HE 166/2003

Hallituksen esitys Eduskunnalle Astrofysiikan yhteistyösopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Espanjan, Tanskan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ruotsin välillä toukokuussa 1979 Santa Cruz de la Palma`lla tehdyn valtiosopimuksen yhteistyöstä astrofysiikan alalla. Sopimukseen ovat sittemmin liittyneet myös Saksa, Ranska, Italia ja Norja. Sopimuksella kannustetaan rauhanomaiseen tarkoitukseen tähtäävää yhteistyötä astrofysiikan tutkimuksen alalla asianomaisten maiden tieteellisten tutkimuslaitosten välillä. Sopimuksen nojalla perustettiin Kanarian saarten astrofysiikan instituutti, mikä on espanjalainen tieteellinen organisaatio ja vastaa Kanarian saarilla sijaitsevien kansainvälisten tähtitieteellisten observatorioiden toimintaedellytyksistä.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että Suomen Akatemia valtuutetaan toimimaan sopimusjärjestelyn puitteissa Suomen kansallisena organisaationa eli ns. allekirjoittajalaitoksena sekä allekirjoittamaan teknisluonteiset 26 päivänä toukokuuta 1979 tehdyn tutkimusyhteistyöpöytäkirjan sekä sen 8 päivänä huhtikuuta 1983 tehdyn lisäpöytäkirjan ja niiden muutospöytäkirjat.

Tarkoituksena on eduskunnan hyväksyttyä yhteistyösopimuksen tallettaa sopimuksen hyväksymiskirja/liittymiskirja Espanjan kuningaskunnan hallituksen huostaan. Suomen liittyminen sopimusjärjestelmään tulee voimaan sen jälkeen kun Suomen kansallinen organisaatio eli ns. allekirjoittajalaitos, Suomen Akatemia, on allekirjoittanut tutkimusyhteistyöpöytäkirjan, sen lisäpöytäkirjan ja niiden muutospöytäkirjat. Esitykseen sisältyy lakiehdotus yhteistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja Suomen Akatemian valtuuttamisesta allekirjoittamaan tutkimusyhteistyöpöytäkirjan ja sen lisäpöytäkirjan sekä niiden muutospöytäkirjat. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti kuin yhteistyösopimus.


YLEISPERUSTELUT

1. Johdanto

Espanja, Tanska, Yhdistynyt kuningaskunta ja Ruotsi tekivät 26 päivänä toukokuuta 1979 Santa Cruz de la Palma`lla sopimuksen yhteistyöstä astrofysiikan alalla (Agreement on Cooperation in Astrophysics; Santa Cruz de la Palma, 26th day of May 1979). Sopimukseen ovat sittemmin liittyneet myös Saksa, Ranska, Italia ja Norja. Sopimuksella kannustetaan rauhanomaiseen tarkoitukseen tähtäävää yhteistyötä astrofysiikan tutkimuksen alalla asianomaisten maiden tieteellisten tutkimuslaitosten välillä. Sopimuksen nojalla perustettiin Kanarian saarten astrofysiikan instituutti (Instituto de Astrofisica de Canarias=DIAC), mikä on espanjalainen tieteellinen organisaatio ja vastaa Kanarian saarilla sijaitsevien kansainvälisten tähtitieteellisten observatorioiden toimintaedellytyksistä.

Sopimusjärjestelyyn liittymisen tarkoituksena on lisäksi liittymisestä seuraava Suomen jäsenyys Kanarian saarten astrofysiikan instituutin tieteellisessä komiteassa (Comite Cientifico International=CCI). Kyseinen komitea on astrofysiikan yhteistyösopimuksen nojalla samoin 26 päivänä toukokuuta 1979 Santa Cruz de la Palmassa tehdyllä erillisellä astrofysiikan tutkimusyhteistyötä Espanjassa koskevalla pöytäkirjalla perustettu asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on koordinoida alueella sijaitsevien muiden observatorioiden toimintaa sekä hallinnoida näiden välistä yhteistyötä. Tutkimusyhteistyöpöytäkirja on tehty ao. kansallisten organisaatioiden ("Allekirjoittajalaitos") välillä. Suomessa tulisi kansalliseksi organisaatioksi eli allekirjoittajalaitokseksi Suomen Akatemia. Yhteensä kaksitoista Euroopan maata on rakentanut Kanarian saarille La Palman ja Teneriffan vuorille useita tehokkaita teleskooppeja ja kosmisen säteilyn havaintolaitteistoja, koska po. vuorilla yli 2400 metrin korkeudessa on erittäin edulliset olosuhteet tähtitieteelliseen havaintotoimintaan. CCI-komiteassa ovat edustettuina tutkimusyhteistyöpöytäkirjan allekirjoittajalaitokset sekä pöytäkirjassa tarkemmin määritellyt tutkimuslaitosten käyttäjät.

Sopimusjärjestelyä on täydennetty 8 päivänä huhtikuuta 1983 tehdyllä ao. kansallisten organisaatioiden ("Allekirjoittajalaitos") välisellä lisäpöytäkirjalla, jolla vuoden 1979 tutkimusyhteistyöpöytäkirjan soveltamisalaa on laajennettu kattamaan myös toinen eli Teide`n observatorio.

Lisäksi yhteistyösopimukseen ja sen em. pöytäkirjoihin liittyy teknisluonteiset muutospöytäkirjat, joilla niiden virallisiin todistusvoimaisiin kieliin lisätään saksa ja ranska.

Sopimusjärjestely on periaatteessa kolmiosainen. Ensimmäisen osan muodostavat astrofysiikan yhteistyösopimuksen sopimuspuolina olevat valtiot. Sopimusjärjestelyn toisen osan mukaan yhteistyön kehittämisestä vastaavat yhteistyösopimuksen 3 artiklassa tarkoitetut toimijat, jotka ovat valtioiden nimeämiä kansallisia tieteellisiä laitoksia, ja yhteistyösopimuksen terminologiassa näitä nimitetään allekirjoittajalaitoksiksi (Signatory Bodies), jona Suomen osalta tulisi toimimaan Suomen Akatemia. Kolmannen osan toimijoina ovat, Kanarian saarten astrofysiikan instituutin lisäksi, yhteistyösopimuksen sopimuspuolten kansallisia tieteellisiä organisaatioita (User Institutions), jotka olisivat lähinnä yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Nämä organisaatiot ovat oikeutettuja käyttämään yhteistyösopimuksessa tarkoitettuja tutkimuslaitoksia, mistä ne tekevät erilliset sopimukset Kanarian saarten astrofysiikan instituutin kanssa.

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Suomi on jäsenenä pohjoismaista optista teleskooppia (Nordic Optical Telescope=NOT) La Palmalla Kanarian saarilla vuodesta 1990 lähtien ylläpitävässä tieteellisessä järjestössä (Nordic Optical Telescope Scientific Association=NOTSA), johon kuuluvat kaikki Pohjoismaat. NOT-teleskoopin kuvan laatu on erinomainen, ja teleskoopilla on tehty merkittävää tutkimustyötä. Suomen osuus NOT-havaintotoiminnasta ja havainnointiajasta on yli 30 %.

NOT-teleskoopin lisäksi La Palmalla on ueita muita suuria kaukoputkia. Erittäin laajaa kansainvälistä yhteistyötä harjoittaa La Palman suuri observatorio (Observatorio del Roque de los Muchachos=ORM), jonka toimintaan liittyvien käytännön yksityiskohtien ratkaisemista varten aikoinaan perustettiin em. CCI-komitea ja jonka jäseneksi pääsemisestä on nyt kysymys.

Tieteellisen CCI-komitean tehtävänä on tutkimusyhteistyöpöytäkirjan 7 artiklan mukaan mm:

- koordinoida alueella toimivien teleskooppien yhteisten varusteiden ja palvelujen käyttöä;

- hyväksyä yhteisten varusteiden ja palveluiden maksuperusteet;

- hyväksyä alueelle asennettavat uudet teleskooppilaitteistot, mikäli ne vaikuttavat muihin käyttäjiin;

- koordinoida yhteisiä tieteellisiä hankkeita yhteishankkeisiin varatun havaintoajan puitteissa;

- tuottaa vuosittain raportti alueen tieteellisestä toiminnasta;

- laatia säännöt havaintojen jakamiseen; sekä

- muut observatorioiden kehittämiseen ja käyttöön liittyvät asiat.

Vaikka Suomi on harjoittanut merkittävää tähtitieteellistä tutkimustoimintaa NOT-teleskoopin puitteissa Kanarian saarilla, Suomi ei ole voinut päästä CCI-komitean jäseneksi, koska se ei ole astrofysiikan yhteistyösopimuksen osapuoli.

Yhteistyösopimukseen liittyminen varmistaa Suomelle paikan CCI-komiteassa sekä vaikutusmahdollisuuden tähtitieteen tutkimustoiminnan hallinnoinnissa Kanarian saarilla. Yhteistyösopimukseen liittyminen ei aiheuta Suomelle mitään varsinaisia kuluja. Pohjoismaiden jäsenmaksuosuuden, Suomen osuuden sisältäen, CCI-komitealle maksaa NOTSA. NOTSAn kaikki muut osapuolet, paitsi Suomi, ovat CCI-komitean jäseniä ja astrofysiikan yhteistyösopimuksen osapuolia.

2. Esityksen vaikutukset

Astrofysiikan yhteistyösopimukseen liittyminen tulee mahdollistamaan Suomen osallistumisen CCI-komiteaan sekä Kanarian saarilla sijaitsevien observatorioiden hallinnointiin sekä suomalaisten tutkijoiden työskentelyolosuhteiden parantamiseen ja edistämiseen.

4. Asian valmistelu

Yhteistyösopimukseen liittymistä ovat esittäneet Suomen Akatemia ja opetusministeriö. Liittymisestä on pyydetty lausunnot oikeusministeriöltä, kauppa- ja teollisuusministeriöltä, viestintä- ja liikenneministeriöltä sekä valtiovarainministeriöltä. Kaikki lausuntojen antajatkin ovat puoltaneet Suomen liittymistä astrofysiikan yhteistyösopimukseen.

5. Astrofysiikan yhteistyösopimuksen tavoitteet ja keskeinen sisältö

Yhteistyösopimuksen keskeinen sisältö (art. 4) on Kanarian saarilla sijaitsevien observatorioiden toiminnan tutkimusohjelmien ja teknisen kehityksen koordinoitu täytäntöönpano ja tieteellisten ja teknisten laitteistojen yhteinen käyttäminen.

Yhteistyösopimuksen (art. 5) mukaisesti määrätään tutkimusyhteistyöpöytäkirjassa, jossa viitataan tutkimusta ja teknologista kehitystä koskevien ohjelmien yhteiseen ja koordinoituun täytäntöönpanoon sekä tieteellisten ja teknisten laitteiden yhteiskäyttöön, allekirjoittajalaitosten keskinäisten suhteiden osalta:

a) yhteistyön kehittämisen ja tutkimusta tai teknologista kehitystä koskevien ohjelmien yhteisen ja yhteensovitetun täytäntöönpanon sekä tieteellisten tai teknisten laitteiden aiheuttamien kulujen rahoituksesta, joka jaetaan oikeudenmukaisiin rahoitusosuuksiin; (Suomen osuus suoritetaan ja on tähänkin mennessä suoritettu NOTn maksuosuudesta).

b) havaintojen tekemiseen tarkoitetun ajan jakamisesta:

i) Espanjalla on käytettävissään vähintään 20 % kunkin observatorioon asennetun teleskoopin ja laitteen käyttöajasta maksutta, lukuun ottamatta havaintojen tekemiseen tarvittavien tarvikkeiden tavanomaisia kustannuksia. Tämä aika jaetaan espanjalaisten tutkimuslaitosten ja niiden mitä tahansa kansallisuutta olevien yhteistyölaitosten käyttöön IAC:n harkinnan perusteella.

ii) Lisäksi 5 % kullakin teleskoopilla havaintojen tekemiseen tarkoitetusta ajasta varataan palveluja käyttävien tutkimuslaitosten välisten yhteistyöohjelmien käyttöön, IAC mukaan lukien. Kullakin palveluja käyttävällä tutkimuslaitoksella ja IAC:n suostumuksella millä tahansa espanjalaisella tutkimuslaitoksella on halutessaan oikeus liittyä sellaiseen ohjelmaan.

c) yhteistyöstä, joka liittyy espanjalaisen tutkimushenkilökunnan ja teknisen henkilökunnan koulutukseen astrofysiikan alalla.

d) IAC:n ja muiden palveluja käyttävien tutkimuslaitosten välisistä sopimuksista, jotka koskevat observatorioiden läheisyydessä olevan maan käyttöä teleskooppeja varten sekä observatorioiden yhteisten palveluiden käyttöä.

e) hallintojärjestelmästä, jossa allekirjoittajalaitoksilla on oikeudenmukainen edustus yhteisten palveluiden järjestämistä ja niiden ylläpito- ja käyttökustannuksia koskevien päätösten tekemistä varten.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Astrofysiikan yhteistyösopimuksen sisältö

Astrofysiikan yhteistyösopimus sisältää 16 artiklaa ja liitteen ORMn ja Teide`n observatorioiden sijainnista ja koosta . Sopimusjärjestelmään liittyy lisäksi 1979 tehty tutkimusyhteistyöpöytäkirja ja sen soveltamisen laajentamista Teiden observatorioon koskeva1983 tehty lisäpöytäkirja. Astrofysiikan yhteistyösopimukseen ja kahteen erilliseen em. pöytäkirjaan liittyy kuhunkin teknisluonteiset muutospöytäkirjat, joilla saksan ja ranskan kielet lisätään sopimusjärjestelyjen alkuperäisten kielten joukkoon.

Yhteistyösopimuksen johdanto-osan mukaan Espanjan kuningaskunnan hallitus, Tanskan kuningaskunnan hallitus, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ja Ruotsin kuningaskunnan hallitus haluavat edistää tieteellistä yhteistyötä näiden maiden välillä. Ne ovat tietoisia tämän yhteistyön merkityksestä keskinäisten suhteidensa edistämiselle ja ottavat huomioon yhteisen päämääränsä kannustaa astrofysiikan alan tutkimusta. Edelleen ne ovat tietoisia eduista, joita tiivis kansainvälinen yhteistyö tarjoaa tieteelle kuten myös siitä, että Espanjassa, erityisesti Teneriffalla ja La Palmalla, on alueita, joiden olosuhteet ovat ainutlaatuiset astronomisten havaintojen tekemiselle, mistä syystä eräät eurooppalaiset tieteelliset tutkimuslaitokset ovat osoittaneet suurta kiinnostusta tehokkaiden teleskooppien asentamiseen Kanarian saarille. Muut sopimuspuolet huomioivat Espanjan kuningaskunnan hallituksen päätöksen tarjota Kanarian saarten astrofysiikan tutkimuslaitoksen observatoriot kansainvälisen tiedeyhteisön käyttöön Kanarian saarilla ja tämän päätöksen mukaisesti sallia sopimuspuolten tieteellisten tutkimuslaitosten käyttää kyseisiä observatorioita astrofysiikan tutkimukseen tämän sopimuksen määräysten mukaisesti, edellyttäen, että 3 artiklassa mainitut allekirjoittajalaitokset tekevät pöytäkirjan Espanjan tieteellisen tutkimuksen neuvoston (jäljempänä CSIC) kanssa.

Sopimuksen 1 artikla sisältää määritelmät ja merkitykset sopimuksessa käytetyille termeille.

Artiklan 1 kappaleen mukaan ” Instituto de Astrofísica de Canarias” (Kanarian saarten astrofysiikan tutkimuslaitos, jäljempänä IAC) on tieteellinen tutkimuslaitos, joka on CSIC:n osa, jonka CSIC on perustanut yhteistyössä La Lagunan yliopiston ja Teneriffan Santa Cruzin Cabildos-saarten yhteishallintoalueen (Mancomunidad Pronvincial Interinsular de Cabildos de Santa Cruz de Tenerife) kanssa edistääkseen astrofysiikan tutkimusta Kanarian saarilla, ja jolle La Lagunassa sijaitsevat laboratoriot ja laitteet sekä tämän sopimuksen liitteessä mainitut observatoriot kuuluvat.

Artiklan 2 kappaleen mukaan ”Teleskooppi” merkitsee samaan rakennukseen asennettuja säteilyä kerääviä laitteita lisävarusteineen.

Artiklan 3 kappaleen mukaan ”Allekirjoittajalaitos” on jonkin sopimuspuolen alueella oleva kansallinen organisaatio, joka on 3 artiklassa tarkoitetun pöytäkirjan allekirjoittaja.

Artiklan 4 kappaleen mukaan ”Palveluja käyttävät tutkimuslaitokset” ovat IAC ja sellaiset jonkin sopimuspuolen alueella olevat kansalliset tiedeorganisaatiot, jotka saavat luvan käyttää IAC:n astrofysiikan tutkimukseen tarkoitettuja laitteita ja palveluja allekirjoittamalla teleskooppeja koskevan sopimuksen IAC:n kanssa.

Artiklan 5 kappaleen ”Yhteiset palvelut” merkitsevät tarvittavia observatorioiden tarjoamia, niiden toimintaa ja teleskooppien käyttöä tukevia palveluja.

2 artiklan mukaan sopimuspuolet kannustavat rauhanomaiseen tarkoitukseen tehtävää yhteistyötä astrofysiikan tutkimuksen alalla asianomaisten maiden tieteellisten tutkimuslaitosten välillä.

3 artiklan 1 kappaleen mukaan edellä mainitun yhteistyön kehittämiseksi tehdään pöytäkirja, joka sääntelee seuraavien sopimuspuolten kansallisten tutkimuslaitosten välisen yhteistyön konkreettisia näkökohtia:Espanjan tieteellisen tutkimuksen korkea neuvosto;Tanskan tutkimushallitus;Yhdistyneen kuningaskunnan tieteellisen tutkimuksen neuvosto; Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia.

Artiklan 2-kappaleen mukaan se, että sopimuspuolet allekirjoittavat tämän sopimuksen, tarkoittaa samalla, että kunkin sopimuspuolen toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät pöytäkirjan maidensa vakiintuneiden menettelytapojen mukaisesti.

Artiklan 3-kappaleen mukaan pöytäkirjaa voidaan muuttaa allekirjoittajalaitosten yksimielisellä päätöksellä.

4 artiklan mukaan Astrofysiikan alan yhteistyötä voidaan tehdä muun muassa seuraavilla tavoilla:

a) Tietojen vaihto astrofysiikan tieteellisestä tutkimuksesta.

b) Tiedemiesten, asiantuntijoiden ja teknisen henkilökunnan vaihto.

c) Teknologisten tutkimusohjelmien yhteinen ja koordinoitu täytäntöönpano.

d) Tieteellisten ja teknisten laitteiden yhteinen ja koordinoitu käyttö.

e) Teleskooppien ja laitteiden asentaminen IAC:n observatorioihin ja niiden käyttö.

5 artiklan mukaan tämän sopimuksen 3 artiklan mukaisesti tehtävä pöytäkirja, jossa viitataan tutkimusta ja teknologista kehitystä koskevien ohjelmien yhteiseen ja koordinoituun täytäntöönpanoon sekä tieteellisten ja teknisten laitteiden yhteiskäyttöön, määrätään allekirjoittajalaitosten keskinäisten suhteiden osalta:

a) yhteistyön kehittämisen ja tutkimusta tai teknologista kehitystä koskevien ohjelmien yhteisen ja yhteensovitetun täytäntöönpanon sekä tieteellisten tai teknisten laitteiden aiheuttamien kulujen rahoituksesta, joka jaetaan oikeudenmukaisiin rahoitusosuuksiin.

b) havaintojen tekemiseen tarkoitetun ajan jakamisesta:

i) Espanjalla on käytettävissään vähintään 20 % kunkin observatorioon asennetun teleskoopin ja laitteen käyttöajasta maksutta, lukuun ottamatta havaintojen tekemiseen tarvittavien tarvikkeiden tavanomaisia kustannuksia. Tämä aika jaetaan espanjalaisten tutkimuslaitosten ja niiden mitä tahansa kansallisuutta olevien yhteistyölaitosten käyttöön IAC:n harkinnan perusteella.

ii) Lisäksi 5 % kullakin teleskoopilla havaintojen tekemiseen tarkoitetusta ajasta varataan palveluja käyttävien tutkimuslaitosten välisten yhteistyöohjelmien käyttöön, IAC mukaan lukien. Kullakin palveluja käyttävällä tutkimuslaitoksella ja IAC:n suostumuksella millä tahansa espanjalaisella tutkimuslaitoksella on halutessaan oikeus liittyä sellaiseen ohjelmaan.

c) yhteistyöstä, joka liittyy espanjalaisen tutkimushenkilökunnan ja teknisen henkilökunnan koulutukseen astrofysiikan alalla.

d) IAC:n ja muiden palveluja käyttävien tutkimuslaitosten välisistä sopimuksista, jotka koskevat observatorioiden läheisyydessä olevan maan käyttöä teleskooppeja varten sekä observatorioiden yhteisten palveluiden käyttöä.

e) hallintojärjestelmästä, jossa allekirjoittajalaitoksilla on oikeudenmukainen edustus yhteisten palveluiden järjestämistä ja niiden ylläpito- ja käyttökustannuksia koskevien päätösten tekemistä varten.

6 artiklan mukaan observatoriot on tarkoitettu astronomisen tutkimuksen tekemiseen.

7 artiklan 1 kappaleen mukaan espanjalainen osapuoli antaa IAC:n käyttöön observatorioiden ja laboratorioiden perustamiseen tarvittavan maan La Lagunassa, mutta espanjalaiset yhteisöt ja laitokset, jotka ovat luovuttaneet maan tämän sopimuksen mukaista tarkoitusta varten, säilyttävät kuitenkin sen täyden omistusoikeuden.

Artiklan 2 kappaleen mukaan observatorioissa ei saa harjoittaa toimintaa, joka on tämän sopimuksen päämäärien vastainen tai joka vaarantaa Espanjan kuningaskunnan turvallisuuden.

Artiklan 3 kappaleen mukaan Espanjan kuningaskunnan hallituksella on oikeus saada tietoa IAC:n toiminnan luonteesta, ja se takaa tutkimustyön suojelun. Erityisesti se säilyttää observatorioiden astronomisen luonteen ja pyrkii noudattamaan kansainvälisen astronomian liiton suosituksia.

Artiklan 4 kappaleen mukaan palveluita käyttävien tutkimuslaitosten oikeus käyttää maksutta niiden teleskooppien tarvitsemaa maata taataan tässä sopimuksessa määrättyjen ehtojen mukaisesti tämän sopimuksen voimassaolon ajan.

8 artiklan mukaan teleskoopit ja muut laitteet, joita tutkimuslaitokset asentavat observatorioihin, pysyvät niiden alkuperäisten omistajien omistuksessa, vaikka teleskooppeja koskevan sopimuksen voimassaolo päättyisi, ellei omaisuudenluovutuksesta tai sopimuksesta muuta johdu. Omaisuudenluovutuksen tai sopimuksen puuttuessa tutkimuslaitos, jota asia koskee, siirtää teleskooppinsa tai muut laitteensa pois 3 artiklassa tarkoitetun pöytäkirjan määräysten mukaisesti.

9 artiklan 1 kappaleen mukaan espanjalainen osapuoli vastaa tieyhteyden, observatorioiden suunnittelun, sähkön, veden, puhelimen ja telexin järjestämisestä sekä asuntojen ja ravintolan rakentamisen, ylläpitopalvelujen, työtilojen, laboratorioiden, toimistotilojen, hallinnollisten palveluiden ja muiden 3 artiklassa tarkoitetussa pöytäkirjassa sovittujen palveluiden alkukustannuksista.

Artiklan 2 kappaleen mukaan palveluita käyttävien tutkimuslaitosten tarvitsemien lisälaitteiden ja -palveluiden kustannuksista neuvotellaan CSIC:n ja muiden 3 artiklassa tarkoitettujen allekirjoittajalaitosten kesken.

Artiklan 3 kappaleen mukaan observatorioiden ylläpito- ja käyttökustannukset jaetaan 3 artiklassa tarkoitetun pöytäkirjan määräysten mukaisesti.

10 artiklan mukaan Espanjan kuningaskunnan hallitus myöntää teleskooppien asentamisen, käytön ja mahdollisen poistamisen edellyttämät oikeudelliset helpotukset. Tässä tarkoituksessa ja tämän sopimuksen perusteella se myöntää tarvittavat luvat ja vapautukset teleskooppien asentamista, käyttämistä ja mahdollista poistamista varten.

11 artiklan 1 kappaleen mukaan Espanjan kuningaskunnan hallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin lainsäädäntönsä mukaisesti helpottaakseen allekirjoittajalaitosten ja palveluita käyttävien tutkimuslaitosten tutkimus-, teknisen-, huolto- ja hallinnollisen henkilökunnan maahantuloa, Espanjan alueella oleskelemista ja sen alueelta poistumista.

Artiklan 2 kappaleen mukaan samoja määräyksiä sovelletaan henkilökunnan perheenjäseniin, jotka asuvat heidän kanssaan.

12 artiklan 1 kappaleen mukaan Espanjan kuningaskunnan hallitus sallii observatorioiden ja teleskooppien rakentamisen ja käytön edellyttämien laitteiden, materiaalin ja tarvikkeiden tuonnin ja maastaviennin ilman tullimaksuja tai muita veroja, lisävarusteet, varaosat ja välineet mukaan lukien, niiden alkuperästä tai tuontimaasta riippumatta. Tällaiset laitteet, materiaali ja tarvikkeet on vapautettu veroista Espanjassa.

Artiklan 2 kappaleen mukaan Espanjan kuningaskunnan hallitus sallii myös tutkijoiden ja teknisen henkilökunnan ja heidän perheenjäsentensä huonekalujen ja henkilökohtaisten esineiden (mukaan lukien yksi auto perhettä kohden) väliaikaisen maahantuonnin ja maastaviennin ilman tullimaksuja tai muita tuontiin ja vientiin kohdistettuja veroja sekä ilman talletus- tai takuumaksua, kun nämä henkilöt eivät ole Espanjan kansalaisia ja he muuttavat Espanjan alueelle harjoittaakseen tässä sopimuksessa tarkoitettua toimintaa.

Artiklan 3 kappaleen mukaan edellä mainittua tarkoitusta varten noudatetaan sovellettavan Espanjan lainsäädännön edellyttämiä menettelytapoja ja muotovaatimuksia, ja niitä sovelletaan mahdollisimman pian.

13 artiklan mukaan sopimuspuolet sallivat palveluita käyttävien tutkimuslaitosten siirtää vapaasti pääomaa ja maksuja kansallisessa ja ulkomaisessa valuutassa sekä pitää hallussaan tarvittavaa ulkomaista vaihtovaluuttaa observatorioiden ja teleskooppien rakentamista ja käyttöä varten. Tätä tarkoitusta varten noudatetaan sovellettavan sopimuspuolten lainsäädännön edellyttämiä menettelytapoja ja muotovaatimuksia, ja niitä sovelletaan mahdollisimman pian.

14 artiklan 1 kappaleen mukaan sopimuspuolet ratkaisevat mahdollisuuksien mukaan tämän sopimuksen tulkintaa ja soveltamista koskevat riidat.

Artiklan 2 kappaleen mukaan, jos riitaa ei voida ratkaista sen osapuolten välisin suorin neuvotteluin, kuka tahansa riidan osapuolista voi vaatia riidan saattamista Haagin pysyvän välitystuomioistuimen käsiteltäväksi, jonka päätös sitoo kaikkia sopimuspuolia.

15 artiklan 1 kappaleen mukaan sopimuspuolten tulee ratifioida tämä sopimus.

Artiklan 2 kappaleen mukaan sopimus tulee voimaan lopullisesti sinä päivänä, jona viimeisin Espanjan kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja Ruotsin kuningaskunnan hallitusten ratifioimiskirjoista on talletettu Espanjan kuningaskunnan hallituksen huostaan ja kaikki sopimuksen 3 artiklassa mainitut laitokset ovat allekirjoittaneet kyseisessä artiklassa tarkoitetun pöytäkirjan.

Artiklan 3 kappaleen mukaan sopimusta sovelletaan väliaikaisesti siitä päivästä lukien, jona kaikki mainitut hallitukset ovat allekirjoittaneet sen ja 3 artiklassa mainitut laitokset ovat allekirjoittaneet kyseisessä artiklassa tarkoitetun pöytäkirjan. Sopimuksen väliaikainen soveltaminen jatkuu, kunnes joku seuraavista ehdoista on täyttynyt:

a) kaikkien mainittujen valtioiden hallitukset ovat ratifioineet sen ja niiden ratifioimiskirjat on talletettu Espanjan kuningaskunnan hallituksen huostaan;

b) joku mainituista valtioista on tallettanut Espanjan kuningaskunnan hallituksen huostaan ilmoituksen, jossa se ilmoittaa päätöksestään jättää sopimus ratifioimatta;

c) kaksikymmentäneljä kuukautta on kulunut päivästä, jona sen väliaikainen soveltaminen on alkanut.

Tämän artiklan b-kohdassa tarkoitetussa tapauksessa kaikki muut sopimuspuolet, ja c-kohdassa tarkoitetussa tapauksessa kaikki sopimuspuolet pitävät kokouksen kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona toinen näistä kahdesta ehdosta täyttyy, tehdäkseen tämän sopimuksen voimaantuloa koskevan päätöksen. Siihen saakka, kunnes kokous pidetään tai kaksi kuukautta on kulunut, sen mukaan kumpi ajankohdista on aikaisempi, sopimusta sovelletaan edelleen väliaikaisesti niiden maiden kesken, jotka ovat tallettaneet ratifioimiskirjansa Espanjan kuningaskunnan hallituksen huostaan, tai ilmoittaneet Espanjan kuningaskunnalle aikomuksestaan tallettaa ratifioimiskirjansa, vaikka ne eivät olisi vielä tallettaneet sitä.

Artiklan 4 kappaleen mukaan muu valtio voi liittyä sopimukseen kaikkien muiden sopimuspuolten suostumuksesta. Liittyminen tulee voimaan, kun liittymiskirja on talletettu Espanjan kuningaskunnan hallituksen huostaan ja liittyvän valtion allekirjoittajalaitos on allekirjoittanut 3 artiklassa tarkoitetun pöytäkirjan. Jos liittyminen tulee voimaan sellaisena päivänä, jona sopimusta sovelletaan väliaikaisesti, liittyvällä valtiolla on myös 15 artiklan 3 kappaleessa tarkoitetut oikeudet ja velvollisuudet.

Artiklan 5 kappaleen mukaan Espanjan kuningaskunnan hallitus ilmoittaa muille sopimuspuolille liittymiskirjan vastaanottamisesta ja päivämäärästä, jona liittyvän valtion laitos on allekirjoittanut 3 artiklassa tarkoitetun pöytäkirjan.

16 artiklan 1 kappaleen mukaan tämä sopimus on voimassa kolmenkymmenen vuoden ajan, ja sen voimassaoloa pidennetään seuraavien kymmenen vuoden ajanjaksojen ajaksi automaattisesti, jollei Espanjan kuningaskunnan hallitus ole ilmoittanut muille sopimuspuolille irtisanovansa sopimuksen vähintään kaksi vuotta ennen jonkin tässä kappaleessa tarkoitetun ajanjakson päättymistä.

Artiklan 2 kappaleen mukaan muut sopimuspuolet kuin Espanjan kuningaskunta voivat irtisanoa sopimuksen jonkin tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetun ajanjakson päättymiseen mennessä ilmoittamalla siitä Espanjan kuningaskunnan hallitukselle vähintään kaksi vuotta ennen kyseisen ajanjakson päättymistä. Espanjan kuningaskunnan hallitus ilmoittaa irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta viipymättä muiden sopimuspuolten hallituksille.

Artiklan 3 kappaleen mukaan, kun sopimuksen voimassaolo päättyy tai kun sopimuspuoli irtisanoo sopimuksen, kyseisestä maasta oleva palveluita käyttävä tutkimuslaitos voi vapaasti luovuttaa omaisuuttaan. Erimielisyyden ilmetessä sopimuspuolet pyrkivät ratkaisemaan sen kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla.

Astrofysiikan yhteistyösopimus on tehty Santa Cruz de la Palmassa Kanarian saarilla 26 päivänä toukokuuta 1979 espanjan ja englannin kielellä, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset. - Todistusvoimaisten kielten joukkoon on lisätty saksa ja ranska erillisellä muutospöytäkirjalla 18 päivänä huhtikuuta 1988.

Yhteistyösopimukseen liittyy liite, jossa ilmoitetaan:

Kanarian saarten astrofysiikan tutkimuslaitoksen Roque de los Muchachos`in observatorion sekä Teide`n observatorion tekniset tiedot, sijainti, rajat ja pinta-ala seuraavasti:

Kanarian saarten astrofysiikan tutkimuslaitoksen Roque de los Muchachos observatorio:

Sijainti: Garafian kunta, San Miguel de la Palman saari.

Rajat: Pohjoinen: 2.120 metrin korkeudessa (merenpinnan yläpuolella) olevasta Lomo de la Ciudadista itään, Barranco de las Grajasin, Barranco del Cedron ja Barranco de Barbudon halki Barranco de los Hombresin läntisen rinteen harjanteelle 2.265 metrin korkeuteen saakka. Tämä raja noudattaa osittain suunnitellun tien reittiä, joka kulkee Garafiasta Santa Cruz de la Palmaan vuoren harjanteen kautta.

Itä: 2.265 metrin korkeudesta (merenpinnan yläpuolella) 2.299,50 metriin Barranco de los Hombresin läntistä rinnettä pitkin.

Etelä: La Caldera de Tarburienten kansallispuistoa sivuavaa vuoren harjannetta pitkin, Barranco de los Hombresin läntisen rinteen harjanteelta Fuente Nuevan, Cruz del Frailen ja Roque de los Muchachosin kautta Degollada de las Palomasiin saakka.

Länsi: Degollada de las Palomasista alaspäin Barranco de Izgaguan kautta 2.225 metriin (merenpinnan yläpuolella) saakka, ja siitä alaspäin pohjoiseen Barranco de Briestan halki Loma de la Ciudadiin 2.120 metriin saakka. Tämä raja noudattaa osittain, Barranco de Izgaguan ja Lomo de la Ciudadin välillä, suunnitellun tien reittiä, joka kulkee Garafiasta Barranco de las Angustiasin kautta Vereda de El Timeen.

Pinta-ala: 189 hehtaaria.

Kanarian saarten astrofysiikan tutkimuslaitoksen Teiden observatorio:

Sijainti: La Orotovan, Guimarin ja Fasnian kunnat.

Rajat: Pohjoinen: La Lagunan ja Portillo de la Villan välinen valtatie C-824.

Itä: Izanan ja Cabezónin vuorten välinen vesistö.

Etelä: Yhteystie Izanan meteorologiseen observatorioon.

Länsi: Valtatien C-824 liittymä ja yhteystie Izanan meteorologiseen observatorioon.

Pinta-ala: 50 hehtaaria.

Astrofysiikan yhteistyösopimukseen liittyy vielä Madridissa 18 päivänä huhtikuuta 1988 tehty pöytäkirja yhteistyöstä astrofysiikan alalla tehdyn sopimuksen muuttamisesta.

Sopimusjärjestely on tehty Espanjan kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan, Ruotsin kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan hallitusten välillä, jotka haluavat tehostaa Santa Cruz de la Palmassa 26 päivänä toukokuuta 1979 allekirjoitetun, yhteistyöstä astrofysiikan alalla tehdyn sopimuksen soveltamista. Pöytäkirjalla muutetaan alkuperäisen sopimuksen viimeistä kappaletta siten, että sen todistusvoimaisiin teksteihin lisätään saksankielinen teksti ja ranskankielinen teksti, jotka ovat molemmat tämän pöytäkirjan liitteinä.

2. Lakiehdotuksen perustelut

1 §. Lain 1 § sisältää tavanomaisen blankettilain säännöksen, jolla saatetaan voimaan lailla ne sopimuksen määräykset, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan. Lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä selostetaan jäljempänä eduskunnan suostumuksen tarpeellisuutta ja käsittelyjärjestystä koskevassa jaksossa.

2 §. Lain 2 § sisältää yhteistyösopimusjärjestelyssä mainitun ”Allekirjoittajalaitoksen” nimeämisen, jona on Suomen Akatemia. Määräyksen perusteella ja astrofysiikan yhteistyösopimuksen 1 artiklan 3 kohdan ja 3 artiklan perusteella kuuluu allekirjoittajalaitoksen mm. allekirjoittaa yhteistyöpöytäkirja ja sen liitännäispöytäkirjat.

3 §. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti kuin sopimus tulee voimaan.

3. Voimaantulo

Astrofysiikan yhteistyösopimus on tullut kansainvälisesti voimaan 17 päivänä toukokuuta 1982.

Uudet valtio voivat liittyä sopimukseen kaikkien muiden valtiosopimuspuolten suostumuksesta. Suomen liittyminen tulee voimaan, kun liittymiskirja on talletettu Espanjan kuningaskunnan hallituksen huostaan ja Suomen allekirjoittajalaitos eli Suomen Akatemia on allekirjoittanut 3 artiklassa tarkoitetun pöytäkirjan lisäyksineen ja muutoksineen.

Sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista koskeva laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samana ajankohtana kuin sopimus tulee voimaan.

4. Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus ja käsittelyjärjestys

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan eduskunta hyväksyy muun muassa sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan vakiintuneen käytännön mukaan tämä perustuslaissa tarkoitettu eduskunnan hyväksymistoimivalta kattaa kaikki aineelliselta luonteeltaan lain alaan kuuluvat kansainvälisen velvoitteen määräykset. Valtiosopimuksen tai muun kansainvälisen velvoitteen määräys on perustuslakivaliokunnan kannan mukaan luettava lainsäädännön alaan, 1) jos määräys koskee jonkin perustuslaissa turvatun perusoikeuden käyttämistä tai rajoittamista, 2) jos määräys muutoin koskee yksilön oikeuksien tai velvollisuuksien perusteita, 3) jos määräyksen tarkoittamasta asiasta on perustuslain mukaan säädettävä lailla taikka 4) jos määräyksen tarkoittamasta asiasta on voimassa lain säännöksiä tai 5) siitä on Suomessa vallitsevan käsityksen mukaan säädettävä lailla. Perustuslakivaliokunnan mukaan kansainvälisen velvoitteen määräys kuuluu näiden perusteiden mukaan lainsäädännön alaan siitä riippumatta, onko määräys ristiriidassa vai sopusoinnussa Suomessa lailla annetun säännöksen kanssa (ks. esim. PeVL 11/2000 vp ja PeVL 12/2000 vp).

Astrofysiikan yhteistyösopimusta voidaan luonnehtia puitesopimuksen tyyppiseksi järjestelyksi, jossa useat sopimusvelvoitteet kohdistuvat vain Espanjan valtioon. Sopimukseen liittymisellä voidaan katsoa Suomen valtion edistävän tähtitieteen osalta mahdollisuuksia perustuslain 16 §:n 3 momentissa tarkoitetun tieteen vapauden käyttämiseen.

Astrofysiikan yhteistyösopimuksessa lainsäädännön alaan kuuluu sopimuksen 13 artikla, jonka mukaan sopimuspuolet sallivat palveluita käyttävien tutkimuslaitosten siirtää vapaasti pääomaa ja maksuja kansallisessa ja ulkomaan valuutassa sekä pitää hallussaan tarvittavaa ulkomaista vaihtovaluuttaa observatorioiden ja teleskooppien rakentamista ja käyttöä varten. Vaikka pääomien maasta viennin osalta täytyy artiklan mukaan noudattaa sopimuspuolten lainsäädännössä edellytettyjä menettelytapoja ja muodollisuuksia, artiklasta johtuu sopimuspuoliin kohdistuva velvoite sallia kaikissa olosuhteissa pääomien maasta vienti artiklassa täsmennettyihin tarkoituksiin. Artiklan rahaliikenteen vapautta koskevat määräykset poikkeavat ainakin valmiuslaissa (1080/1991) säädetyissä valvontaa ja säännöstelyä poikkeusoloissa koskevista määräyksistä, vaikka rahapolitiikka ei pääsääntöisesti enää kuulukaan Suomen toimivaltaan Euroopan Unionin jäsenenä. Tämän vuoksi sopimusmääräys, joka estää tällaisten rajoitusten asettamisen, kuuluu lainsäädännön alaan.

Sopimuksen 14 artiklassa määrätään riitojen ratkaisumenettelystä. Artiklan 2 kappaleen mukaan, jos riitaa ei voida ratkaista sen osapuolten välisin suorin neuvotteluin, mikä tahansa riidan osapuolista voi vaatia riidan saattamista käsiteltäväksi Haagin pysyvässä välitystuomioistuimessa, jonka päätös sitoo kaikkia sopimuspuolia. Sopimuspuolena olevan valtion esittämästä vaatimuksesta toinen sopimuspuoli on velvollinen alistamaan riidan kohteena olevan kysymyksen Haagissa toimivan Pysyvän välitystuomioistuimen ratkaistavaksi. Artiklasta seuraa myös, että välitystuomioistuimen antama tuomio sitoo kaikkia sopimuspuolia riippumatta siitä, ovatko ne olleet riidan osapuolia. Tässä menettelyssä voi näin ollen tulla Suomea sitovasti ratkaistuksi myös lainsäädännön alaan kuuluvia sopimusmääräyksiä koskevia kysymyksiä. Tällaisen oikeudellisesti sitovan ratkaisumenettelyn voidaan katsoa jossain määrin koskettavan valtion täysivaltaisuutta ja kuuluvan lainsäädännön alaan, vaikka se ei kansainväliseen yhteistoimintaan luonnostaan kuuluvana seikkana olekaan ristiriidassa nykyaikaisen täysivaltaisuuskäsityksen kanssa.

Astrofysiikan yhteistyösopimuksen 3 artiklassa edellytetään, että sopimuksen 1 artiklan 3 kohdassa määritellyt allekirjoittajalaitokset tekevät pöytäkirjan, jossa säännellään kansallisten tutkimuslaitosten välisen yhteistyön konkreettisia näkökohtia. Astrofysiikan yhteistyösopimuksen 5 artiklan mukaan tässä pöytäkirjassa määrätään allekirjoittajalaitosten osalta muun muassa yhteistyön kehittämisen ja tutkimusta tai teknologista kehitystä koskevien ohjelmien yhteisen täytäntöönpanon sekä tieteellisten tai teknisten laitteiden aiheuttamien kulujen rahoituksesta samoin kuin hallintojärjestelmästä. Nämä sopimusmääräykset osoittavat, että 3 artiklan mukainen pöytäkirja on tarkoitettu olemaan kiinteä osa tehtävää sopimusjärjestelyä. Koska astrofysiikan yhteistyösopimuksen 3 artiklan määräys tarkoittaa muun kuin viranomaisen tavanomaiseen hallinnolliseen toimivaltaan perustuvan sopimuksentekotoimivallan osoittamista Suomen Akatemialle, joka Suomen osalta on aiottu olemaan sopimuksessa tarkoitettu allekirjoittajalaitos, valtiosääntöoikeudellisesti kyse on sopimuksentekovallan delegoinnista. Sopimuksen 3 artikla kuuluu lainsäädännön alaan.

Astrofysiikan yhteistyösopimuksen hyväksymisestä voidaan päättää äänten enemmistöllä.

Esitys sisältää ehdotuksen Astrofysiikan yhteistyösopimuksen voimaansaattamislaiksi. Yhteistyösopimusjärjestelyyn tai lakiehdotukseen ei sisälly määräyksiä tai säännöksiä, joiden vuoksi lakiehdotus tulisi käsitellä perustuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyssä niinsanotussa supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä.

Edellä olevan perusteella ja perustuslain 94 §:n mukaisesti esitetään,

että Eduskunta hyväksyisi 26 päivänä toukokuuta 1979 tehdyn astrofysiikan yhteistyösopimuksen.

Koska kysymyksessä oleva yhteistyösopimus sisältää määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan, annetaan samalla Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Lakiehdotukset

Laki astrofysiikan yhteistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Santa Cruz de la Palmassa 26 päivänä toukokuuta 1979 tehdyn yhteistyötä astrofysiikan alalla koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina, kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

Suomessa yhteistyösopimuksessa mainittuna allekirjoittajalaitoksena on Suomen Akatemia.

3 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella.


Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2003

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja (Suomennos)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.