HE 279/2006

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annettua lakia. Lakiin tehtäisiin ne Euroopan unionin neuvoston direktiiviin perustuvat muutokset, jotka koskevat viranomaisten välistä avunantoa ja tietojenvaihtoa ja joita Bulgarian ja Romanian unioniin liittyminen edellyttävät.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Lakia sovellettaisiin vuoden 2007 alusta.


PERUSTELUT

1. Nykytila

Vuonna 1977 annettu direktiivi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien ja välillisten verojen alalla (77/799/ETY, virka-apudirektiivi) sisältää näiden viranomaisten välistä avunantoa ja tietojenvaihtoa koskevia säännöksiä. Direktiivissä säädetään kolmesta eri tietojenvaihdon tyypistä, jotka ovat pyynnöstä, automaattisesti ja oma-aloitteisesti tapahtuva tietojenvaihto. Lisäksi direktiivissä säädetään mahdollisuudesta sopia toisen jäsenvaltion veroviranomaisen edustajan läsnäolosta toisessa jäsenvaltiossa tällaisen tietojenvaihdon yhteydessä. Direktiivissä on myös määräaikoja, salassapitoa, tietojenvaihdon rajoituksia, viranomaisten välistä neuvottelumenettelyä ja yhteistyön kehittämistä koskevia säännöksiä.

Direktiivi on saatettu voimaan keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetulla lailla (1220/1994). Direktiiviä on muutettu neuvoston antamilla direktiiveillä 2003/93/EY, 2004/56/EY ja 2004/106/EY, joilla virka-apudirektiivin soveltamisalasta on poistettu arvonlisävero ja lisätty siihen vakuutusmaksuvero sekä otettu huomioon direktiivin sisältöä koskevat aineelliset muutokset. Nämä muutokset on saatettu kansallisesti voimaan keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain muutoksilla 1087/2003, 1042/2004 ja 333/2005.

Jäsenmaiden välillä sovelletaan lisäksi monia kahden tai monenvälisiin vero- tai virka-apusopimuksiin sisältyviä virka-apumää-räyksiä.

2. Ehdotetut muutokset

Euroopan unionin neuvosto on 20 päivänä marraskuuta 2006 antanut direktiivin tiettyjen direktiivien mukauttamisesta verotuksen alalla Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta. Direktiivin 1 artiklassa mainitaan muutettavana direktiivinä muun muassa Neuvoston direktiivi 77/799/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1977, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien verojen ja vakuutusmaksuista perittävien verojen alalla. Varsinaiset muutokset ovat direktiivin liitteessä, ja ne koskevat Bulgarian ja Romanian toimivaltaisia viranomaisia ja verojen nimeämistä.

Keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lain 1 §:n 2 momenttiin lisättäisiin viittaus direktiivillä 2006/98/EY tehtyyn muutokseen.

3. Esityksen vaikutukset

Ehdotuksella ei ole merkittäviä taloudellisia tai organisatorisia vaikutuksia.

4. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä.

5. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian. Lakia sovellettaisiin vuoden 2007 alusta.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1220/1994) 1 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 333/2005, seuraavasti:

1 §
Lain soveltamisala

Tässä laissa viranomaisten välisellä virka-avulla tarkoitetaan sitä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välistä virka-apua, josta säädetään Euroopan unionin neuvoston direktiivissä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien verojen ja vakuutusmaksuista perittävien verojen alalla 77/799/ETY (virka-apudirektiivi) sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2006/98/EY.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2007 ja sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.


Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Stefan Wallin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.