HE 92/2006

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Starttirahakokeilussa työvoimatoimisto voi myöntää työllistämistukea starttirahana muullekin yrittäjäksi ryhtyvälle kuin työttömälle työnhakijalle. Kokeilua koskeva julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain säännös on voimassa vuoden 2006 loppuun saakka. Kokeiluaikaa ehdotetaan jatkettavaksi vuodella.

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 2007 alusta.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Starttirahana myönnettävä työllistämistuki on tarkoitettu yrittäjäksi ryhtyvän toimeentulon turvaamiseksi yritystoiminnan käynnistysvaiheessa. Työvoimatoimisto voi myöntää starttirahan julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 7 luvun 5 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan työttömälle työnhakijalle. Luvun 9 §:n 1 momentin mukaan starttirahan määrä on vähintään työllistämistuen perustuki ja 2 momentin mukaan enintään perustuki 60 prosentin lisäosalla korotettuna, joten tuen kuukautta kohden laskettu määrä on noin 500—800 euroa. Mainitun luvun 11 §:n 1 momentin mukaan starttirahan enimmäiskesto henkilöä kohden on 10 kuukautta.

Starttirahakokeilussa tuen kohderyhmää laajennettiin vuoden 2005 alusta niin, että starttirahaa voidaan myöntää myös muulle työvoimatoimiston henkilöasiakkaalle kuin työttömälle. Starttiraha voidaan myöntää, jos tuki toimeentulokustannuksiin on yrittäjäksi ryhtymiseksi tarpeen. Kokeilua koskeva säännös lisättiin väliaikaisesti julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 lukuun uudeksi 5 a §:ksi. Kokeilussa tukea voidaan lain voimaantulosäännöksen 2 momentin mukaan myöntää vuosina 2005 ja 2006 sekä maksaa enintään vuoden 2007 loppuun saakka.

Käsitellessään starttirahakokeilua koskevaa hallituksen esitystä (HE 169/2004 vp) eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta piti mietinnössään (TyVM 14/2004 vp) tärkeänä, että hallitus tarkoin seuraa kokeilun toteutumista ja vaikutuksia sekä ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta uudistuksen tavoitteet yrittäjyyden lisäämiseksi saavutetaan. Starttirahakokeilun tarkoituksena on hankkia kokemuksia tuen vaikutuksista yritysten määrään. Lisäksi kokeilussa on tarkoitus selvittää tuen työllisyysvaikutuksia, kuten tuella perustettujen yritysten liiketoiminnan kehitysnäkymiä ja tuen välillisiä työllisyysvaikutuksia, sekä arvioida määrärahojen riittävyyttä ja starttirahajärjestelmän kehittämistarpeita.

Starttirahakokeilusta saadut alustavat kokemukset ovat voittopuolisesti myönteisiä. Starttirahan kokeiluaika on kuitenkin suhteellisen lyhyt. Lisäksi kokeilun alussa starttirahaa haettiin vähän. Vuoden 2005 kahden ensimmäisen kuukauden aikana yritystoiminnan aloitti 250 kokeilun piiriin kuuluvaa, kun vuonna 2006 vastaavana aikana yritystoiminnan aloittaneita oli yli 700. Vuoden 2005 aikana starttirahalla yritystoiminnan aloittaneita oli yhteensä 6 900, joista työttömiä oli 4 100 ja kokeilun piiriin kuuluvia oli 2 800. Ilmeistä on, etteivät kokeilukautena saatavat tulokset ja kokemukset ole vielä riittävän kattavia. Tämän vuoksi kokeilua ehdotetaan jatkettavaksi vuonna 2007. Kokeilussa myönnettyä starttirahaa voitaisiin maksaa vielä vuonna 2008.

2. Vaikutukset

Esityksellä ei ole vaikutusta valtion menoihin, koska starttirahakokeilun jatkaminen toteutettaisiin valtion talousarvion momenteilla 34.06.51. (Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet) ja 34.06.52. (Työmarkkinatuki) olevien määrärahojen puitteissa. Yritystoiminnan aloittaisi vuonna 2007 kokeilussa arviolta 3 500 tuensaajaa. Starttirahaan arvioidaan vuonna 2007 kokonaisuudessaan käytettävän momentin 34.06.51. määrärahasta 22 miljoonaa euroa ja momentin 34.06.52. määrärahasta 5 miljoonaa euroa.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu työministeriössä.

Esityksestä ei ole pyydetty lausuntoja. Tarkoituksena on, että starttirahajärjestelmän kehittämisestä ja sen vaatimasta rahoituksesta päätetään valtion vuoden 2008 talousarvioesityksen valmistelun ja käsittelyn yhteydessä. Sitä ennen työministeriö kuulee laajasti eri tahoja starttirahakokeilun tuloksista ja starttirahan kehittämistarpeista.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 3 päivänä joulukuuta 2004 annetun lain (1050/2004) voimaantulosäännöksen 2 momentti seuraavasti:


Lain 7 luvun 5 a § on voimassa 31 päivään joulukuuta 2007. Sen nojalla myönnettyä työllistämistukea voidaan kuitenkin maksaa enintään 31 päivään joulukuuta 2008.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.


Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Työministeri
Tarja Filatov

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.