HE 220/2001

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain sekä yrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työntekijäin eläkelakiin ja yrittäjien eläkelakiin säännös työeläkevakuutusyhtiön ja sen asiamiehen oikeudesta luovuttaa salassapitosäännösten estämättä samaan vakuutusyhtiölaissa tarkoitettuun vakuutusyritysryhmään tai taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle toiselle yritykselle työntekijäin eläkelain tai yrittäjien eläkelain mukaisten tehtävien hoitamiseksi välttämättömiä tietoja. Lisäksi työeläkevakuutusyhtiö voisi luovuttaa edellä mainitulle toiselle yritykselle asiakaspalvelua, asiakassuhteen hoitoa ja muuta asiakashallintaa varten tarpeelliset tiedot.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan samasta ajankohdasta lukien kuin hallituksen esityksessä laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta sekä laeiksi siihen liittyvien lakien muuttamisesta ehdotetut lait.


PERUSTELUT

1. Nykytila

Eduskunnalle on 5 päivänä lokakuuta 2001 annettu hallituksen esitys laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 165/2001). Siinä ehdotetaan muutettavaksi muun muassa vakuutusyhtiölain (1062/1979; VYL) 18 luvun 6 b §:ää, jossa säädetään vakuutusyhtiön oikeudesta antaa vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja. Ehdotettujen muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2002 alusta.

Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) 1 §:n perusteella VYL:n 18 luvun 6 b § koskee työeläkevakuutusyhtiöitä. Voimassa olevan VYL:n 18 luvun 6 b §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus luovuttaa vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja muun muassa vakuutusyhtiön kanssa samaan konserniin tai sen kanssa samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle vakuutus- tai eläkelaitokselle korvausasian hoitoa, vakuutussopimuksen tekemistä ja vakuutusliikkeen harjoittamisen kannalta tarpeellisten muiden tehtävien hoitamista varten. Oikeus luovuttaa tietoja ei kuitenkaan koske terveydentilaan liittyviä tietoja. Lakisääteisen työeläketurvan toimeenpanoon liittyviä tietoja saadaan mainitun lainkohdan perusteella luovuttaa vain työeläkelakien mukaisten tehtävien hoitamista varten.

Edellä mainitussa hallituksen esityksessä ehdotetaan VYL:n 18 luvun 6 b §:n 1 momentin 3 kohtaan lisättäväksi oikeus antaa tietoja vakuutusomistusyhteisölle. Samalla maininta siitä, ettei tietojen luovuttamisoikeus koske terveydentilaan liittyvien tietojen luovuttamista, ehdotetaan muutettavaksi. Tietojen luovutusoikeus ei koskisi henkilötietolain (523/1999) 11 §:ssä tarkoitettujen arkaluonteisten tietojen luovuttamista. Rajoitus, jonka mukaan lakisääteisen työeläketurvan toimeenpanoon liittyviä tietoja saadaan mainitun lainkohdan perusteella luovuttaa vain työeläkelakien mukaisten tehtävien hoitamista varten, ehdotetaan poistettavaksi kokonaan.

VYL:n 18 luvun 6 b §:n 1 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 10 kohta sekä uusi 2 momentti. Ehdotetussa 10 kohdassa vakuutusyhtiölle annettaisiin oikeus luovuttaa vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja vakuutusyhtiön kanssa samaan konserniin tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvalle yritykselle asiakaspalvelua ja muuta asiakassuhteen hoitamista, markkinointia sekä ryhmittymän riskienhallintaa varten. Tietojen luovuttamisoikeus ei kuitenkaan koskisi henkilötietolain 11 §:ssä tarkoitettujen arkaluonteisten tietojen luovuttamista.

Ehdotetussa uudessa 2 momentissa vakuutusyhtiölle annettaisiin oikeus luovuttaa asiakasrekisterissään olevia markkinointia sekä asiakaspalvelua ja muuta asiakassuhteen hoitamista varten tarpeellisia tietoja sellaiselle yritykselle, joka kuuluu vakuutusyhtiön kanssa samaan taloudelliseen yhteenliittymään. Myös tähän kohtaan ehdotetaan rajoitusta, ettei tietojen luovuttamisoikeus kuitenkaan koske henkilötietolain 11 §:ssä tarkoitettujen arkaluonteisten tietojen luovuttamista.

Työeläkevakuutusyhtiöitä koskevia säännöksiä salassapitovelvollisuudesta on työntekijäin eläkelain (395/1961; TEL) 18 §:n 2 momentissa ja VYL:n 18 luvun 6 §:ssä. Lisäksi työeläkevakuutusyhtiöissä noudatetaan 1 päivänä kesäkuuta 1999 voimaan tullutta henkilötietolakia ja siltä osin kuin toimissa käytetään julkista valtaa, 1 päivänä joulukuuta 1999 voimaantullutta lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). TEL:n 18 §:n 2 momentin mukaan salassa pidettäviä tietoja ovat TEL:n mukaisia tehtäviä täytettäessä tietoon saadut tiedot jonkun henkilön taloudellisesta asemasta tai terveydentilasta. VYL:n 18 luvun 6 §:ssä puolestaan säädetään salassa pidettäviksi muun muassa vakuutusyhtiön palveluksessa tai sen toimeksiannosta tehtävää suorittaessa tietoon saadut tiedot asiakkaan tai jonkun muun taloudellisesta asemasta, terveydentilasta tai muusta henkilökohtaisia oloja koskevasta seikasta.

Työeläkevakuutusyhtiöt voivat toimia yritysryhmässä tai yhteistoiminnassa toisten vakuutusyhtiöiden kanssa esimerkiksi siten, että ryhmä esiintyy yhteisellä nimellä ja tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaista asiakaspalvelua. Vakuutusyritysryhmät määritellään VYL:n 14 b luvussa. Lisäksi työeläkevakuutusyhtiö voi kuulua sellaiseen taloudelliseen yhteenliittymään, joka mainitaan VYL:n 18 luvun 6 b §:ään ehdotetussa uudessa 2 momentissa. Sen sijaan työeläkeyhtiöitä ei mainitun hallituksen esityksen mukaan luettaisi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun rahoitus- ja vakuutusryhmittymään. Siten ehdotettua uutta VYL:n 18 luvun 6 b §:n 1 momentin 10 kohtaa, jossa säädetään tietojen antamisesta vakuutusyhtiön kanssa samaan konserniin tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvalle yritykselle, ei voida soveltaa työeläkevakuutusyhtiöihin.

Kuten edellä on todettu, vuoden 2002 alusta VYL:sta ehdotetaan poistettavaksi rajoitukset, jotka rajoittavat työeläketurvan toimeenpanoon liittyvien tietojen luovuttamista. Muista vakuutusyhtiöistä poiketen työeläkeyhtiöt harjoittavat lakisääteistä sosiaalivakuutustoimintaa ja tätä tehtävää suorittaessaan käyttävät julkista valtaa. Asiakkaina ovat paitsi työeläkevakuutetut myös työnantajat. Näin ollen työeläkevakuutusyhtiöiden oikeudesta antaa tietoja samaan vakuutusyritysryhmään tai taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle yritykselle olisi säädettävä erikseen työntekijäin eläkelaissa, jossa ovat muutkin työeläkevakuutusyhtiötä koskevat säännökset tietojen antamisesta, saamisesta ja salassapidosta.

2. Ehdotetut muutokset

Edellä esitetyn perusteella TEL:iin ehdotetaan lisättäväksi uusi 17 c §, jossa säädettäisiin työeläkevakuutusyhtiön ja sen asiamiehen oikeudesta antaa tietoja samaan VYL:n 14 b luvussa tarkoitettuun vakuutusyritysryhmään tai VYL:n 18 luvun 6 b §:n 2 momentissa tarkoitettuun taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle yritykselle. Lakisääteisen työeläkejärjestelmän toimeenpanoon liittyvien vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen antaminen näihin ryhmiin tai yhteenliittymiin kuuluvalle toiselle yritykselle rajattaisiin lähtökohtaisesti tietoihin, jotka ovat välttämättömiä työntekijäin eläkelain mukaisten tehtävien hoitamista varten. Käytännön asiakaspalvelun helpottamiseksi sallittaisiin kuitenkin myös asiakaspalveluun, asiakassuhteen hoitamiseen ja muuhun asiakashallintaan tarpeellisten tietojen antaminen.

Ehdotetun TEL 17 c §:n 1 momentin mukaan työeläkevakuutusyhtiö ja sen asiamies voisivat VYL:n ja TEL:n salassapitosäännösten estämättä antaa samaan VYL:n 14 b luvussa tarkoitettuun vakuutusyritysryhmään tai VYL:n 18 luvun 6 b §:n 2 momentissa tarkoitettuun taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle toiselle yritykselle sellaisia vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja, jotka ovat välttämättömiä TEL:n mukaisten tehtävien hoitamiseksi. Siten esimerkiksi tilanteissa, joissa vakuutusyhtiöiden yhtiöryhmään tai taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvat yritykset tarjoavat asiakkailleen saman nimen alla kokonaisvaltaista asiakaspalvelua, työ- tai kansaneläkehakemuksen vastaanottanut, yritysryhmän toiseen yritykseen työsuhteessa oleva työntekijä voisi tarkistaa työeläkevakuutusyhtiön rekisteristä tiedon siitä, onko eläkettä hakenut henkilö ollut vakuutettuna yritysryhmään kuuluvassa työeläkevakuutusyhtiössä tai onko hänen kysymänsä työsuhde merkitty työsuhderekisteriin. Koska tietojenanto-oikeus rajoitettaisiin koskemaan vain TEL:n mukaisten tehtävien hoitamiseksi välttämättömiä tietoja, eläkehakemuksen vastaanottanut työntekijä ei voisi käyttää eläkehakemuksen vastaanottaessaan saamiaan tietoja hyväksi esimerkiksi samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvan henkivakuutusyhtiön tuotteiden tai pankkipalvelujen markkinoinnissa tai myynnissä. Siksi säännöksellä säilytettäisiin nykyisinkin voimassa oleva rajoitus, jonka mukaan lakisääteistä työeläkeasiaa hoidettaessa saatuja tietoja saisi luovuttaa vain työeläkelakien mukaisten tehtävien hoitamista varten.

Ehdotetun 17 c §:n 2 momentin mukaan työeläkevakuutusyhtiö voisi luovuttaa edellä mainittuun yritysryhmään tai taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle yritykselle asiakaspalvelua, asiakassuhteen hoitoa ja muuta asiakashallintaa varten tarpeellisia tietoja. Siten säännös ei estäisi yritysryhmän tai taloudellisen yhteenliittymän yhteisen asiakasrekisterin pitämistä. Luovutettavia tietoja olisivat tiedot työnantajan tai yrittäjän nimestä, henkilö-, yritys- ja yhteisö- sekä asiakastunnuksesta, tiedot yhteydenpitoa varten, tiedot yrityksen omistussuhteista ja vakuutusjärjestelystä, palkkasummasta sekä näihin tietoihin rinnastettavat tiedot. Vakuutusjärjestelyä koskeviin tietoihin kuuluisivat tiedot työnantajan ottamista lakisääteisistä lisäeläkevakuutuksista. Muita pykälässä mainittuihin tietoihin rinnastettavia tietoja olisivat muun muassa tiedot työnantajan osoitteesta, kotipaikasta, kielestä sekä esimerkiksi tieto suoramarkkinointikiellosta. Sen sijaan työnantajan tai yrittäjän taloudellisesta asemasta, lainoista, lainaoikeuksista tai esimerkiksi maksuhäiriöistä ei ehdotetun pykälän perusteella saisi antaa tietoja. Tietojenanto-oikeus ei koskisi yksittäisiä TEL-vakuutettuja työntekijöitä koskevia tietoja, vaan kyse olisi TEL-vakuutuksen ottajia (työnantajia) koskevista tiedoista.

Henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 5 kohta mahdollistaa konsernin tai muun taloudellisen yhteenliittymän asiakkaita koskevien tietojen käsittelyn kyseisen yhteenliittymän sisällä. Ehdotettu TEL:n 17 c §:n 2 momentti antaisi vastaavanlaisen tietojenkäsittelyoikeuden niille työeläkevakuutusyhtiöille, jotka kuuluvat VYL:n 14 b luvussa tarkoitettuun vakuutusyritysryhmään tai VYL:n 18 luvun 6 b §:n 2 momentissa tarkoitettuun taloudelliseen yhteenliittymään.

Edellä ehdotettu oikeus antaa tietoja TEL-vakuutuksen ottajista sisältää oikeuden antaa tietoja vakuutuksenottajasta myös silloin, kun vakuutuksenottaja on yrittäjä. Sen vuoksi yrittäjien eläkelain (468/1969; YEL) 17 §:n 1 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi viittaus ehdotettuun TEL:n 17 c §:ään. Ehdotetussa 1 momentissa esitetty rajoitus tietojen antamisesta vain työeläkelakien mukaista tehtävää varten koskisi siten myös YEL:n mukaisia tehtäviä.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on vireillä yksityisten alojen ja valtion sekä kunnallisen eläkejärjestelmän tietojen antamista, saamista ja salassapitoa koskevien säännösten tarkistaminen henkilötietolain ja julkisuuslain säännösten mukaisiksi. Nyt ehdotetut TEL:n 17 c §:n ja YEL:n 17 §:n 1 momentin muutokset ehdotetaan annettaviksi muista työeläkejärjestelmän tietosuojaa koskevista säännöksistä erillään, koska edellä kuvatut VYL:n muutokset ovat jo eduskunnan käsiteltävänä. Sen vuoksi nyt ehdotettavat TEL:n ja YEL:n lakimuutokset olisi syytä saattaa voimaan samasta ajankohdasta kuin VYL:n muutokset tulevat voimaan.

3. Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia. Työeläkevakuutusyhtiöille ja sen kanssa samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle yritykselle syntyy kustannussäästöjä siitä, että niiden ei tarvitse hankkia jo olemassa olevia tietoja uudelleen.

4. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä virkatyönä yhteistyössä eläketurvakeskuksen kanssa. Valmisteluun on osallistunut myös Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Teollisuuden ja Työnantajain keskusliitto, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Palvelutyönantajat ja AKAVA.

5. Muita esitykseen vaikuttavia seikkoja

Eduskunnalle on 5 päivänä lokakuuta 2001 annettu hallituksen esitys laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Nyt annettava esitys liittyy mainittuun hallituksen esitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

6. Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan samasta ajankohdasta lukien kuin hallituksen esityksessä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ehdotetut lait. Samanaikaisella voimaantulolla estetään sellaisen välitilan syntyminen, jossa ei olisi voimassa säännöstä työeläketurvan toimeenpanoon liittyvien tietojen luovuttamisen rajoittamisesta vain työeläkelakien mukaisten tehtävien hoitamista varten.

Siltä osin kun yrittäjien eläkelakiin sisältyy viittauksia viimeisen laitoksen periaatteen toteuttamiseksi vahvistettuun vuoden 2004 alusta voimaan tulevaan työntekijäin eläkelain muuttamisesta annettuun lakiin (375/2001), viittauksia sovellettaisiin vuoden 2004 alusta.

Tästä syystä yrittäjien eläkelain 17 §:ää muutetaan myös väliaikaisella lailla, joka on voimassa vuoden 2003 loppuun.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

1.

Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 8 päivänä heinäkuuta 1961 annettuun työntekijäin eläkelakiin (395/1961) uusi 17 c § seuraavasti:

17 c §

Sen estämättä, mitä 18 §:ssä tai vakuutusyhtiölain 18 luvun 6 §:ssä säädetään, työeläkevakuutusyhtiöllä ja sen asiamiehellä on oikeus luovuttaa samaan vakuutusyhtiölain 14 b luvussa tarkoitettuun vakuutusyritysryhmään tai vakuutusyhtiölain 18 luvun 6 b §:n 2 momentissa tarkoitettuun taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle toiselle yritykselle sellaisia vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja, jotka ovat välttämättömiä tämän lain mukaisten tehtävien hoitamista varten.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, työeläkevakuutusyhtiö voi luovuttaa 1 momentissa tarkoitetulle toiselle yritykselle asiakaspalvelua, asiakassuhteen hoitoa ja muuta asiakashallintaa varten tarpeelliset tiedot. Tällaisia ovat tiedot työnantajan tai yrittäjän nimestä, henkilö-, yritys- ja yhteisö- sekä asiakastunnuksesta, tiedot yhteydenpitoa varten, tiedot yrityksen omistussuhteista ja vakuutusjärjestelystä, palkkasummasta sekä näihin tietoihin rinnastettavat, asiakashallintaan liittyvät tiedot.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


2.

Laki yrittäjien eläkelain 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun yrittäjien eläkelain (468/1969) 17 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 656/2000, seuraavasti:

17 §

Jollei tästä laista muuta johdu, on soveltuvin osin lisäksi voimassa, mitä työntekijäin eläkelain 2 §:n 2 momentissa, 3 §:n 1 ja 2 momentissa, 3 a, 4, 4 a―4 h ja 4 j―4 n §:ssä, 5 §:n 1 momentissa, 2 momentin 1 kohdassa sekä 3, 4 ja 6 momentissa, 5 a―5 c, 7 g, 7 h, 8, 8 a―8 g, 9, 9 a, 10 ja 10 c §:ssä, 11 §:n 2 ja 11 momentissa, 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa ja 4 momentissa sekä 14, 16, 17, 17 a―17 c, 18, 19, 19 b― 19 e, 20, 21, 21 a―21 e ja 22 §:ssä säädetään.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2003.


3.

Laki yrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun yrittäjien eläkelain (468/1969) 17 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 378/2001, seuraavasti:

17 §

Jollei tästä laista muuta johdu, on soveltuvin osin lisäksi voimassa, mitä työntekijäin eläkelain 2 §:n 2 momentissa, 3 §:n 1 ja 2 momentissa, 3 a, 4, 4 a―4 h ja 4 j―4 n §:ssä, 5 §:n 1 momentissa, 2 momentin 1 kohdassa sekä 3, 4 ja 6 momentissa, 5 a―5 c, 7 g, 7 h, 8, 8 a―8 g, 9, 9 a, 10 ja 10 b― 10 d §:ssä, 11 §:n 2 ja 11 momentissa, 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa ja 4 momentissa sekä 12 d, 14, 16, 17, 17 a―17 c, 18, 19, 19 b― 19 e, 20, 21, 21 a―21 e ja 22 §:ssä säädetään.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.


Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2001

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.