuosille 2009—2011 siten, että kuntien jako-osuutta yhteisverosta korotettiin 10 prosenttiyksiköllä ja seurakuntien jako-osuutta 0,8 prosenttiyksiköllä, jolloin valtion jako-osuutta alennettiin vastaavasti.

Yliopistolain (558/2009) nojalla yliopistoista tulee itsenäisiä, julkisoikeudellisina laitoksina tai yksityisoikeudellisina säätiöinä toimivia yliopistoja vuoden 2010 alusta. Eduskunnan käsiteltävänä parhaillaan olevassa hallituksen esityksessä eräiksi yliopistojen verotusta koskeviksi säännöksiksi ehdotetaan, että yliopistojen harjoittama elinkeinotoiminta verotettaisiin normaalilla yhteisöverokannalla. Sääntely koskisi myös Helsingin yliopistoa, joka nykyisin on säädetty tuloverosta vapaaksi tuloverolain 20 §:ssä. Taloudellisesti suurin merkitys Helsingin yliopistolle on sen 12 paikkakunnalla harjoittaman apteekkitoiminnan muuttuminen veronalaiseksi. Helsingin yliopiston harjoittaman apteekkiliikkeen sekä apteekissa myytävien muiden tavaroiden ja palveluiden myynnin tuottaman elinkeinotulon saattaminen tuloveron alaisiksi merkitsisi arviolta 5,5 miljoonan euron yhteisöveron maksamista. Jotta edellä mainitun toiminnan verottamisesta aiheutuva verorasitus ei vaarantaisi yliopiston toiminnan rahoitusta, valtion tarkoituksena on kompensoida tuloverovapauden poisto Helsingin yliopistolle. Tätä tarkoitusta varten vuoden 2010 talousarviota on tarkoitus täydentää siten, että siihen lisätään vastaavan suuruinen määräraha osoitettavaksi kyseiseen tarkoitukseen.

Koska valtio kompensoi tuloverovapauden poiston vaikutuksen yliopistolle, maksettava kompensaatio rahoitettaisiin yhteisöverotulojen lisäyksellä siten, että apteekkitoiminnan verotusjärjestelystä johtuva verotuoton lisäys kunnille siirrettäisiin valtiolle. Esityksessä ehdotetaan, että kuntien jako-osuutta alennettaisiin 0,04 prosenttiyksiköllä ja valtion osuutta korotettaisiin vastaavalla määrällä verovuodesta 2010 alkaen. Asiasta säädettäisiin muuttamalla verontilityslain 12 §:ää, jossa säädetään pysyvistä jako-osuuksien prosenttimääristä, ja 12 a §:ää, jossa säädetään väliaikaisesti muutetuista prosenteista vuosille 2009—2011. Muutettavaksi tulisivat myös tuloverolain 124 §:n 3 momentti ja väliaikaisesti voimassa oleva 124 a §, joissa säädetään osittain verovapaan yhteisön tuloveroprosentista.

2 Esityksen vaikutukset

Helsingin yliopiston apteekin tuloverovapauden poistaminen lisää yhteisöverotuloja vuositasolla 5,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2010 ja 2011 sovellettavien väliaikaisten jako-osuuksien mukaan valtion osuus on noin 3,8 miljoonaa euroa ja kuntien osuus noin 1,7 miljoonaa euroa. Seurakuntien osuus jää vähäiseksi eli 150 000 euroksi.

Tuloverovapauden poiston vaikutus 5,5 miljoonaa euroa kompensoitaisiin yliopistolle valtion talousarviossa olevasta määrärahasta.

3 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä.

Asiaa on käsitelty Kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnassa.

4 Suhde muihin esityksiin

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen (HE 138/2009 vp). Lisäksi esitys liittyy hallituksen esitykseen yliopistojen verotusta koskevaksi lainsäädännöksi.

5 Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan vuoden 2010 alusta.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

1.

Laki verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 12 ja 12 a §,

sellaisina kuin ne ovat, 12 § laissa 1221/2006 ja 12 a § laissa 352/2009, seuraavasti:

12 §
Veronsaajaryhmien jako-osuudet

Valtion jako-osuus on 76,26 prosenttia, kuntien jako-osuus on 21,99 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus on 1,75 prosenttia yhteisöverosta. evankelisluterilaisten seurakuntien yhteisövero on 99,92 prosenttia ja ortodoksisten seurakuntien yhteisövero on 0,08 prosenttia seurakuntien yhteisöverosta.

Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisöveroihin lisätään tuloverolain 21 ja 22 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että kuntien osuus on 92,6285 prosenttia ja seurakuntien osuus 7,3715 prosenttia.

12 a §
Veronsaajaryhmien jako-osuudet verovuosina 2010 ja 2011

Poiketen siitä, mitä 12 §:ssä säädetään, valtion jako-osuus on 65,46 prosenttia, kuntien jako-osuus 31,99 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus 2,55 prosenttia yhteisöverosta. Evankelisluterilaisten seurakuntien yhteisövero on 99,92 prosenttia ja ortodoksisten seurakuntien yhteisövero 0,08 prosenttia seurakuntien yhteisöverosta.

Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisöveroihin lisätään tuloverolain 21 ja 22 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että kuntien osuus on 92,6173 prosenttia ja seurakuntien osuus 7,3827 prosenttia.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Lain 12 a § on voimassa 31 päivään joulukuuta 2011 ja sitä sovelletaan verovuosien 2010 ja 2011 yhteisöveron tilityksiin ja mainituilta vuosilta tehtäviin tilityksien oikaisuihin.


2.

Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 124 §:n 3 momentti ja 124 a §,

sellaisina kuin ne ovat, 124 §:n 3 momentti laissa 1218/2006 ja 124 a § laissa 353/2009, seuraavasti:

124 §
Veron määräytyminen

Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 6,1724. Näiden yhteisöjen veron jakautumisesta kunnan ja seurakunnan kesken säädetään verontilityslaissa. Edellä 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön tuloveroprosentti on 5,7174.


124 a §
Veron määräytyminen verovuosina 2010—2011

Poiketen siitä, mitä 124 §:n 3 momentissa säädetään, 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 8,9804. Näiden yhteisöjen veron jakautumisesta kunnan ja seurakunnan kesken säädetään verontilityslaissa. Edellä 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön tuloveroprosentti on 8,3174.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Lain 124 a § on voimassa 31 päivään joulukuuta 2011.


Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.